Fordelene er større enn ulempene med vindkraft på Faurefjellet

DEBATT: Vi har respekt for at vindkraft engasjerer, og vi har respekt for at noen har negative opplevelser knyttet til vindkraft. Likevel er det viktig at våre politikere i spørsmål om temaet ikke blir historieløse og mister helheten av syne.

Det synes derfor rart fra vårt ståsted at politikerne i Bjerkreim skulle ha vektige argumenter som går mot de vurderingene som både NVE og egen administrasjon har gjort når de konkluderer med at fordelene veier opp for ulempene.
  • Per Ove Skorpen
    Daglig leder i Norsk Vind
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Marit Brevik med flere har et innlegg i Stavanger Aftenblad 09.03.2022 hvor de forsøker ønsker å bidra med ny informasjon til hvorfor Faurefjellet vindkraftverk ikke bør bygges. Som en kuriositet kan nevnes at samme avsender var med på et leserinnlegg i Dalane Tidende tre dager før hvor det hevdes at det ikke trengs nye momenter for å kunne konkludere i denne saken.

Det er heldigvis et grunnleggende prinsipp i Norge at alle har en rett til å bli hørt og bli tatt på alvor. Dette gjelder både oss som privatpersoner og de av oss som driver næringsvirksomhet. Norge representerer et robust demokrati hvor våre folkevalgte har ansvaret for å etablere kjøreregler og sikre at disse følges. Forutsigbarhet er essensielt i dette.

Selv om ingen naboer vil få støyvirkninger som overskrider grenseverdiene som er satt av norske myndigheter, er det en kjensgjerning at vindkraftverket vil kunne høres. Samtidig vil vindkraftverket bidra med arbeidsplasser.
Les også

Faurefjellet vindkraftanlegg vil gi ørsmå bidrag til kraftproduksjonen

Alt er lovlig og godkjent

Diskusjonen nå handler om hvorvidt Bjerkreim kommune skal gi dispensasjon til kommunens arealplan og tillate vindkraft på Faurefjellet. Lovverket er lagt opp slik at et vindkraftverk med konsesjon tilfredsstiller de kriterier som er definert for å kunne gi en slik dispensasjon. Dette fordi en konsesjonsprosess grundig evaluerer alle forhold ved en utbygging. Vi har gjennom detaljerte konsekvensanalyser dokumentert hvordan effektene av en utbygging blir.

Underlaget har vært gjennom en høring hvor alle har hatt mulighet til å gi innspill. NVE har på bakgrunn av foreliggende kunnskapsgrunnlag godkjent prosjektet slik det er planlagt og administrasjonen i Bjerkreim kommune har igjen innstilt på et positivt vedtak i saken. Det synes derfor rart fra vårt ståsted at politikerne i Bjerkreim skulle ha vektige argumenter som går mot de vurderingene som både NVE og egen administrasjon har gjort når de konkluderer med at fordelene veier opp for ulempene. Dette underbygges også av vedtaket Statsforvalteren har fattet. Her konkluderes det med at de argumentene som kommunen har benyttet for å avslå prosjektet ikke holder mål.

Hvorfor se til Tysvær?

Marit Brevik løfter frem momenter som hevdes å være nye. Støy ved Tysvær vindkraftverk er ett slikt tema. På Tysvær er det funnet sterkt avvikende støysignatur fra vindturbinene, noe som bidrar til et støynivå som overskrider det som ligger til grunn for godkjenningen. Her har NVE fattet vedtak om retting, og det gjennomføres tiltak for å redusere støynivået til godkjent nivå. For øvrig burde det være unødvendig for Bjerkreim kommune å se over Boknafjorden for erfaringer ved vindkraftetableringer, all den tid kommunen selv har erfaring med etablering av nær 100 vindturbiner i sitt eget nærområde.

Utslipp av plast og Bisfenol A (BPA) løftes frem og mulige konsekvenser skildres i dramatiske ordelag. Dessverre bygger Brevik sin argumentasjon på fundamentale misforståelser omkring BPA-innholdet i vindturbinblader som i flere kanaler er forsøkt spredt av Motvind. Faktum er at vingeblad kun inneholder mikroskopiske restmengder BPA, da dette stoffet brukes opp i prosessen. Eventuelle rester vil eventuelt havne i glassfibermaterialet i bladet, som er omsluttet av beskyttende lag med maling. Det er denne malingen som i hovedsak slipes av turbinene, og den er ikke giftig for nærmiljøet.

Vindkraft gir god klimaeffekt

Det er et faktum at vindkraft er rangert som den teknologiløsningen som gir best klimakutt-effekt og minst miljø-fotavtrykk av alle de fornybare og fossile måtene å lage elektrisitet på. Dette ifølge både FNs klimapanel (IPCC) og FNs miljøvernprogram (UNEP). Men vi skjønner at vindkraftverket på Faurefjellet vil medføre lokale negative konsekvenser i form av naturinngrep og visuelle virkninger. Og selv om ingen naboer vil få støyvirkninger som overskrider grenseverdiene som er satt av norske myndigheter, er det en kjensgjerning at vindkraftverket vil kunne høres. Samtidig vil vindkraftverket bidra med arbeidsplasser, lokal verdiskapning og betydelige skatteinntekter til Bjerkreim kommune i tillegg til at det bidrar til å oppfylle klimamål og gi fornybar strøm til morgendagens industri.

Vi håper at politikerne denne gangen velger å løfte blikket litt og se hvordan prosjektet på Faurefjellet er en del av et større bilde hvor vi alle har et ansvar for å bidra.

For øvrig burde det være unødvendig for Bjerkreim kommune å se over Boknafjorden for erfaringer ved vindkraftetableringer, all den tid kommunen selv har erfaring med etablering av nær 100 vindturbiner i sitt eget nærområde.
Publisert: