Psykologisk (internett-)dekning som løsning på ventelistekrisen

KRONIKK: Hvordan kan man avlaste et presset og overbelastet psykisk helsevesen og korte ned på ventelistene? Ved å omsette internettdekning til psykologdekning.

Psykologhjelp fra seriøse tilbydere på nettet er like bra som besøk på psykologens kontor, men både billigere og mer tilgjengelig – ikke minst i distriktene.
  • Bjørnar Haara
    Bjørnar Haara
    Psykolog, Onlinepsykologene
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

5. januar presenterte Stavanger Aftenblad en tragisk statistikk over tilgangen til offentlig psykologhjelp i Rogaland – ett års ventetid for å få offentlig psykologhjelp, som er unødvendig. Artikkelen reflekterer et manglende og utilstrekkelig tilbud for voksne som ikke sliter «nok» til at de kvalifiserer til hjelp i spesialisthelsetjenesten.

Da er det viktig å være klar over at det finnes fullverdige psykologtilbud – online – som ikke utnyttes.

Overbelastet helsevesen og økende behov

Man kan spørre seg hvor realistisk det er at det offentlige helsevesenet skal kunne hjelpe alle som trenger det når nesten hver fjerde nordmann i løpet av et år vil slite psykisk. Ifølge SSB omhandler allerede hver tiende konsultasjon hos fastlegene psykiske lidelser, dvs. over 1,5 millioner samtaler bare i 2018.

Videre arbeider, ifølge Helsedirektoratet, «over 80 prosent av fastlegene mer enn arbeidsmiljølovens generelle bestemmelse om alminnelig arbeidstid […]» (s. 43). I lys av dette blir statistikk som viser at 1 av 4 ungdommer får antidepressiver som førstebehandling bekymringsfullt.

Bildet forverres ytterligere av Psykologforeningens kartlegging der medlemmene rapporterer om en presset tilstand som går ut over kvaliteten på behandlingen. Dette er trolig grunnet sterkere ekstern målstyring som medfører økt dokumentasjons- og produktivitetskrav, slik fastlegene allerede har god kjennskap til.

Samtidig, et minst like betimelig spørsmål er hva som lønner seg mest – å øke finansieringen og tilgjengeligheten av offentlig og privat psykologhjelp, eller at folk blir sykemeldt og uføretrygdet? Hver tredje person som er uføretrygdet, er det nettopp på grunn av psykiske lidelser. Disse har helt klart det laveste aldersgjennomsnittet. Å hjelpe dem tidlig er ikke bare medmenneskelig, men også god samfunnsøkonomi.

Internett(dekning) = psykologdekning

Som jeg tidligere har argumentert for i Psykologtidsskriftet og på NRK Ytring, kan online psykologhjelp med bruk av videokonsultasjon eller psykologassisterte selvhjelpsprogram være fullverdige bidrag og ha like god effekt som tradisjonell terapi for milde til moderate lidelser.

Det er derimot tilnærmet fraværende informasjon fra offentlig hold og fastlegekontorene om disse mulighetene. Dermed anvendes ikke et allerede eksisterende lavterskel psykologtilbud som er lett tilgjengelige for alle nordmenn, uansett hvor de bor over hele landet eller i utlandet.

Det er med andre ord mulig å få hjelp av en norsk psykolog online, ofte tilnærmet uten ventetid. Uten behov for henvisning fra legen.

Inntil videre, til det gis refusjonsrett også til psykologspesialister som jobber online, må man betale selv. Men grunnet lavere utgifter kan online psykologkontor tilby terapi til en lavere pris enn tradisjonelle private psykologkontor. Noe som kan bidra til å senke klasseskillene som dessverre finnes i vårt psykiske helsevern. Dette er et svært uheldig skille når man vet at sosioøkonomisk status er en risikofaktor for utviklingen av psykiske lidelser.

Ikke minst sparer man med online terapi de ekstra reiseutgiftene og tidsbruken som fysisk oppmøte krever – noe som ikke alltid er realistisk i en travel hverdag eller når man bor i distriktene. Grunnet frykt for stigmatisering og at man kan risikere å møte bekjente på venteværelset, vil videoterapi med psykolog trygt hjemme i stua for mange også oppleves som en lavere terskel enn nettopp å måtte oppsøke psykologen selv. Dette gir både mulighet for tidlig forebyggende hjelp og for å nå målgrupper som tradisjonelt sett ikke oppsøker psykologhjelp.

Dette er bare noen av mange fordeler med online psykologhjelp, sammenlignet med tradisjonell samtaleterapi.

Dårlig kvalitetssikret og tillitsskapende informasjon

Selv om henvisning ikke er nødvendig, ønsker likevel de fleste anbefalinger fra en fagperson man allerede har en tillitsrelasjon til før man i en sårbar livssituasjon våger noe ukjent. For de fleste er dette fastlegen. Derfor har fastlegene et ansvar i å oppdatere seg og få kvalitetssikret oversikt over online psykologtjenester som følger kravene om og standardene for godt data – og personvern og bruk av sikker krypteringsteknologi.

For å muliggjøre dette bør Helsedirektoratet og fagforeningene utvikle en kvalitetssikret oversikt over ansvarlige psykologer som tilbyr hjelp online. Dette bør så offentliggjøres gjennom kanaler med autoritet innen vårt felt og være lett synlig hos fastlegen. Det vil gjøre det lettere og tryggere for brukerne og fastlegene å orientere seg.

Lav terskel og økt tilgjengelighet forebygger og avlaster

Slik kan flere folk slippe å lide og forverres unødvendig i lange ventelister, og fastlegene kan i større grad avlastes. Forhåpentligvis vil dette også kunne frigjøre ressurser og kapasitet til å prioritere de med dårligst råd og mer alvorlige tilstander. For disse personene diskrimineres av en utilstrekkelig satsing på forebygging og behandling av psykiske lidelser.

Publisert: