Fylkesmannens rolle ved fremtidsfullmakter

DEBATT: Fylkesmannen i Rogaland har ansvaret for å stadfeste ikrafttredelsen av fremtidsfullmakter i regionen. Det er stor interesse for fremtidsfullmakter og vi mottar et økende antall søknader om stadfestelse.

Fylkesmannnen kan stadfeste en fremtidsfullmakt, men dette er ikke et absolutt gyldighetskrav.

Debattinnlegg

 • Eivind Kalvatn
  fagleder, Fylkesmannen i Rogaland
 • Benedikte Dalland Hansen
  seniorrådgiver, Fylkesmannen i Rogaland
Publisert: Publisert:

Fremtidsfullmakten er et privatrettslig alternativ til vergemål. Fullmakten er ment å gjelde for fremtiden dersom du som følge av sinnslidelse, for eksempel demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta dine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten.

Les også

Hun trodde hun skulle arve 4 millioner av søsteren. Men pengene gikk til Frelsesarmeen og SOS-barnebyer

Hva skiller en fremtidsfullmakt fra en alminnelig fullmakt?

En alminnelig fullmakt mister som utgangspunkt sin virkning når den som har skrevet fullmakten (fullmaktsgiver) blir ute av stand til å inngå rettslig bindende disposisjoner, typisk ved langtkommen demens. En fremtidsfullmakt vil til motsetning fortsette å være gyldig da formålet med fremtidsfullmakten nettopp er at den skal gjelde for tiden etter at fullmaktsgiver ikke lengere klarer å ivareta egne interesser.

Innhold og omfang

Innholdet i fremtidsfullmakten bestemmer fullmaktsgiver selv. Når det gjelder økonomiske forhold reguleres ofte disponering av bankkonto for betaling av løpende regninger, salg av bolig og utdeling av arveforskudd.  Det er fornuftig også å tenke gjennom regulering av personlige forhold, som fullmakt til å bistå med søknader/klager til det offentlige, utpeke nærstående etter helselovgivningen eller til å slette brukerkontoer i sosiale medier. Det er fullt mulig å endre en fremtidsfullmakt eller trekke den tilbake. Det gjelder så lenge fullmaktsgiver fortsatt forstår betydningen av endringen eller tilbakekallet.

Formkrav

Fremtidsfullmakten må utformes skriftlig. Fullmaktsgiver må være over 18 år og forstå fullmaktens betydning når den skrives. Det må gå klart frem av fullmakten at den skal gjelde etter at fullmaktsgiveren har mistet evnen til å ivareta sine interesser. Fullmakten må signeres av fullmaktsgiver og av to vitner over 18 år. Vitnene skal være til stede sammen med fullmaktsgiver og de må vite at dokumentet er en fremtidsfullmakt.  Fullmektigen kan ikke være vitne, og det kan heller ikke fullmektigens ektefelle/samboer, foreldre, barn og barnebarn. Dersom noen av de nevnte har signert som vitner vil fremtidsfullmakten være ugyldig.

Fullmektig, reservefullmektig og habilitet

For at fremtidsfullmakten skal fungere som ønsket bør fullmaktsgiver oppnevne en fullmektig som både fullmaktsgiver selv og hans nærmeste har tillit til. Fullmaktsgiver kan om ønskelig gi ulike personer ulikt ansvarsområde. Vi anbefaler at det alltid navngis minst en reservefullmektig. Dette for å unngå inhabilitet eller i verste fall at fremtidsfullmakten faller bort dersom fullmektig selv skulle bli syk eller dø før fullmaktsgiver. Vi anbefaler også at fullmaktsgiver vurderer muligheten for å pålegge fullmektigen regnskapsplikt overfor fullmaktsgivers nærmeste pårørende. Dette kan forebygge mistenksomhet og konflikt innad i familien.

Når trer fremtidsfullmakten i kraft?

Fremtidsfullmakten trer i kraft når fullmaktsgiver ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser i de forhold som er omfattet av fremtidsfullmakten. Avgjørende er om det etter en helhetlig vurdering av fullmaktsgiverens helsetilstand er behov for bistand innenfor de områdene fullmakten omfatter. Det er ikke et krav om at man ikke lenger har samtykkekompetanse eller rettslig handleevne for at fremtidsfullmakten skal kunne tre i kraft.

Når bør det søkes om Fylkesmannens stadfesting?

Det er ikke et gyldighetskrav at fremtidsfullmakten stadfestes av Fylkesmannen. Forutsatt at fremtidsfullmakten oppfyller formkravene og at fullmaktsgiver var i stand til å forstå fullmaktens betydning på opprettelsestidspunktet, vil fremtidsfullmakten være gyldig uavhengig av Fylkesmannens stadfesting av ikrafttredelse.

Stadfesting vil imidlertid kunne gjøre det lettere for fullmektigen å representere fullmaktsgiver overfor tredjepersoner. Kartverket har eksempelvis en praksis der de krever at en fremtidsfullmakt skal være stadfestet av Fylkesmannen for å gi fullmektigen legitimasjon til å tinglyse disposisjoner som er gjort i henhold til fullmakten.

Fylkesmannens rolle ved stadfesting av ikrafttredelsen

Stadfesting skal skje hvis fullmakten er opprettet i samsvar med formkravene og fullmaktsgiver er kommet i en tilstand som gjør at fullmakten kan tre i kraft. Fullmektigen må da sende inn fremtidsfullmakten i original og dokumentasjon på at pårørende (nærmeste livsarvinger) er varslet. Fullmektigen må også legge ved en legeerklæring om fullmaktsgivers aktuelle helsetilstand. Det vil være en fordel om legen også tar stilling til hvorvidt fullmaktsgiver på tidspunkt for opprettelsen var i stand til å forstå fullmaktens betydning og innhold.

Fylkesmannen utreder ikke på eget initiativ om fullmaktsgiveren hadde rettslig handleevne da fremtidsfullmakten ble opprettet. Det er først aktuelt å vurdere dette når nærstående eller andre overfor Fylkesmannen hevder at fullmaktsgiveren manglet den nødvendige forståelse, eller at et vitne ikke oppfylte kravene. Fylkesmannen har imidlertid i tvilstilfeller rett til å utrede slike forhold av eget initiativ.

Les også

 1. Advokatkontor ser kraftig økning i antall fremtidsfullmakter: – Kan være mange som bruker det ukritisk

 2. Fylkesmann vil ha lov­endring for å hindre mis­bruk av frem­tids­full­makter

 3. Eldreombud etter E24-sak: – Bør være tilsyn med fremtidsfullmakter

Publisert:
 1. Statsforvalteren i Rogaland
 2. Politikk

Mest lest akkurat nå

 1. Forsker Gunnveig Grødeland: – Omikron kan være veien ut av pandemien

 2. 14.000 lys skaper hjemmelaget julestemning i Sandnes

 3. Stavanger og andre kommuner i hastemøte om korona med helseministeren

 4. Lervig sykehjem stengt for besøkende

 5. Den nye reise­livs­direktøren elsker attrak­sjoner som har stått tomme i 76 år

 6. Ti koronapasienter innlagt på SUS