Norden samles om smartere og grønnere offentlige innkjøp

KOMMENTAR: Krav om grønn omstilling og økt bærekraft er felles for innkjøpere og leverandører i alle de nordiske landene. Hvorfor ikke satse sammen, legge til rette for at vi, med våre felles verdier og tillitsbaserte samfunn, får det beste ut av våre 2 000 milliarder kroner hvert år?

Hvorfor nordisk samarbeid? For bedrifter koster det mye å legge om til grønnere løsninger, og for å gjøre det må de ha et større marked å kunne selge til.
  • Ingebjørg Harto
    Programsjef Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) Norge
  • Isa-Maria Bergman
    Koordinator, Kompetenscentrumet (KEINO) Finland
  • Ole Bech Lykkebo
    Programsjef Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI) Danmark
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Snart arrangeres Nordic Edge Expo, Nordens største og viktigste møteplass for aktører fra akademia, gründermiljøer, privat næringsliv og offentlig sektor. Her vises det fram store og små innovasjoner og løsninger, og har som felles mål å jobbe for smartere, mer bærekraftige byer og lokalsamfunn.

Enklere å oppskalere

Samtidig undertegnes en felleserklæring mellom næringsministrene i Norge og Sverige om å styrke samarbeid mellom landene hvor utvikling av verdikjedesamarbeid om nye grønne løsninger blant annet fornybar energi, havvind, hydrogen og batteriproduksjon. Ett av virkemidlene for å få dette til skal være å gjøre det enklere for bedrifter å oppskalere sin virksomhet ved enkel tilgang til et nordisk marked for bedriftene.

Ved å samarbeide i større grad om nordiske innovative anskaffelser og nordiske markedsdialoger, gjør vi det enkelt for bedriftene våre å oppskalere. Det er lovlig, det fungerer, og vi er allerede i gang gjennom nordisk bestillerdialog på blant annet utslippsfri varelevering og sirkulære IKT-løsninger. Vi må få til mer av dette.

De nasjonale programmene for leverandørutvikling i Danmark, Finland og Norge jobber i nært samarbeid med offentlige innkjøpere og leverandører for å bruke offentlige anskaffelser som et strategisk verktøy for å nå politiske mål og prioriteringer. Sammen står vi på hovedscenen i år og viser hvordan vi kan oppnå det fulle potensialet i offentlig-privat samarbeid gjennom innkjøp. Vi ønsker å løfte frem gode eksempler og mobilisere til å involvere enda flere offentlige aktører og leverandører til å jobbe fram gode løsninger på behov.

Hvorfor samarbeid i Norden?

Et godt eksempel på dette er utslippsfrie byggeplasser i Oslo. Her var klimagassutslippene fra bygge- og anleggsvirksomhet 30 prosent av byens transportrelaterte utslipp. I tillegg er de en vesentlig kilde til luftforurensning. Nye analyser viser at utslipp og energikostnader går ned. Det offentlige får nye bærekraftige løsninger på sine behov, bedriftene utvikler og leverer, samtidig som det skapes arbeidsplasser og grunnlag for eksport. Den norske metoden og resultatene vekker interesse i våre naboland og i EU. Både Finland og Danmark har adaptert denne metoden for innovative offentlige anskaffelser.

Hvorfor nordisk samarbeid? For bedrifter koster det mye å legge om til grønnere løsninger, og for å gjøre det må de ha et større marked å kunne selge til. Å samarbeide nordisk gir større intensiver for bedriftene å innovere frem bedre, grønnere og mer bærekraftige løsninger som kommer innbyggere i hele Norden til nytte. Landene samarbeider også om å definere en felles smartbymodell basert på nordiske samfunnsverdier. Fortrinn som offentlige tjenester av høy kvalitet og omfattende registerdata, sterk tillit til offentlige organisasjoner, åpenhet i beslutninger, innbyggerinvolvering og respekt for personvern står sentralt. Dette gjør kommuner og byer i Norden til et perfekt utgangspunkt for smartere bruk av innovative innkjøp.

Sammen kan vi bruke innovative offentlige innkjøp til å utfordre vårt felles nordisk næringsliv til å finne nye, smartere og mer miljøvennlige løsninger. En innkjøpsmetode hvor man i stedet for å definere akkurat hva en vil ha, heller beskriver behovet og overlater løsningen til leverandørene. Ved å bruke innkjøp som en innovasjonsmotor kan vi få grønnere løsninger i offentlig sektor og konkurransedyktige nordiske leverandørbedrifter.

Visjonære ledere og politikere

Her trengs det politikere og ledere som må løfte anskaffelsesområdet fra administrasjon til å bli et strategisk virkemiddel, økt kunnskap og veiledning om innovative anskaffelser og at det sørges for gode finansielle virkemidler. Vi vet at bedriftene gjerne vil snakke med oppdragsgiver i markedsdialog. Ikke for å dele bedriftshemmeligheter, men for å dele kunnskap og gi innspill til hvordan de beste løsningene etterspørres. Dette er noe de nordiske leverandørutviklingsprogrammene legger til rette for, slik at vi sammen kan øke tempo i omstillingen gjennom større volum og skalering.

Norden bruker 2000 milliarder kroner i året på offentlige innkjøp. Det krever ikke flere virkemidler eller økte penger for å satse sammen – vi har allerede pengene, kun en felles satsing om å bruke offentlig innkjøp for å styrke de nordiske bedriftene! Å bruke den nordiske innkjøpsmakten er å sette handling bak ord og kan realisere de nordiske strategiene.

Sammen står vi på hovedscenen i år og viser hvordan vi kan oppnå det fulle potensialet i offentlig-privat samarbeid gjennom innkjøp. Vi ønsker å løfte frem gode eksempler og mobilisere til å involvere enda flere offentlige aktører og leverandører til å jobbe fram gode løsninger på behov.

Publisert: