Gode grunner for å tillate så mange blokkleiligheter på Madla–Revheim som utbyggeren ønsker

DEBATT: Slik det er referert i Aftenbladet, kan det lett forstås som om bare rekkehus egner seg for barnefamilier. Det stemmer ikke.

Også blokkleiligheter kan egne seg for barnefamilier, og planen til utbyggeren på Madla–Revheim bør ikke begrenses i antall blokker.
  • Per Th. Grimnes
    Nettverket Byutviklingens lange linjer, BULL, avd. Stavanger
  • Nils Jacobsen
    Nettverket Byutviklingens lange linjer, BULL, avd. Stavanger
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Utbygging i Madla–Revheim vakler, opplyser Aftenbladet lørdag 25. november. Årsaken er at politikerne vil ha lavere utnyttelse enn det utbyggeren, Madla Vest, presenterer i sin utbyggingsplan. Allerede er tomteutnyttelsen redusert med 50 prosent i forhold til hva en helt fersk områdeplan tillater. Utbyggeren finner derfor vedtaket oppsiktsvekkende og vanskelig å forholde seg til.

Lettere blir det ikke å forstå når vi for kort tid siden opplevde at politikerne valgte å gå for et høyhus i Knud Holms gate (K8), som rådmannen (nå kommunaldirektøren; red.mrk.) anbefalte å avise, fordi rammen i den nye sentrumsplanen var overskredet. Et stort flertall ønsket likevel at utbyggeren, Base Property, skulle få bygge vesentlig mer og høyere enn hva overordnet plan tillater. Et argument var nærhet til kollektivtransport.

Tilsvarende gjelder tomten på Revheim, den grenser direkte til kollektivaksen, men sannelig trekker en representant for FNB i tvil om denne kollektivaksen noen gang vil bli realisert som planlagt. Det er sannelig ikke lett å holde tunga rett i munnen.

Planområdet sett fra nørdøst. Revheimsveien er slik den vil bli seende ut når bussveien er etablert.

Revheim for alle

Flertallets hovedargument for å stemme ned Madla Vest sitt prosjekt er at andelen boliger for unge er for lav, 390 blokkleiligheter og bare 40 rekkehus. Slik dette er referert i Aftenbladet, kan det lett forstås som om bare rekkehus egner seg for barnefamilier.

Selvsagt kan boliger for barnefamilier innredes i blokker. Både første og andre etasje er velegnet. Dersom potensialet utnyttes, vil det i Madla Vest sitt prosjekt kunne innredes minst 50 prosent boliger for barnefamilier. Et annet forhold er om det er marked for dette. Relativt få unge i dag er i posisjon til å kunne finansiere kjøp av nybygd bolig.

Overskudd av familieboliger

Bygningsmassen i Stavanger samsvarer per i dag dårlig med de behovene vi kan lese ut av statistikker. Grovt angitt har vi i overkant 40 prosent eneboliger, 40 prosent rekkehus og resten, knapt 20 prosent, er leiligheter i blokk. Når vi da vet at mer enn halvparten av husstandene er aleneboende eller husholdninger med to personer, og bare en knapp fjerdedel er husstander med flere en to personer – er det åpenbart at det vi minst av alt trenger er å bygge rekkehus.

Hensyn til boligmiljø tilsier likevel at det i en så stor utbygging som på Revheim er naturlig å ha en viss variasjon i boligtilbud. Samtidig er effektiv arealbruk i dag et generelt og overordnet krav. Hensyn til jordvern og tilrettelegging for rasjonell kollektivtrafikk krever høy tomteutnyttelse.

Generasjonskifte

Vi har altså et stort overskudd av familieboliger i Stavanger. Mange av disse disponeres av enslige og par uten hjemmeboende barn. Utfordringen knytter seg til å fristille disse for barnefamilier. Dette har i stor grad lykkes innenfor Trehusbyen Stavanger. For noen tiår siden vurderte kommunen å selge flere sentrumsskoler, mellom andre Nylund skole. Det fant sted en forgubbing, folketallet sank og elevgrunnlaget sviktet. I dag er sentrumsskolene sprengt, – ja, det skal sågar bygges en ny skole i Stavanger øst.

Bakgrunn for dette er den politikken kommunen la opp til allerede midt i 1990 årene. Ledige tomter, ofte forlatte næringsarealer, ble tilrettelagt for ny, sentrumsnær bebyggelse med høy tetthet. Mange eldre kunne dermed flyttet til lettstelte blokkleiligheter i samme bydel. Unge familier med barn overtok de gamle trehusene – et generasjonsskifte som åpnet for god og fremtidsrettet resursutnytting.

Madla og Sunde er i dag kanskje den delen av byen med størst andel eneboliger og rekkehus. Nå slår eldrebølgen inn også her, og det er om å gjøre å stimulere et generasjonsskifte. Lettstelte boliger med god tilgang til nærservice og kollektivtrafikk er nødvendig. Det forsvarer en relativt stor andel leiligheter i blokk, særlig langs Revheimsvegen.

Publisert: