Kalberg-planene – et gigantisk eksperiment

DEBATT: Selv om det er vanskelig, må vi kunne kreve at man forsøker å sette ord på de usikkerhetene som finnes.

Fagrafjell, Kalberg: Arbeidet med den nye transmisjonsnettledningen som skal sikre strømforsyningen til Sør-Rogaland er i gang.

Debattinnlegg

 • Ove Njå
  Professor i samfunnssikkerhet og risikostyring, UiS
 • Geir Sverre Braut
  professor i samfunnsmedisin, Høgskolen på Vestlandet
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Tiltak som medfører kostnader over 3 milliarder kroner blir ofte kalt megaprosjekter. Slik sett handler utbyggingsplanene for Kverneland og Kalberg om et megaprosjekt. Den danske forskeren Bent Flyvbjerg undersøkte 258 megaprosjekter innenfor samferdselssektoren. Studien hans viste at prosjektene kostet mer enn antatt på forhånd, og at avkastningene ble mindre enn påregnet. Miljøproblemene ble typisk sett undervurdert. Antatte positive virkninger på regional utvikling, lot seg ikke påvise i ettertid. Beslutningene bar preg av et «demokratisk underskudd». Innbyggere ble vanligvis holdt på god avstand fra beslutningsprosessen. I slike prosjekter er ofte motstridende interesser og sterke krefter involvert.

Time kommune sine grep

Time kommune er en forholdsvis liten kommune. Det betyr at kommunen må benytte eksterne rådgivere for å få utført nødvendige utredninger. Kommunen valgte i dette tilfellet konsulentselskapet Norconsult. Rapporten deres er levert og kan leses av alle. Arbeidsmengden Norconsult har lagt ned er ca. ett og et halvt månedsverk. Dette er kommunen sitt ekspertgrunnlag. I media er det til nå bare resultatene som er kommentert og drøftet. Få har stilt spørsmål ved studiens kvalitet.

Studiekvalitet blir undervurdert

Grunnlaget for beslutninger i folkevalgte organer må være grundig og kvalitetssikret; så godt opplyst som mulig før vedtak treffes, heter det i § 17 i forvaltningsloven. Det handler om gyldigheten av og påliteligheten til beslutningsgrunnlaget. Slik sett bør det faglige grunnlagsmaterialet for offentlige beslutninger kunne bli vurdert etter lignende kriterier som vitenskapelige arbeider. I forskning må man vise at datamaterialet og modellene studiene bygger på, holder vitenskapelig kvalitet. Kvalitetskravene skal sikre troverdighet, gyldighet og etterprøvbarhet. Dette er verdier som bør etterstrebes i offentlig saksbehandling, og dermed også må gjelde for konsulentrapporter. Men når konsulenter leverer utredninger til planprosesser, blir sjelden slike forhold tatt opp til drøfting. Resultatene som presenteres får all oppmerksomhet.

Med grunnlag i erfaringene fra vår egen forskning og undervisning innenfor risikostyring, vil vi peke på et perspektiv som dessverre sjelden får plass, verken i den offentlige debatten eller i det politiske ordskiftet blant folkevalgte. Usikkerhet, enten det er i form av vurderinger omkring nye arbeidsplasser, effekter på økonomi, miljøvern, befolkningsvekst eller samfunnssikkerhet, blir i liten grad vurdert. Det er utfordrende å studere usikkerhetene knyttet til ulike sider ved megaprosjekter. Men selv om det er vanskelig, må vi kunne kreve at man forsøker å sette ord på de usikkerhetene som finnes, og gjerne tallfeste dem der det er relevant og mulig. Norconsult sine vurderinger av usikkerhet er generelle og de bruker repeterende tekst. Norconsult beskriver usikkerhetene som veldig store. Dette krever oppfølging.

Kalberg er et gigantisk eksperiment

Som megaprosjekt kan planene som er lagt ut for Kalbergområdet forstås som et gigantisk eksperiment med et bredt spekter av mulige utfall. Hypotesene og framtidsscenarioene er flere. En hypotese fremsatt av utbyggingsinteressene, er at planene vil gi ca. 10.000 nye arbeidsplasser, en tilrettelagt infrastruktur, og et sterkt bidrag til kommunens velferd og økonomi i fremtiden. En annen hypotese, fremsatt av verneinteressene, er at det skapes kun et fåtall arbeidsplasser, jordbruket i området blir rasert, folkehelsen blir svekket, samfunnssikkerheten og beredskapen blir undervurdert, og området blir estetisk ødelagt. Mellom disse to ytterpunktene, finnes det flere hypoteser som kan utvikles for å synliggjøre usikkerhetene.

Kommuneplanen bør ikke godkjennes før det foreligger et bredere beslutningsgrunnlag av mye høyere kvalitet.

Forskere som skal utføre eksperimenter som påvirker liv og helse, er underlagt strenge regler i forsøksplanleggingen. De etiske og metodiske kravene er omfattende. Eksperimentet skal ikke medføre skader på mennesker eller true personvernet til de involverte. De involverte skal gi sitt samtykke. Med grunnlag i slike betraktninger kan vi ikke forstå at planene på Kalberg ennå er kommet lenger enn til idefasen. Plangrunnlaget har ikke den nødvendige kvaliteten for å kunne realiseres enda. Det vil si at kommuneplanen bør ikke godkjennes før det foreligger et bredere beslutningsgrunnlag av mye høyere kvalitet.

Planlegging er politikk på alle nivåer

Planlegging er systematisk og faglig basert kunnskapsinnhenting. Mulige handlingsvalg og tilknyttede utfall synliggjøres, før de folkevalgte fatter sine beslutninger. Planlegging skal være brobyggeren mellom kunnskap på den ene siden og kollektiv handling på den andre siden. Det er ofte enighet om at det skal planlegges, men ikke alltid om hvordan planleggingen skal og bør gjennomføres. Det er derfor vesentlig å innse at måten det planlegges på kan styre resultatene.

En som kjente disse mekanismene veldig godt, var den gamle kjempen, ordføreren, kommunalministeren og direktøren Arne Rettedal. Han blir tillagt det treffende utsagnet: «Vi er alle politikere, men bare noen få av oss er folkevalgte». Forskere, konsulenter, kommuneadministrasjon, investorer, naboer, ja, alle som en, har vi våre forforståelser og mer eller mindre godt begrunnede oppfatninger om ulike saker.

Norconsult har fått sitt oppdrag fra administrasjonen i Time kommune. Så lenge Norconsults arbeid ikke er fagfellevurdert eller lagt til grunn for en bredere analyse, kan det ikke fremstå som annet enn kommuneadministrasjonens synspunkter. Dette stiller krav til våre folkevalgte, både for å sikre at beslutningsgrunnlaget blir kritisk vurdert og at aktørene som blir berørt, er involvert i planprosessen. De folkevalgte må ikke sove i timen nå. Alle som forstår spillet, er godt i gang allerede.

Les også

 1. – Enten bygger du ned matjord, eller så er du «imot utviklingen»

 2. Protestene ble ikke hørt – Time går videre med gigantplanene

 3. Equinor, Hydro og Panasonic er tilbudt tomt i Time

 4. Fakkeltog mot datasenter i Time

 5. Å foredle vannkraft til datakraft krever mot til innovasjon

Publisert:
 1. Norconsult
 2. Time kommune
 3. Samfunnssikkerhet

Mest lest akkurat nå

 1. Mann til sykehus med stikkskader etter voldshendelse på Tasta

 2. TV 2: Planlegger for lettelser: – Kan bli slutten på karantene

 3. Den mest kunnskapsrike vi kjente

 4. Energisjokket: Lokale tomatbønder gir opp – andre bytter til fyring med propan

 5. Lillebror er sjefen over storebror: – Jeg får skylden om ting går til helsike

 6. Erling Braut Haaland ble historisk