Kontaktlærere har ikke nok tid til å gjøre alt som forventes av oss

DEBATT: Kontaktlærere strekker seg stadig lenger for å imøtekomme økende forventninger. Den strikken kan ryke.

Det er store og uklare oppgaver som ligger på kontaktlærere. Dette er en strikk som er tøyd til det maksimale, og som det trengs en diskusjon om.
  • Siri Skjæveland Lode
    Lærer og sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Mine fineste øyeblikk som lærer er knyttet til min jobb som kontaktlærer. Å møte elever, bygge relasjoner, å se læring, utvikling og mestringsglede hos de elevene man har et særlig ansvar for, få ting på skolen kan måle seg med det. Hver dag går over 40 000 kontaktlærere inn skoleporten til nye betydningsfulle oppgaver, og mange går hjem og kjenner at dagen gir mening og glede, men de har også noe annet med hjem; følelsen av å ikke strekke til, følelsen av å stå i et forventningspress som det ikke er mulig å innfri.

Men hva er egentlig en kontaktlærer? Begrepet «klassestyrer» ble erstattet med «kontaktlærer» i opplæringsloven i 2003. Nå står en ny opplæringslov for døren, og i forslaget til ny lovtekst kommer søkelyset på enkelteleven tydelig fram: «Alle elevar skal ha ein kontaktlærar. Kontaktlæraren har eit særleg ansvar for eleven, for kontakten med heimen og for administrative, sosiale og pedagogiske gjeremål i klassen.»

Det er dermed forventet at kontaktlærere skal arbeide mer på individnivå. Og i en kontaktlærergruppe er det mange elever med ulike behov, - kontaktlæreren har ansvar alle.

Tar fritiden i bruk

Kontaktlærere skal ha faglige samtaler med hver elev, og skal ha dialog om vurdering og annen utvikling. Man må også ha tett samarbeid med andre lærere som underviser de elevene man har kontaktlæreransvar for. Kontaktlæreren har ansvar for hver enkelt elev, faglig og sosialt, men også for klassens psykososiale miljø. Utdanningsdirektoratet gjør rede for dette: «Kontaktlæreren har dermed et særskilt ansvar for å følge opp elevens faglige og ikke-faglige utvikling, blant annet elevens forhold til medelever og ansatte ved skolen. Dette innebærer at det vil være kontaktlærer som er nærmest til å ta opp spørsmål og problemer knyttet til elevens psykososiale miljø. Det er også kontaktlærer som har ansvaret for den løpende kontakten med elevens foreldre.» I tillegg kommer ganske mange administrative oppgaver, som ofte kan være tidkrevende.

Disse områdene som kontaktlærere har et særlig ansvar for er nærmest grenseløse, men uten at tid og ressurser er tilsvarende. Mange kontaktlærere har altfor liten tid til de stadig flere oppgavene kontaktlærerjobben krever av dem. Derfor bruker mange av sin egen fritid for å gi elevene en god nok oppfølging. Det er store og uklare oppgaver som ligger på kontaktlærere. Dette er en strikk som er tøyd til det maksimale, og som det trengs en diskusjon om.

Vi har fått litt mer tid

Nylig ble det forhandlet fram en ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonale. I forhandlingene var kontaktlærerrollen sentral. Det var felles forståelse mellom partene av at rollen er viktig og at forventningene til funksjonen stadig vokser. Den nye avtalen, som trer i kraft ved neste skoleår, er et lite skritt i rett retning. Da får lærere i grunnskolen som er kontaktlærere for 21 elever eller flere, doblet tiden. Men selv med den nye arbeidstidsavtalen er det liten tid til oppgavene.

Nyutdannede lærere melder at de er lite forberedt på det å være kontaktlærer. Det er bekymringsfullt når oppgaven er en så stor og sentral del av yrket, og de fleste lærere får kontaktlæreransvar. Kontaktlærere som har vært i yrkeslivet en tid melder om økte forventninger, og større tidspress. Og, vi vet at lærere søker seg bort fra skolen fordi det dette presset skaper er dårlig arbeidsmiljø, det kan gå på trivselen og helsa løs.

Ikke mange minutt per elev

Nå etter flere år med «pandemiskole» er kontaktlærere viktigere enn noen gang. I årene framover vil det være behov for tett oppfølging av elever, faglig og psykososialt. En kontaktlærer har i dag 45 minutter i uka til å utføre oppdraget. Det er ikke mange minutt på hver elev. Kontaktlærere strekker strikken stadig lenger for å imøtekomme økende forventninger. Den strikken kan ryke. Det er på høy tid å se på rammene, innholdet og forventningene som ligger til funksjonen.

Mange kontaktlærere har altfor liten tid til de stadig flere oppgavene kontaktlærerjobben krever av dem. Derfor bruker mange av sin egen fritid for å gi elevene en god nok oppfølging.
Publisert: