Samfunnssikkerhet – relevant kunnskap i et skiftende trusselbilde

DEBATT: I 1999 etablerte UiS et helt nytt studium som var unikt både i nasjonal og internasjonal sammenheng. Nesten ingen hadde på dette tidspunktet hørt om begrepet samfunnssikkerhet.

«I dag tilbyr UiS fire masterstudier innenfor risiko- og sikkerhetsfag, en etter- og videreutdanningsmastergrad, og et PhD-program i Risikostyring og samfunnssikkerhet», skriver Marit Boyesen og Terje Aven.
  • Marit Boyesen
    Førsteamanuensis i samfunnssikkerhet, UiS
  • Terje Aven
    Professor i risikoanalyse- og styring, UiS
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Etter to større naturhendelser på midten av 1990-tallet med flom og orkan, så norske myndigheter behov for mer kunnskap om risiko og sårbarhet i samfunnsplanleggingen, – og mer kunnskap om koordinering og tverrsektorielt samarbeid i krisehåndtering. Direktoratet for sivilt beredskap og Fylkesmannen i Rogaland henvendte seg til UiS (HiS) med spørsmål om etablering av et nytt studium.

Ved å kombinere fag som allerede eksisterte ved universitetet som risikostyring, sikkerhet og planlegging med utvikling av nye fag som omhandlet risikosamfunnet, infrastruktur og sårbarhet og krisehåndtering, – så et helt nytt studieprogram dagens lys for 20 år siden: Mastergrad i samfunnssikkerhet.

Hvert år starter over 100 studenter på en av våre masterstudier.

Svar på samfunnets kunnskapsbehov

Målene for studiet i samfunnssikkerhet var å bidra til et sikrere og mer robust samfunn ved økt kunnskap om sikkerhet- og beredskapsmessige hensyn i samfunnsplanleggingen, økt kunnskap om metoder og verktøy for forebyggende, skadebegrensende og krisehåndterende sikkerhetsarbeid i privat og offentlig sektor, og å gi studentene forståelse for hvordan de aktivt kan medvirke til å skape et robust samfunn.

Det er interessant å merke seg den faglige bredden som var representert blant de eksterne aktørene som engasjerte seg i forarbeidet til studiet i samfunnssikkerhet. Blant deltakerne i referansegruppen for studiet var Fylkesmannen i Rogaland, Direktoratet for sivilt beredskap, Forsvaret, Oljedirektoratet, fagfolk fra UiO og NTNU, og representanter for Lyse kraft og Telenor. Det var tydelig at fagområdet fanget opp et tverrfaglig felt der kunnskapsbehovet på tvers av sektorer var stort.

Les også

Samfunnssikkerhetsministeren ønsker ikke forbud mot fyrverkeri

UiS tidlig på banen

Samfunnssikkerhet som begrep ble tatt i bruk ved UiS tidlig i planleggingsprosessen av studiet, og UiS var nokså alene om bruken av begrepet ved oppstarten i 1999. Begrepet ble videreutviklet av Sårbarhetsutvalget ledet av Kåre Willoch i 2000. I 2003 etableres Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, i 2006 utlyser Forskningsrådet sitt første program i samfunnssikkerhet, og i 2018 fikk Norge sin første minister i samfunnssikkerhet og beredskap.
I regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019-2028, er samfunnssikkerhet en av fem satsningsområder. Denne prioriteringen kommer også tydelig fram i EUs neste rammeprogram Horizon Europe med Secure societies som en av seks satsninger i arbeidet med globale samfunnsutfordringer.

Forskningsrådets program for samfunnssikkerhet, SAMRISK, er blitt en langsiktig satsning med programplan 2018-2027. Programmets målsetting er å bidra til ny kunnskap og forståelse av risiko, trusler og sårbarhet i samfunnet, og hvordan forebygge og håndtere uønskede hendelser.


Mye har skjedd på 20 år

I dag tilbyr UiS fire masterstudier innenfor risiko- og sikkerhetsfag, en etter- og videreutdanningsmastergrad, og et PhD-program i Risikostyring og samfunnssikkerhet.

Mange hundre studenter er uteksaminert med mastergrad i denne 20-års perioden, og mer enn 60 kandidater har oppnådd PhD-graden. Hvert år starter over 100 studenter på en av våre masterstudier.

Studiene har gjennomgått endringer og forbedringer underveis, og likedan har en omfattende forskningsproduksjon tatt form. Utdanningen og forskningen ved UiS er kjennetegnet ved en sterk vekt på grunnleggende risiko- og sikkerhetstenkning og -prinsipper, som kan brukes for å møte ulike typer anvendelser og utfordringer.

Kunnskapen om risiko og sikkerhet anvendes på en rekke samfunnsområder. Risiko- sårbarhetsanalyser og krise- og beredskapsplaner er innarbeidet som en viktig del av sikkerhetsstyringen i både private og offentlige virksomheter.
Enten det gjelder klima og miljø, teknologiske endringer, digitalisering eller terror, må utfordringene møtes med kunnskap. Vår utdanning og forskning er relevant for alle disse områdene.

Solid faglig fundament

Trusselbilde endres over tid. Med et solid faglig fundament som er utviklet gjennom flere tiår med utdanning og forskning innen risikostyring og samfunnssikkerhet, er UiS i en unik posisjon til å bidra med forståelse, innsikt og ny kunnskap om de trusler og utfordringer vårt samfunn står overfor, og hva som skal til for at samfunnet kan håndtere til enhver tid et skiftende trusselbilde.

Publisert: