Lyse-fakta må på plass før debatt om utbytte

DEBATT: Trond Birkedal har i Aftenbladet 28. desember en gjestekommentar hvor han foreslår en dobling av utbytte fra Lyse for å styrke kommuneøkonomien i Stavanger.

«Hensikten bak dagens utbytteandel har vært å balansere kommunenes behov for jevne, gode løpende utbetalinger, som kan brukes direkte inn i velferdsproduksjonen med at selskapet skal ha finansiell kraft til å investere for framtiden», skriver Harald Espedal.
  • Harald Espedal
    Harald Espedal
    Styreleder, Lyse
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Lyse er selvsagt åpen for en diskusjon om vår virksomhet, men Birkedals kommentar har såpass mange grunnleggende faktafeil at det er nødvendig å rydde opp i disse før en kan drøfte selve forslaget.

Feil

Birkedal skriver at Lyse har en verdi på 41,6 milliarder kr, og at Stavanger kommunes andel av dette er 18 milliarder. Dette er feil. Lyse har gjeld som skal betjenes før eiernes verdier – denne gjelden var på verdsettingstidspunktet 10,2 milliarder kr.

Verdien av egenkapitalen i Lyse var på 31,4 milliarder kr ved utgangen av 2017 (bruttoverdien før gjeld var 41,6 milliarder) da det ble foretatt en ekstern verdivurdering av konsernet i regi av revisjonsselskapet Deloitte. Verdiene er investert i samfunnsinfrastruktur – kraftproduksjon, strømforsyning og digital motorvei i form av fiber.

Trond Birkedal tar til orde for en fordobling av utbytteandelen fra dagens nivå på 60 prosent av overskuddet. Dette vil innebære et brudd på en utbyttepolitikk som er vel forankret hos de kommunale eierne.

Lyses eiere har hatt en gjennomsnittlig årlig avkastning på 7,4 prosent i 20-årsperioden siden konsernet ble etablert. Av dette er i snitt 2,7 prosent utbetalt, mens 4,7 prosent er reinvestert i selskapet for videre vekst og nye investeringer. Samlet avkastning for Lyse-eierne er noe høyere enn Oljefondets i samme periode: for Statens Pensjonsfond Utland var den 6,1 prosent.

Les også

Lyse som pengebinge

Mangelfullt bilde

Videre skriver Birkedal at Stavanger mottok 236 millioner i utbytte for 2018. Dette bildet er mangelfullt. Stavanger kommune, som alle eierne i Lyse, eier både aksjer og ansvarlige lån og dette utgjør deres verdi i konsernet. Aksjene mottar utbytte, men konsernet betaler også renter og avdrag på det ansvarlige lånet. Tilsammen mottok derfor Stavanger for 2018 312 millioner fra Lyse som utbetalt avkastning på sine verdier. Dette er 2,3 prosent av kommunens verdier og ikke 1,4 prosent som Birkedal feilaktig legger til grunn. Jeg bruker som Birkedal Stavangers eierandel på 43,7 prosent (før kommunesammenslåing).

Videre skriver Birkedal at Lyse beholder mesteparten av overskuddet selv. Dette er også feil når vi ser regnskapsutviklingen over tid. Lyses utbyttepolitikk er å betale 60 prosent av overskuddet i utbytte over tid. I tråd med de kommunale eiernes ønsker legges det vekt på at utbyttene skal være jevne fordi de tas inn i kommunebudsjettene til bruk i velferdsproduksjon. I praksis løser vi dette ved at utbytteandelen er høy i dårlige år og lavere i gode år.

Også feil

Birkedal skriver at Stavanger kommune som alternativ til 2018-utbytte fra Lyse kunne oppnådd en bankrente på 2,3 prosent. Dette er også feil. Pengemarkedsrenten i Norge, kalt 3 måneders Nibor, regnes som referanseprisen eller grossistprisen på hva en kan oppnå ved å plassere store pengevolum i bankene. Oslo Børs sine hjemmesider viser at pengemarkedsrenten i Norge i gjennomsnitt var 1,06 prosent i 2018. Statistisk sentralbyrå sine hjemmesider viser forøvrig at gjennomsnitts innskuddsrente i norske banker i 2018 var nede i 0,82 prosent.

Birkedals poeng er at Stavanger kommune nesten kunne doblet avkastningen sin i 2018 ved å ha Lyse-verdiene sine som innskudd i banken i stedet for i Lyse. Det korrekte er at den direkte utbetalte avkastningen fra Lyse var 2,3 prosent – mer enn det dobbelte av hva en bankplassering ville gitt.

De siste fem årene har utbetalingene til eierne økt fra 597 millioner basert på 2015-regnskapet, til en forventet utbetaling på 771 millioner basert på 2019-regnskapet – en økning på 174 millioner kroner. Siden konsernets etablering i 1999 og fram til i dag har utbetalingene til eierne vært på 11,4 milliarder kroner. Stavangers andel av dette er 5 milliarder kroner.

Selv om konsernet kun har beholdt 40 prosent av overskuddet sitt til reinvestering, er det likevel verdiøkningene på eiendeler - og ikke utbetalinger av overskuddet, som har stått for størstedelen av avkastningen. Dette skyldes god utvikling i både konsernets tradisjonelle virksomheter og de nye virksomhetene. Det er riktig som Birkedal skriver at konsernet har etablert nye virksomheter både med og uten suksess. Det sentrale poenget er at verdiskapningen fra tele/fiber og den nå solgte LNG virksomheten i Risavika langt, langt har overskygget tapene i Noreco og Smartly.

Investerer for framtiden

Birkedal tar til orde for en fordobling av utbytteandelen fra dagens nivå på 60 prosent av overskuddet. Dette vil innebære et brudd på en utbyttepolitikk som er vel forankret hos de kommunale eierne. Hensikten bak dagens utbytteandel har vært å balansere kommunenes behov for jevne, gode løpende utbetalinger, som kan brukes direkte inn i velferdsproduksjonen med at selskapet skal ha finansiell kraft til å investere for framtiden.

Å holde utbytteandelen på 60 prosent har også hatt et generasjonsperspektiv. En har ikke ønsket å låne av framtiden, men heller sikre en balansert fordeling av verdiene mellom nåværende og framtidige generasjoner.

Publisert: