Funksjonshemmedes rett til ferie bør lovfestes

DEBATT: Funksjonshemmede bør ha lik tilgang til å gjennomføre ferie på lik linje med funksjonsfriske mennesker i vårt samfunn, uavhengig av økonomi.

Publisert: Publisert:

«Det at funksjonshemmede barn og unge ikke kan reise på ferie innebærer i praksis et brudd på normalitetsprinsippet», skriver Stein Atle Torkelsen. Foto: Illustrasjonbilde/Scanpix

Debattinnlegg

  • Stein Atle Torkelsen
    Forelder og listekandidat for MDG Stavanger

I disse tider snakkes det mye om ferie, og man har ferieplaner for familien sin. Enkeltpersoner og familier som har barn med en utviklingshemning kan ofte ikke reise på ferie, på grunn av økonomi og fordi mange trenger ledsager med seg. Og en ledsager må betales av den funksjonshemmede. Dette medfører at ferieturen blir veldig mye dyrere enn det er for funksjonsfriske personer.

Bør ikke være forskjell

Funksjonshemmede bør ha lik tilgang til å gjennomføre ferie på lik linje med funksjonsfriske mennesker i vårt samfunn, uavhengig av økonomi. Dette bør lovfestes i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, som fleksibel, timebasert avlastning, f.eks. Denne ordningen er det noen kommuner som har, og det bør ikke være forskjell mellom kommuner. Det at funksjonshemmede barn og unge ikke kan reise på ferie innebærer i praksis et brudd på normalitetsprinsippet.

Vi ønsker å leve i et samfunn som ikke setter funksjonshemmede ut på anbud.

Flere undersøkelser har vist at mennesker med store hjelpebehov har dårligere levekår og økonomi enn andre innbyggere, og at de i mindre grad reiser på ferie (NOU 2001:22 Fra bruker til borger, og St.meld. nr. 50 (1998-99) Utjamningsmeldinga & ECON (2005) Ferier for personer med store bistandsbehov).

I praksis kan ordningen brukerstyrt personlig assistanse (BPA) (administrert av firma som ULOBA eller Prima Assistanse) dekke lønn, reise og oppholdskostnader til ledsager. Men det er store problemer med å få BPA innvilget, fordi det er opp til den enkelte kommune å administrere. Og det er i praksis bare barn med fysiske funksjonshemninger som får dette innvilget.

Mangler kriterier

Det er i dag ingen ordning med en sakkyndig vurdering av behovet for BPA. Dette bør også på plass, ved at spesialisthelsetjenesten gis status som sakkyndig når foreldre, verger eller kommunen ønsker det. Dette vil gi Fylkesmannen en bedre myndighet til å avgjøre klagesaker. I dag har Fylkesmannen ikke hjemmelsgrunnlag for å avgjøre klagesaker av BPA. Det er ingen kriterier for individuelle faglige vurderinger av behov, dvs. at det ikke er kriterier for hvem som skal få, og hvor mye.

Hvor skal så ressursene tas fra? Jo, hvis fritt brukervalg blir en realitet, som foreslått i den nye regjeringsplattformen fra Granavollen, så vil pengene kunne følge barnet. Det betyr at foreldrene vil kunne ta av avlastningsvedtaket, eller få dette utvidet, for å dekke sårt tiltrengte ferieturer. De kan selv velge mellom kommunalt ansatte medhjelpere eller private, som vi har flere av i distriktet (Olivia, Senter for tilpasset opplæring, Abri, Aberia, IAA). Fritt brukervalg er helt forskjellig fra at kommunene setter slike tilbud ut på anbud. Den anbudspraksisen som i dag råder, må avvikles. Vi ønsker å leve i et samfunn som ikke setter funksjonshemmede ut på anbud. Interessant nok har Miljøpartiet De Grønne fritt brukervalg i sitt program.

Stavanger kommune er ikke for fritt brukervalg. De er heller ikke for at spesialisthelsetjenesten kan være sakkyndig for funksjonshemmede individuelle behov. Det er derfor bare en endring i lovverket som vil sikre en lik behandling på tvers av kommunegrensene.

Mangler tilbud om sommeren

Til slutt vil jeg nevne fraværet av tilbud i juli for denne gruppen. Som de fleste vet, så er både det vanlige SFO- og skoletilbudet stengt for alle i hele juli, samtidig så finnes det ikke heller ikke noen alternative offentlige tilbud, slik som det gjør for de funksjonsfriske barna. Tilbud som «Fiks Ferigge Ferie» og Røde Kors «Ferie for alle», er ikke tilrettelagt for barn med funksjonshemninger. Dermed så faller denne sårbare gruppen også her utenfor.

Publisert:

Les også

  1. Nei, likestillingen er ikke kommet for langt

  2. - Et levende mareritt

  1. Debatt