Går Helse Vest baklengs inn i fremtiden?

KRONIKK: Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin er redd for at Helse Vest lar økonomien få mer å si enn kvaliteten på tjenestene til pasientene.

Rusavhengige pasienter har gjentatte ganger uttrykt hvor viktig Rogaland A-senter er. Når A-senteret nå legges ned, mister også helsetjenesten en sårt tiltrengt spesialist­utdanning.
  • Inger Margrete Foldøy Hageberg
    Inger Margrete Foldøy Hageberg
    Leder, Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisn (NFRAM)
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Helse Vest har gjennomført en anskaffelse av behandlingstjenester innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) med nye avtaler fra 1. januar 2023. De skriver at kvalitet har talt mer enn pris. Samtidig har de valgt å ikke gi tilbud til en av tilbyderne med høyest kvalitet på sine tjenester, Rogaland A-senter. Og begrunner avslaget med pris.

Det er mangel på rus­spesialister over hele landet. Konsekvensen av det nye anbudet er at Helse Vest mister seks stillinger for leger i spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin. Vi i Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin (NFRAM) er bekymret for at det legges ned et utdanningstilbud uten at det samtidig finnes en plan for å ivareta utdanningen.

Faglige krav

Pasienter med rus- og avhengighetslidelser ble for noen tiår tilbake ivaretatt av omsorgstjenester og fikk i liten grad behandling. Tilbudene var preget av store hjerter for pasientene, men lite faglig kompetanse. Det har heldigvis kommet krav til faglighet og kunnskapsbasert behandling for denne sårbare pasientgruppen, mye takket være brukerorganisasjoner og ihuga leger.

Dette medførte at tverrfaglig, spesialisert behandling av rusmiddelbruk (TSB) ble spesialisthelsetjenestens ansvar fra 1. januar 2004. Tjenesten skulle ivareta både somatisk helse, psykisk helse og det sosialfaglige perspektivet.

I 2012 ble legespesialiteten rus- og avhengighetsmedisin godkjent. Det skulle sørge for at aktuelle pasienter ble medisinskfaglig godt ivaretatt. Innen tverrfaglig, spesialisert behandling av rusmiddelbruk er det krav om spesialistkompetanse for å sikre god faglig kompetanse for pasientene.

Les også

Anonym kvinne: «Med Rogaland A-senters hjelp kan jeg nå ivareta meg selv og mine barn, og jeg kan ha en jobb hvor jeg betaler skatt og bidrar til samfunnet»

Klart behov

Pasienter med rus- og avhengighetslidelser har 15–20 år kortere forventet levetid i forhold til gjennomsnittet. En rekke sykdommer som leversykdommer, kreft, hjerte-karlidelser, hormonforstyrrelser og infeksjoner er overrepresentert i denne pasientgruppen. De har ofte komplekse sykdomshistorier både når det gjelder somatisk og psykisk helse.

Kravene til ivaretakelse av somatisk helse i spesialisthelsetjenesten er godt beskrevet i retningslinjer og pakkeforløp. De krever at det tas høyde for økning i antall legeressurser i spesialisthelsetjenesten. Intensjonen er en helhetlig gjennomgang av somatisk helse hos alle inneliggende pasienter, og for pasienter i poliklinikk vil spesialisten ha ansvar for samarbeid med pasientens fastlege.

Helse Vest godtar at en mister
viktige funksjoner som ingen
andre nå ivaretar.

Rogaland A-senter

På landsbasis er det mangel på leger i rus- og avhengighetsmedisin. Det er viktig å opprettholde gode utdanningstilbud for denne legegruppen. Dette er ikke ivaretatt i anbudet for perioden etter årsskiftet 2022/23.

Rogaland A-senter har godkjenning som utdanningsinstitusjon for leger i rus- og avhengighetsmedisin. Det koster penger å drifte utdanning. Samtidig sikrer det kvalitet på tjenesten for pasientene. Helse Vest velger – tilsynelatende for å spare penger – en løsning som gjør at de mister seks utdanningsplasser for leger i spesialisering (LIS) i rus og avhengighetsmedisin.

Denne utdanningen er en femårig videreutdanning etter medisinstudiet. Per i dag har tre av LIS-legene ved utdanningsinstitusjonen mulighet til å søke om spesialisering innen seks måneder. Det vil si at de i stor grad er ferdige med sine spesialiseringsår.

Utdanning har direkte betydning for kvalitet på behandling som gis. Har Helse Vest råd til å forsinke utdanningsforløp av en legegruppe der de mangler spesialister?

Helse Vest har uttalt at de vil «gå i dialog» med Helse Stavanger for å få på plass utdanningsløp for leger i spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin, men det foreligger ingen kjente planer. Konsekvensen blir at Helse Vest bygger ned antall utdanningsplasser.

Les også

Kronikk: «Rogaland A-senter burde ha vært en klinikk innen SUS-systemet, på lik linje med Psykiatrisk klinikk»

Les også

Solveig G. Sandelson: «Å ta inn Rogaland A-senter som klinikk under sjukehuset vårt er ein klok tanke. Men kor skal pengane koma frå?»

Erstattes ikke

Vi i NFRAM ønsker god kvalitet på behandling i spesialisert tverrfaglig behandling (TSB). Kvalitet på tjenester og utdanning henger sammen. Pasientene trenger helhetlige tilbud med god tilgang til spesialister.

Å gå på kompromiss med tilgang på spesialister, er å gå baklengs inn i framtiden.

Et godt fagmiljø bygges ikke av seg selv. Det er en prosess som går over mange år. Det er ikke viktig hvor behandlingen skjer, men der det allerede er kvalitetsmessig gode tilbud er det sårbart å legge ned uten å ha tilsvarende tilbud på plass.

Her erstattes heller ikke alle tilbudene som fjernes. Helse Vest godtar at en mister viktige funksjoner som ingen andre nå ivaretar. NFRAM kan ikke se at det per i dag er plan for spesialistutdanningen. For dem som allerede er i spesialiseringsløp, får det store konsekvenser ved at en godkjent utdanningsinstitusjon legges ned.

Og dette er spesialister som ville kunne søkt om spesialisering innen kort tid, og som kunne avhjulpet den kritiske mangelen på spesialister i rus- og avhengighetsmedisin.


Publisert: