Hvorfor har Arbeiderpartiet endret holdning til Nytorget?

DEBATT: For sju år siden ønsket Arbeiderpartiet en skånsom opprusting av Nytorget. Nå vil partiet gå mye mer brutalt til verks. Hva har skjedd?

En Medieby forsvarer ikke riving av politikammeret, hevder innsenderen.
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Jeg deltok nylig på et informasjonsmøte om reguleringsplan for Nytorget. På møtet utviklet det seg en god diskusjon om plankonseptet, ikke minst ble administrasjonens ansvar knyttet til å klarlegge om prosjektet er i tråd med vedtatt rammer for byens utvikling presisert. Det gjelder særlig nullvekstmålet for bruk av bil og klimaplanens ambisjon om 80 prosent reduksjon av klimagassutslipp innen 2030.

Etter møtet søkte jeg mer informasjon om Nytorget. Jeg kom da over et leserinnlegg signert Cecilie Bjelland og Anders Fjelland Berntsen, under tittelen AP på lag med byen.

De to skriver blant annet at Arbeiderpartiet vil at Nytorget skal gis et tiltrengt løft, men mener at dette må skje ved at vi bygger videre på de mange kvalitetene som finnes i området i dag. Skånsom opprusting er stikkordet. Hus, trær og andre særpreg av historisk og arkitektonisk verdi bør søkes bevart. Likeledes må bruktmarkedet få beholde sin plass, og nybygg må inneholde publikumsrettet virksomhet på bakkeplan. Vi kan ikke nok en gang planlegge en årelang anleggsperiode som ødelegger for eksisterende næringsvirksomhet og aktiviteter på torget og i tilstøtende gater.

Dette sammenfaller i alle hovedtrekk med synspunktene som kom fram under diskusjonen på informasjonsmøtet. Derfor spør jeg hva har skjedd innenfor Aps rekker? Partiet ved Dag Mossige framstår jo nå som frontfigur for et prosjekt som overhodet ikke samsvarer med den politikk som partiet framsatte i Aftenblad-innlegget.

Les også

Riving av politikammeret vil få byen til å virke som en miljøsinke

Les også

NRK og Aftenbladet vil flytte til nybygg på Nytorget

Skeptisk til Mediebyen

Søk etter tomt for nytt Tinghus er del av historien. Stavanger satset på å beholde institusjonen sentralt plassert i regionhovedstaden. Politikammertomten var et av flere alternativer. Det krevde i så fall at politikammeret ble revet. Da tinghus ikke lenger var aktuell byggeoppgave, dukket ideen om en Medieby opp og det lyktes et politisk flertall å løfte en mulighet for riving inn i sentrumsplanen. Rogalands Avis og Aftenbladet holder nå til i det mediehuset som Aftenbladet bygget for 14 år siden. Å flytte virksomheten mindre enn hundre meter lenger opp i gata, mener vi ikke kan betraktes som prioritert byutviklingsmål til fremme for Nytorget, og i hvert fall ikke som argument for å rive et fullt ut brukbart bygg som politikammeret. Så langt har kun Aftenbladet og NRK Lokalen meldt interesse for flytting til en eventuell ny Medieby.

Men Ap står på, mens tilslutningen til partiet faller. Grunnene for å rive politikammeret er særdeles svake. Et halsstarrig politisk flertall tar så langt ikke konsekvensen av dette. Tvert om hostes det opp ny argumentasjon. Stavanger Parkering, der Dag Mossige (Ap) er styreleder, står bak forslaget om å sprenge seg ned i fjellet og der gi plass for 300 parkeringsplasser, til minst 250 millioner kroner. Et slikt anlegg er i strid med sentrumsplanen og frarådes av administrasjonen, men det tar ikke politikerne på alvor. Det er sågar ikke redegjort for trafikale konflikter, mellom annet knyttet til at privatbiler får benytte bussveitraséen ved byens viktigste trafikknutepunkt. Bussveitraséen er ellers forbeholdt buss alene på hele strekningen Stavanger – Sandnes.

Byutvikling til stryk

Er våre politikere på lag med byens borgere? Med hensyn til byutvikling er tilliten til byens regime for meg i ferd med å dampe bort. Vi har lagt debatten om K8, monsterbygget i Knut Holms gate, bak oss, bygget kommer. Nå følger Nytorget med riving av politikammeret og et anlegg på 300 parkeringsplasser. Alle ser at her er det eiendomsutviklere og utbyggingsinteresser som er styrende, ikke en bypolitikk med ambisjoner i nærheten av hva ledere i Ap skrev om i Aftenbladet for sju år siden: Vi kan ikke nok en gang planlegge en årelang anleggsperiode som ødelegger for eksisterende næringsvirksomhet og aktiviteter på torget og i tilstøtende gater. Dagens regime, ikke minst Ap, utfordrer oss ved å ha forlatt en vel innarbeidet byutviklingspolitikk. Mange spør seg, er Ap fortsatt på lag med byens borgere?

Derfor spør jeg hva har skjedd innenfor Aps rekker? Partiet ved Dag Mossige framstår jo nå som frontfigur for et prosjekt som overhodet ikke samsvarer med den politikk som partiet framsatte i Aftenblad-innlegget.
Publisert: