Produktiviteten i Norge må opp, både offentlig og privat

DEBATT: På Solamøtet i januar ble det vist hvordan produktivitetsveksten i Norge har falt i de siste årene og nå er tilnærmet null. Dette er alarmerende.

«Overføringene fra staten til kommunene tilsvarer det årlige uttaket fra «Oljefondet» på om lag 230 milliarder kroner. Da må den samme staten ta på seg ansvaret for at ressursene som stilles til rådighet, brukes effektivt», skriver skribentene i Seniortanken.

Debattinnlegg

 • Gunnar Berge
  Seniortanken
 • Åsleik Rannestad
  Seniortanken
 • Njål Kolbeinstveit
  Seniortanken
 • Kjell Traa
  Seniortanken
 • Torvald Sande
  Seniortanken
 • Ivar Sætre
  Seniortanken
 • Jostein Soland
  Seniortanken
 • Hjalmar Inge Sunde
  Seniortanken
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Økt effektivitet handler ikke om å løpe raskere, men å jobbe smartere − og dessuten med de rette tingene. Historien om det moderne Norge dreier seg om dette. Ved systematisk å utvikle nye arbeidsmetoder og endre rammebetingelser slik at ressurser flyttes dit behovet er størst, har produktiviteten kontinuerlig økt. Dette er mye av grunnlaget for den eventyrlige bedringen i materiell standard, som karakteriserer de vestlige industrilandene.

Nøkkelen til et godt resultat ligger i samspillet mellom det offentlige og det private.

Skyer i horisonten

I hovedsak har denne utviklingen vært til beste for oss alle, men har også ført til konsekvenser som truer velferden for de som kommer etter oss. Det er en økende erkjennelse at kursen må korrigeres.

En del av svaret ligger i å utnytte de tilgjengelige ressurser mer effektivt, både i privat og offentlig sektor. Senere års stagnasjon er ekstra bekymringsfull også sett i lys av at vi stadig bli flere eldre i forhold til yrkesaktive.

Nøkkelen til et godt resultat ligger i samspillet mellom det offentlige og det private. Hele tiden vil det finnes en gjensidig avhengighet. Næringslivet er helt avhengig av tidsmessig infrastruktur i vid forstand. Her er utdanning, barnehager, forskning, kultur av like stor betydning som gode kommunikasjoner i form av veier, jernbane, havner og flyplasser. Gjenytelsen vil bestå i at næringslivet bringer fram de økonomiske ressursene til finansieringen både av dette og velferden ellers.

Les også

Smartby angår oss alle

Om ønskelig vil den produksjonen som faller bort, lett kunne erstattes av andre private, eventuelt ved import fra utlandet.

Høyere yrkesdeltaking

I vårt land er mobiliteten generelt sett god. Det skyldes ikke minst sjenerøse støtteordninger og inntektssikring overfor de som rammes av omstillinger. Dermed motvirkes innelåsing av ressurser i virksomheter som kaster lite av seg. Nye tiltak som kan lette inngangen på arbeidsmarkede for ungdom og vanskeligstilte grupper må overveies. Øker yrkesdeltakingen, styrker det også «samfunnets produktivitet».

Det følger av arbeidsdelingen mellom offentlig og privat virksomhet at det vil være enklere å opprettholde og bedre produktiviteten i private virksomheter enn i det offentlige. Om virksomheten ikke er lønnsom, blir arbeidsplassene lagt ned. De som da ikke makter å skaffe seg nytt arbeid, blir statens ansvar. Selv om dette i mange tilfeller er brutalt for de som rammes, er det samtidig en drivkraft for nødvendige omstillinger. Om ønskelig vil den produksjonen som faller bort, lett kunne erstattes av andre private, eventuelt ved import fra utlandet.

Folk må kunne bo i sine egne hjem selv i høy alder og med betydelig pleie- og tilsynsbehov.

Strukturelle endringer

Mesteparten av de tjenester som det offentlige står for, kan ikke uten videre erstattes av andre. Det meste må dessuten skaffes til veie der folk bor. Likevel er det stort rom for effektivisering av offentlig tjeneste- og vareproduksjon.

Et virkemiddel – som også har fått større omfang de seinere år – er konkurranseutsetting. Dette er politisk omstridt, men det betyr ikke at det er uten positive sider. Det vil kreve betydelig styrking av kompetanse i offentlig sektor til effektiv styring av kontrakter/avtaler for å sikre tilsiktet kvalitet. Forvaltning og annen tjenesteyting kan også i betydelig grad effektiviseres ved å ta i bruk moderne teknologi. Økende omsorgsbehov som følge av økt levealder og flere, eldre kan i noen grad møtes ved hjelp av tilrettelegging og bruk av teknologi. Folk må kunne bo i sine egne hjem selv i høy alder og med betydelig pleie- og tilsynsbehov.

Vi kan ikke lengre hindres av snevre lokale interesser og stemningsbølger.

Regjeringen og Stortingets ansvar

Det er helt på det rene at det ligger store gevinster i strukturelle endringer når det gjelder kommune- og fylkesinndelingen. Det er et paradoks at det største potensialet for effektiviseringsgevinst ligger i fragmenterte bysamfunn. Gevinster opp mot 20 prosent har vært antydet. Det arbeidet som har pågått de senere årene, dokumenterer at en neppe kommer lengre uten at regjering og Storting tar større ansvar for at høyst nødvendige endringer blir gjennomført. Vi kan ikke lengre hindres av snevre lokale interesser og stemningsbølger.

Det er da også staten som tar hovedansvaret for finansieringen av den stadig ekspanderende kommunesektoren. Overføringene fra staten til kommunene tilsvarer det årlige uttaket fra «Oljefondet» på om lag 230 milliarder kroner. Da må den samme staten ta på seg ansvaret for at ressursene som stilles til rådighet, brukes effektivt.

Les også

Victor Norman er bekymret for andre ting enn oljeinntektene

Les også

Nå får Rogaland mer makt og oppgaver fra staten

Les også

Fornybarfondet: Det er størrelsen det kommer an på


Les også

 1. Klaus Mohn: «Gje vekk Oljefondet?»

 2. Klaus Mohn: «Hemningslaus byråkratisering er overflodssamfunnet sin livsstilssjukdom»

 3. «Ledere, ta vare på arbeidsgleden!»

Publisert:
 1. Omstilling
 2. Samfunnsøkonomi
 3. Arbeidsliv
 4. Næringsliv
 5. Oljepenger

Mest lest akkurat nå

 1. Kjerkol om omi­kron-smitten: Regjeringen er klar til å innføre nye til­tak

 2. Vernede sjø­hus i Øster­våg kan rives

 3. Aftenbladet erfarer: Påbud om munnbind kan bli innført på Nord-Jæren

 4. Politiet tipset om at det ligger hånd­granater gjemt i skogs­område

 5. Torsdagens Oilers-storkamp utsatt: – Kom ut av ingenting

 6. To spillere ferdige i Sandnes Ulf: – Vemodig