Bedre rettssikkerhet med større rettskretser

KRONIKK: Å slå sammen Stavanger tingrett, Jæren tingrett og Dalane tingrett til én domstol vil gi et styrket fagmiljø, bedre ressursutnyttelse, mer fleksibel saksavvikling og gode muligheter til å drive kompetanseutvikling og gjennomføre moderat spesialisering i hele Rogaland.

Yngve Svendsen, sorenskriver i Oslo tingrett og leder av domstolkommisjonen, argumenterer for hvorfor det er best å fjerne to av tre tingretter i landet.

Debattinnlegg

  • Yngve Svendsen
    Sorenskriver, domstolkommisjonens leder
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Domstolkommisjonen la 1. oktober fram et forslag til endret domstolsstruktur. Vi ønsker å styrke rettssikkerheten, sikre fortsatt høy tillit til domstolene og forbedre ressursutnyttelsen. Større og mer fleksible organisasjoner med sterke fagmiljøer er nødvendig for å oppnå disse målene. Det er viktig å sikre at hele landets befolkning, uansett bosted, har tilgang til en domstol med et godt og variert fagmiljø.

Domstolkommisjonen er et bredt sammensatt utvalg med 16 medlemmer, med erfaring fra ulike samfunnsområder og regioner. Kommisjonen er enstemmig når det gjelder behovet for å gjennomføre strukturendringer. Domstolkommisjonen kommer med en ny delutredning neste år om uavhengighet og organisering. Kommisjonen har hatt et blikk på helheten, og det vil ikke komme anbefalinger i neste delutredning som endrer grunnlaget for anbefalingen om struktur.

1. oktober fikk justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) domstolkommisjonens utrednig av kommisjonsleder Yngve Svendsen.

Mange små domstoler

Norge har i dag 60 tingretter og 34 jordskifteretter. Mer enn halvparten av tingrettene har tre eller færre embetsdommere. Nesten halvparten av jordskifterettene har ett eller to dømmende årsverk. Et så høyt antall selvstendige domstoler som i svært begrenset grad trekker på hverandres kompetanse, kapasitet og ledelse, utgjør et svakt fundament for å møte fremtiden.

Domstolkommisjonen har foretatt omfattende analyser og innhentet en rekke innspill. Materialet viser at tingrettene står overfor store utfordringer. Sakene for domstolene blir mer krevende på grunn av flere og internasjonale rettsregler samt økt spesialisering i samfunnet. Kriminaliteten blir stadig mer kompleks og grenseoverskridende. Det innebærer at det stilles nye krav til dommerne. I domstoler med få dommere er det ikke mulig å utvikle et sterkt fagmiljø eller faglig spisskompetanse innen sentrale rettsområder. Det er også små muligheter for å ha et systematisk og omfattende kompetansearbeid.

Kvalitetsforskjeller

Analyser av omtrent 40.000 dommer indikerer at det er kvalitetsforskjeller i tingrettene. I tillegg er det i domstoler med liten bemanning fare for at det oppstår bindinger mellom aktørene i retten. Det kan svekke tilliten til at saker behandles nøytralt og objektivt. Barnevernssaker og tvister mellom foreldre har stor betydning for barns fremtid. Dommerfullmektiger, normalt med få års yrkeserfaring, avgjør i flere domstoler saker med særlige sårbare parter. Med større domstoler vil det være sterke fagmiljøer med mulighet for moderat spesialisering, også i barnefaglige spørsmål.

Vi ser at de minste tingrettene generelt har lavest produktivitet blant norske domstoler. Dagens struktur medfører at mange av de små tingrettene får for få saker. Den demografiske utviklingen, med urbanisering og aldring, vil forsterke denne tendensen. Med større domstoler vil man få mindre variasjoner i saksmengde, og dermed saksbehandlingstid.

Finland, med både befolkningsstørrelse og areal som er sammenlignbart med oss, har bare 20 tingretter. Sverige har mer enn dobbelt så mange innbyggere per domstol som hos oss. Høringsuttalelsene vi har fått viser at domstolene selv i all hovedsak ønsker endringer i dagens struktur.

Jordskifterettene er organisatorisk og faglig sårbare, har rekrutteringsproblemer, og brukerne mener saksbehandlingstiden er for lang. Dette er en viktig del av bakgrunnen for strukturendringene som foreslås i jordskifterettene.

Fortsatt stor nærhet

Domstolene skal være tilgjengelige for innbyggere og næringsliv. Kommisjonen har lagt vesentlig vekt på at reisetiden for brukerne ikke skal bli for lang. I den anbefalte strukturen vil 95 prosent av befolkningen ha mindre enn to timers reisevei til nærmeste tingrett. Samtidig vet vi at de aller fleste av oss aldri eller sjelden er i en domstol.

Tilgang til juridisk bistand for befolkningen er viktig. Erfaringene fra tidligere sammenslåingsprosesser viser at det lokale advokattilbudet ikke nødvendigvis endres. Antakelig har befolknings- og næringsutviklingen i en kommune stor betydning for om advokater vil ha sin praksis der. Det er advokater i dag i mange kommuner hvor det ikke er noe rettssted.

Les også

– Rettssikkerhet kan ikke måles i antall kilometer

Rogaland

Det er på denne bakgrunn domstolkommisjonen foreslår å slå sammen Stavanger tingrett, Jæren tingrett og Dalane tingrett til én domstol. Det vil gi et styrket fagmiljø, bedre ressursutnyttelse, mer fleksibel saksavvikling og gode muligheter til å drive kompetanseutvikling og gjennomføre moderat spesialisering i hele Rogaland. Domstolen foreslås lokalisert i Stavanger. Strukturendringsspørsmål er for øvrig allerede under behandling i Rogaland, etter initiativ fra domstolene selv.

Videre foreslår kommisjonen en utvidet rettskrets for jordskifteretten i Rogaland. Det vil kunne innebære et behov for en noe økt bemanning. Jordskifteretten, som også i dag ligger i Stavanger, foreslås samlokalisert med Rogaland tingrett.

Rettssikkerhet er sentralt i ethvert demokrati, og uavhengige og faglig sterke domstoler er en garanti for dette. Både for partene som møter i retten, og for samfunnet som helhet, er det avgjørende å sikre høy kvalitet i domstolene. En domstolsstruktur med større rettskretser er nødvendig for å sikre dette.


Det er ikke helt science fiction at du kan bli sendt i fengsel av en robot.
Publisert: