Madla kan bli ødelagt av kraftlinjer, nå må politikerne våkne!

DEBATT: Strømnettet i regionen trenger oppgradering, men er det et av Stavangers fineste turområder som må betale prisen?

Vi er usikre på om politikerne i Stavanger ser hele bildet i denne saken. Det er fire prosjekter som presenteres stykkevis og delt og som vil gå særlig hardt utover natur, friluftsliv og bomiljø i Madla bydel.

Debattinnlegg

 • Brit Ågot Å. Selvåg
  Stavanger
 • May Karin Mannes
 • Kirsti Wittingsrud Berge
Publisert: Publisert:

Samlet sett må dette være det største industriprosjekt som rammer Madla noensinne, og vi er skremt av politikernes manglende engasjement. Hogging av Tingbøskogen er bare ett av fire prosjekt ved Stokkavannet og Hålandsvannet som vil være ødeleggende om Lyse Lnett og Statnett får det som de vil. To konsesjonssøknader er allerede sendt til NVE. Statnetts søknad om å bygge ny Krossberg transformatorstasjon i Tingbøskogen med høyspent kraftledninger inn fra Hafrsfjord; og Lnetts søknad om nye 132kV kraftlinjer fra Krossberg til Rennesøy via Harestad.

Konsesjonssøknad om å legge nye kraftlinjer fra Ullandhaug til Tjensvoll – forventes i løpet av året, og konsesjonssøknad om å legge nye kraftlinjer fra Tjensvoll til Stølaheia – evt. over Stavanger Golfbane – avventer Lnett. Dette vil si at et LNF-område som Krossberg blir et knutepunkt for oppgraderingen av strømnettet i regionen. Kraftledninger fra opptil 50 meter høye master vil komme fra Hafrsfjord over jordbruksjord til den omsøkte Krossberg transformatorstasjon.

Presenteres stykkevis og delt

Doble kraftledningstraseer vil gå mot Hålandsvannet, og enkle videre mot Harestad, og kraftledningstraseer med mastepunkter ved Stokkavannet og Golfbanen er planlagt ut fra eksisterende Stølaheia transformatorstasjon mot Tjensvoll og Ullandhaug. Hvordan velger Statnett og Lnett og presentere dette? Jo stykkevis og delt og med vage illustrasjoner og i noen tilfeller feilinformerende. Konsesjonssøknaden om nye kraftlinjer fra Krossberg over Hålandsvannet til Harestad og videre til Rennesøy, skal behandles i formannskapet 16. juni.

Lnett sin søknad er basert på at nye kraftledninger skal legges i luftspenn. Dette betyr 8 nye «ledninger» over Hålandsvannet i tillegg til de eksisterende – totalt 15. Det opplyses fra Lnett at de nye mastene vil være bredere enn de gamle, og at de vil ha en høyde på ca. 30 meter. Høyden på de eksisterende mastene er ca. 21.5 meter. En av mastene blir plassert 25 meter fra bolighus hvor minimumsgrensen er 50 meter. Lnett har beregnet at det vil koste 71 millioner kroner mer å legge nye kraftlinjer fra Krossberg til Harestad som jordkabel.

Krev nye regnestykker!

Fra Krossberg til Lyngnes Gård, vil beløpet være 37 millioner. Men Lnett viser til en stortingsmelding fra 2011 som sier at nye kraftlinjer over 20kV som hovedregel skal legges i luftspenn og at alternativer ikke er søkt om på grunn av høy pris.

‘Tidshorisonten for denne stortingsmeldingen fra 2011 er 10–15 år og vil dermed sannsynligvis være foreldet ved eventuell byggestart. Den bør derfor ikke være bestemmende for å ødelegge så fine områder. Lnett sier at de skal ta hensyn til turområder og velge traseer med lav synsbarhet i terrenget, men her velger de å prioritere en trasé som går rett over et av Stavangers viktigste turområder og veldig nær eksisterende bebyggelse.

Lnett sine planer vil resultere i en «vegg» av linjer i vertikalplanet. Vi krever at unntaksbestemmelsen i loven benyttes. Denne sier at kabel kan velges dersom «luftledning vil gi særlig store ulemper for bomiljø og nærfriluftsområder der det er knapphet på slikt areal». I tillegg krever vi at Stavanger kommune bevilger penger til en uavhengig vurdering av Lnett sine beregninger, på samme måte som Klepp kommune har bevilget en million til en slik vurdering.

Spar oss for dette!

Vi har tidligere sett at fagfolk i Klepp Energi betviler Lnett sine vurderinger og argumenterer med at jordkabler resulterer i 80 % lavere energitap. Med dagens strømpriser vil dette utgjøre en betydelig verdi. Lnett begrunner selv økt nettleie fra 1. juli med at «høye strømpriser gjør at kostnadene til nettap øker, og dette skal dekkes inn via nettleien. Nettap er energi som går tapt på veien når strøm transporteres. Vi lurer på om dette er tatt hensyn til i regnestykkene som nå blir presentert.

Vi er usikre på om politikerne i Stavanger ser hele bildet i denne saken. Det er fire prosjekter som presenteres stykkevis og delt og som vil gå særlig hardt utover natur, friluftsliv og bomiljø i Madla bydel. Vi har prøvd å få politikerne i tale og inviterte til møte med gruppelederne 20. mai, men det var bare KrF, Venstre og Frp som stilte opp.

Ofte engasjerer innbyggerne seg først når vedtak settes i verk, men her prøver vi å komme med våre innspill i forkant av beslutningen. Samlet sett må dette være det største industriprosjekt som rammer Madla bydel noensinne, og vi er skremt av politikernes manglende engasjement i saken. Totalbelastningen som de ulike prosjektene til Statnett og Lnett vil påføre områdene ved Stokkavannet og Hålandsvannet, er formidable. Dette må Stavangers politikere beskytte fremtidige generasjoner for.

Publisert:
 1. Debatt
 2. Hafrsfjord
 3. Stavanger
 4. Rennesøy
 5. Statnett

Mest lest akkurat nå

 1. Hommersåk samles i sorg – igjen

 2. Marte (19) og Tor Martin (19) omkom i MC-ulykken i Gjesdal: – Dette er ufattelig og grusomt

 3. Før visste bare lokal­kjente om stølen. Så kom en «tur­fluenser»

 4. Det trengs et forbud mot bruk av robot­klippere om natten og strenge reguler­inger for bruk om dagen

 5. Tea Egenæs elsker 60-talls­huset i Stav­anger: – Alt tre­verket gir den gode atmos­færen og sær­preget

 6. Dansk avis: Tidligere etter­retnings­sjef skal ha lekket stats­hem­melig­heter til sin mor