I dag bør kommunestyret ta klimagrep på Mariero

DEBATT: Kommunen har satt seg offensive klimamål mot 2030. Målene nås ikke uten at de nødvendige tiltakene blir iverksatt. Tar kommunen de nødvendige klimagrepene på Mariero?

En energihovedstad som Stavanger, bør legge til rette for urban og framtidsrettet byutvikling. Kommunestyret bør derfor utvilsomt vedta høyere utnyttelsesgrad langs bussveien, og særlig på Mariero.

Debattinnlegg

 • Olav J. Sandven
  Styreleder for Observatorie Park AS og grunneier
Publisert: Publisert:

I 2018 vedtok Stavanger kommunestyre at klimagassutslippene skulle reduseres med hele 80 % innen 2030, sammenlignet med 2015. Problemet er at kommunen sliter med å målene – til tross for at kommunen har muligheter til å ta de nødvendige klimagrepene.

Klassifiseringsselskapet DNV har dokumentert at klimagassutslippene kan reduseres med omkring 23 % ved høyere utnyttelse for planlagt boligbebyggelse langs bussveien på Mariero, sammenlignet med klimagassutslippene til en gjennomsnittlig husholdning i Stavanger. Dette funnet setter oss på sporet av noen svært effektive tiltak.

Stavanger kommunestyre har nå en mulighet til å fatte konkrete klimagrep, og incentiver for klimavennlig utvikling, ved kommunestyrets behandling av områdeplan Mariero mandag 20. juni. Tiden er for handling er nå. Stavanger har verken råd eller tid til å vente. Mulighetene kommer ikke igjen på Mariero.

Historisk mulighet

Siden 2016 har Stavanger kommune jobbet med en områdeplan for Mariero. Slike planer er omfattende, komplekse og krevende å gjennomføre. Kommunens forslag til områdeplan har relativt lav utnyttelsesgrad. Samtidig haster det med konkrete klimatiltak i Stavanger. Ellers vil ikke kommunen kunne levere på eget klimamål. Kommunestyret har nå en historisk mulighet til å presentere konkrete klimatiltak i områdeplanen. Klimautfordringene haster så mye at kommunen ikke kan vente med det til neste rullering av kommuneplanen. Muligheten til å ta viktige klimagrep på Mariero kommer ikke igjen.

DNV har i overordnede analyser vist at klimagassutslippene kan reduseres med omkring 23 % dersom utnyttelsen langs bybåndet på Mariero økes fra 150 til 180 %. En slik økning er fullt mulig når beboerne kan benytte kollektivtransport av høy kvalitet fremfor egne kjøretøy. Kommunen har lagt et viktig grunnlag for reduksjon i klimautslippene ved å etablere bussveien, men klimaeffekten økes ikke med mindre utnyttelsen i bybåndet økes. Mariero er et flerfunksjonelt tettsted langs bybåndet som tåler en langt høyere utnyttelse.

Les også

Nytt boligprosjekt kloss i Bussveien på Mariero

Utbyggerne kan forsvinne

I tillegg er det allerede infrastruktur for fjernvarme i grunnen på Mariero. Fjernvarme er mer klimavennlig enn oppvarming av småhusbebyggelse med elektrisitet. Økt boligutnyttelse langs fjernvarmetrassen øker klimaeffekten ytterligere.

I fjor vår fattet formannskapet i Stavanger kommune enstemmig vedtak om at Stavanger kommune skulle slutte seg til vedtak fra Rogaland fylkesting; «en bestemmelse om «minste felles utomhusareal» (MUA) for ny bebyggelse innen 200 meter fra bussveien». Nå bør kommunen følge opp med praktisk klimahandling og differensiere MUA med 20 kvadratmeter på tomtene og 10 kvadratmeter på fellesområdene.

Dersom kommunen setter for lav tillatt utnyttelsesgrad, kan det hende at det ikke vil være forretningsmessig forsvarlig for utbyggere å utvikle området. Konsekvensen blir at attraktive områder ikke utvikles til boligformål, og i dette tilfellet vil man i praksis også gå glipp av verdifulle klimatiltak. Dette er tilfellet for flere kvartaler langs bussveien på Mariero.

18 milliarder på spill?

Stavanger kommune, og kommunene i Stavanger-regionen, har inngått byvekstavtaler med Staten. Dette innebærer å utvikle og fortette spesielt langs den såkalte «byutviklingsaksen». For denne innsatsen skal Stavanger-regionen motta mer enn 18 milliarder kroner fra Staten. Denne innsatsen har også direkte innvirkning på Norges evne til å nå de klimamålene landet har forpliktet seg til under FNs klimatoppmøte i fjor høst. En begrenset utnyttelse på 150 % harmonerer lite med klimamålene Norge har forpliktet seg til.

En energihovedstad som Stavanger, bør legge til rette for urban og framtidsrettet byutvikling. Kommunestyret bør derfor utvilsomt vedta høyere utnyttelsesgrad langs bussveien, og særlig på Mariero. Kommunens byvekstavtale med Staten forplikter. 18 milliarder kroner i byutviklingsstøtte kommer i bytte mot en offensiv byutviklingspolitikk. 18 milliarder i tilskudd fra Staten forplikter, og Stavanger kommune må vise klimahandling.

Les også

Tenk kvalitet fremfor kvantitet når det gjelder uteareal

Det haster!

Det haster med konkrete klimatiltak i byen. Klimatiltakene må være realistiske og konkrete. Måloppnåelsen av reduksjon i klimagassutslipp bør vurderes ved konkrete milepæler, fram mot målet om 80 % reduksjon av klimagassutslipp innen 2030, sammenlignet med 2015.

Miljømessig og økonomisk bærekraft bør gå hånd i hånd. DNVs overordnede klimarapport dokumenterer at klimagassutslippene kan reduseres med omkring 23 % ved høyere utnyttelse for planlagt boligbebyggelse langs bussveien på Mariero, sammenlignet med klimagassutslippene til en gjennomsnittlig husholdning i Stavanger. Stavanger kommunestyre har nå en mulighet til å fatte konkrete klimagrep, og incentiver for klimavennlig utvikling, ved kommunestyrets behandling av områdeplan Mariero mandag 20. juni. Tiden er for handling er nå. Stavanger har verken råd eller tid til å vente. Mulighetene kommer ikke igjen på Mariero.

Publisert:
 1. Debatt
 2. Stavanger
 3. Rogaland
 4. Bybåndet
 5. CO2

Mest lest akkurat nå

 1. I ett europeisk land er det dyrere å feriere enn i Norge

 2. Brann i prosessoranlegg ved oljeraffineriet på Mongstad

 3. Bil i autovernet i Sola

 4. Klart for fjerde koronavaksinedose i Stavanger

 5. Brann i Langgata i Sandnes - to til sykehus med røykskader

 6. «Klart det er mulig å dusje på natten»