Utbyggingen av vindkraft: Skjebnetid for norsk natur nå

NATURVERN: På veien mot et mer bærekraftig samfunn må vi ta vare på våre mest verdifulle natur- og friluftslivsområder. Vi har et felles ansvar for å lete etter effektive klimatiltak med minst mulig tap av natur.

«Når myndighetene skal vurdere hvor mange vindkraftanlegg som skal bygges og hvor de skal plasseres, er det nødvendig å legge mye større vekt på natur- og friluftslivsverdier enn det som gjøres i dag», skriver DNT-leder Per Hanasand.
  • Per Hanasand
    Per Hanasand
    Styreleder, Den Norske Turistforening (DNT)
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I disse dager arbeider myndighetene med å vurdere hvilke områder i Norge som egner seg for utbygging av vindkraft. Utformingen av en «Nasjonal ramme for vindkraft på land» kan få store konsekvenser for hvor vi kan oppleve urørt natur i fremtiden, og bør engasjere alle som er glade i norsk natur.

Den Norske Turistforening (DNT) advarer mot hastverk i dette arbeidet og oppfordrer regjeringen til å ta seg tid til å sikre nødvendig kunnskapsgrunnlag og involvering av befolkningen. Når fremtidens energiløsninger skal utformes, må vi ivareta både klima- og naturhensyn.

Press på naturen

Vindkraft gir inngrep i naturen. For vindparken på Høg-Jæren ble det i alt 15 km anleggsvei.

DNT har de siste 150 årene bidratt til at flere kommer seg ut for å oppleve den norske naturen. Vi ser at det er større interesse for friluftsliv enn noen gang. Men i den samme perioden har Norge mistet mye natur. Siden DNT ble stiftet, har den villmarkspregede naturen gått fra å dekke over halvparten av landet til å utgjøre under 12 prosent. Fortsatt forsvinner verdifulle natur- og friluftslivsområder hvert år.

Noe av det som gjør store innhogg i naturen er bygging av vindkraftverk. Anleggene er synlige på lang avstand, og skaper støy og varige sår i naturen. Hver vindkraftturbin krever om lag 800 meter grusvei. Det er allerede gitt et stort antall godkjenninger av nye vindkraftanlegg som ennå ikke er bygget, og DNT er bekymret for det store omfanget bransjen og myndighetene nå legger opp til.

Naturvennlige klimatiltak

DNT støtter helhjertet opp om overgangen fra fossile til fornybare energikilder. Men det er viktig at den fornybare energien faktisk erstatter fossil kraft. Og vi må finne de mest effektive klimatiltakene med minst mulig tap av natur.

Da blir det viktig å satse på energieffektivisering og -sparing, som har et stort potensial til å redusere klimautslipp uten å beslaglegge nye naturområder. Det er også fornuftig å ruste opp eksisterende vannkraftverk, slik at vi får mer energi fra allerede utbygde vassdrag. I tillegg trenger vi noe ny fornybar energi, men her er vindkraft bare en av flere energikilder. Når myndighetene skal vurdere hvor mange vindkraftanlegg som skal bygges og hvor de skal plasseres, er det nødvendig å legge mye større vekt på natur- og friluftslivsverdier enn det som gjøres i dag.

Tre råd fra DNT

Å ivareta både klima- og naturhensyn, krever god samfunnsplanlegging. DNT har følgende anbefalinger for hvordan myndighetene kan sikre en mer naturvennlig fornybarsatsing fremover:

1. Bedre kunnskapsgrunnlag

Planlegging av ny kraftutbygging må baseres på et solid kunnskapsgrunnlag. Det må gjøres en bedre kartlegging av norsk natur og utvikles metoder for å fastsette verdien av natur. Kommunenes kartlegging av friluftslivsområder i Norge må også fullføres, slik at vi vet mer om både natur- og friluftslivsverdier før nye prosjekter godkjennes.

Også Miljødirektoratet har påpekt at vi i dag har et manglende kunnskapsgrunnlag. De skriver i sitt innspill til Nasjonal ramme for vindkraft på land at det «ikke (er) faglig grunnlag for å peke ut de mest verdifulle sammenhengende naturområdene i en nasjonal sammenheng. Vi kan derfor heller ikke fastslå hvilke konkrete arealer av denne typen der vindkraftutbygging vil medføre størst, og tilsvarende minst, konflikt».

2. Helhetlig planlegging

Skal vi ivareta hensynet til naturen og muligheten til å drive med friluftsliv ved nye kraftutbygginger, er det viktig å se på helheten. Verdien av ulike naturområder må kunne ses i forhold til hverandre, og man må vurdere de samlede konsekvensene av alle utbyggingsprosjektene, ikke bare hvert enkelt prosjekt for seg.

DNT har i flere år tatt til orde for at det skal utarbeides en nasjonal landskapsstrategi. Det er viktigere nå enn noen gang. En nasjonal landskapsstrategi skal gi en oversikt over norske landskapstyper og en plan for å sikre at vi tar vare på verdifulle områder fremover. Dette er også noe Norge har forpliktet seg til gjennom Den europeiske landskapskonvensjonen, men som ennå ikke er fulgt opp.

3. Større vekt på natur og friluftsliv

I dag er det svært sjelden at vindkraftprosjekter blir avvist fordi de vil føre til for store naturødeleggelser. DNT mener det må utvikles tydeligere krav til godkjenning av nye prosjekter, og at natur- og friluftslivshensyn må veie tungt. Regelverket knyttet til konsesjonsbehandlingen må gjennomgås, og miljømyndighetene må kunne avvise prosjekter basert på konsekvensene for natur og friluftsliv.

Stortinget har sluttet seg til det nasjonale miljømålet om at «et representativt utvalg av norsk natur skal tas vare på for kommende generasjoner». Det må ligge til grunn for alle beslutninger.

To tanker i hodet samtidig

DNT mener at det å utarbeide en «Nasjonal ramme for vindkraft på land» er et skritt i riktig retning, på vei mot en mer helhetlig og kunnskapsbasert politikk. Men det forutsetter at vi får på plass god kunnskap og at befolkningen involveres på en helt annen måte enn det regjeringen har lagt opp til så langt. Derfor ba DNTs landsmøte i juni regjeringen om en omstart av dette arbeidet. Selv om fristene for arbeidet nå har blitt utsatt noe, mener vi fortsatt det kreves et mye grundigere forarbeid før en nasjonal ramme for vindkraft konkluderes.

DNT maner til ansvarlighet i disse spørsmålene. Ellers risikerer vi at verdifull natur går tapt unødig. Klarer vi derimot å ha to tanker i hodet på en gang, kan vi klare den nødvendige omleggingen til et mer bærekraftig samfunn, uten å ødelegge verdifull norsk natur på veien. Slik kan vi sikre at også fremtidens generasjoner får naturopplevelser for livet.

Les også

Åpner for havvind-parker i høst

Les også

Jubel for havvind-leverandørene

Les også

Statoil åpnet verdens første flytende vindpark


  • Se også Aftenbladets artikkelserie om vindkraft fra mars 2018:
Publisert: