Når religiøse minoritetar blir sette på som ugras

KRONIKK: Det kan gå retteleg ille når religion blir misbrukt til angrep på minoritetar med ei anna tru eller ein annan etnisk bakgrunn enn fleirtalet. Det ser vi stygge døme på i mange land.

Den russisk-ortodokse kyrkja har vendt tilbake til den kristelege nasjonalismen kyrkja hadde under tsarregimet, no tett knytt til Vladimir Putin, som ser på seg som ein ny tsar. Det går ut over menneske frå andre religionar.
  • Johannes Morken
    Johannes Morken
    Redaktør, Stefanusalliansen
Publisert: Publisert:
  • Denne kronikken vart publisert i november 2017, eitt før den kristne kvinna Asia Bibi i Pakistan vart frifunnen for dødsdomen mot ho for blasfemi. Red.mrk.
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I år er det 100 år sidan den kommunistiske revolusjonen i 1917. Den russisk-ortodokse kyrkja var tett knytt til tsarregimet. Kyrkja vart også av den grunn hardt ramma av revolusjonens blodige framferd, Deretter hadde landet eit ateistisk regime som i 70 år ville kvele trua.

Som ugras

Eit påfallande trekk i 2017 er at den russisk-ortodokse kyrkja har vendt tilbake til den kristelege nasjonalismen kyrkja hadde under tsarregimet, no tett knytt til Vladimir Putin, som ser på seg som ein ny tsar. «Kirken ser på minoriteter nærmest som ugress», seier prost Trond Bakkevig i siste utgåve av Magasinet Stefanus.

Russland vedtok i fjor ei lov som kriminaliserer misjon. Hardast ramma i Russland er Jehovas Vitne, som er blitt ein forboden organisasjon. Men anti-misjonslova er blitt brukt til å slå ned på aktivitet i regi av både Frelsesarmeen, pinsevener og andre. Lova er blitt brukt både mot bønemøte i private heimar, oppslag om bønetider på nettsider og foredrag om yoga.

Det første året lova gjaldt, vart det reist straffesaker mot 133 enkeltmenneske og 53 religiøse samfunn. Det førte til 138 dommar. I 135 saker blei dei tiltalte dømde til bøter. I 11 saker blei religiøs litteratur konfiskert – biblar inkludert, dersom dei mangla påtrykt namn på dei som delte den ut. Dette viser ein rapport frå Forum 18 Newsservice som følgjer utviklinga for trus- og livssynsfridommen i mange av republikkane i tidlegare Sovjetunionen. Lova vart innført som del av ei anti-terrorpakke og skulle berre brukast mot islamsk ekstremisme. Men den er brukt langt vidare.

I staden for å utfordre lova og regimet, synest den russisk-ortodokse kyrkja å finne seg vel til rette som åndeleg garantist for regimet til Vladimir Putin.  Det er all grunn til å utfordre den mektige russisk-ortodokse kyrkja både på menneskerettane og på forholdet mellom stat og kyrkje.

Hindu-nasjonalistar i kamp mot opprørspoliti i 2015 med krav om at Napeal måtte bli erklært som ein hinduistisk stat i den komande nye grunnlova. Nyleg vart det ulovleg å skifte tru i landet.

Religiøs nasjonalisme

Same dag som Nepal blei valt inn i FNs menneskerettsråd, signerte presidenten i landet ei lov som kriminaliserer det å skifte tru. Det er eit nedslåande paradoks at land som i aukande grad trugar viktige paragrafar i Menneskerettsfråsegna, skal vere forvalte FNs eige arbeid med menneskerettar – attpå til i jubileumsåret: Menneskerettsfråsegna er 70 år i 2018.

Lova i Nepal er det siste urovekkjande utslaget av veksande religiøs nasjonalisme.

Dei religiøse nasjonalistane i land som India og Nepal krev at for å vera ein god borgar, må du vere hindu. Det blir trongare og trongare rom for minoritetane. Det skjer ved statleg politikk, men også ved at lovene blir brukte av ekstreme krefter i samfunnet til å fyre opp under religiøs spenning og angripe religiøse minoritetar.

Ein pakistansk kristen eller ahmadi-muslim skal ikkje snakke mykje om trua si med ein muslim før det blir oppfatta som nedsetjande tale om Muhammed og islam.

Fordommar

Nepal har opplevd ein sterk kristen vekst etter jordskjelvet i 2015. Mange hjelpearbeidarar har kome utanlands frå. Kristne blir frå hindunasjonalistisk hald både skulda for å tilhøyre ein utanlandsk religion og for å skifte tru mot hjelpepengar.

BP Khanal i partiet Janajagaran i Nepal seier til Magasinet Stefanus at det er dei lokale kyrkjene som har evangelisering høgt på agendaen sin. Khanal, som er ein framståande forsvarar av menneskerettar, konkluderer: «Det er uråd å stoppe dei som stiller med fordommar». Han siktar til dei religiøse nasjonalistane.

Seks delstatar i India har vedteke lover som kriminaliserer konvertering, eller har til behandling lovforslag som set strenge restriksjonar på konvertering. Også i India er dei hindunasjonalistiske kreftene i vekst. Det er i år rapportert om sterk vekst i valdelege åtak på minoritetar, særleg mot kristne.

Muslimske leiarar i Pakistan kravde i 2016 dødsdom mot den kristne kvinna Aasiya Noreen, betre kjend som Asia Bibi, som var skulda for blasfemi og i 2010 vart dømd til døden. Saka er enno ikkje avgjort.

Liknar blasfemilov

Saudi-Arabia, med verdas strengaste religionspolitikk, held fram som medlem av FNs menneskerettsråd. Inn i rådet for kom også Pakistan. Observatørar meiner at Nepals ferske lov som kriminaliserer skifte av tru, liknar sterkt på blasfemilova i Pakistan.

Ein pakistansk kristen eller ahmadi-muslim skal ikkje snakke mykje om trua si med ein muslim før det blir oppfatta som nedsetjande tale om Muhammed og islam. Pakistan har dødsdom for blasfemi. Ekstremistane brukar også blasfemilova til å terrorisere menneske som – etter utmattande år i rettsvesenet – er frikjende for brutale skuldingar. Desse må leve i løynd saman med familien i årevis for å berge livet. Landet har heller inga straff for å framsetje ugrunna skuldingar for blasfemi.

Vi er glade for at regjeringa i statsbudsjettet endå ein gong har auka løyvinga til kampen for trusfridom – frå 10 millionar i 2013 til 78 millionar neste år. Det er nok å bruke pengane på. I fakkeltoga for trusfridommen og for dei forfølgde – som Stefanusalliansen og Åpne Dører arrangerer landet over, òg i Stavanger – kan folk flest få uttrykt sin protest mot maktmisbruk og overgrep i namnet til religiøs nasjonalisme.

  • (Stefanusallinsen, der kronikkforfattaren er redaktør, gjekk tidlegare under namnet Misjon bak jernteppet. Red.mrk.)
Publisert: