Skolen står igjen stille i rasende fart

DEBATT: Elevers evne og vilje til danning, og til å utvikle kognitive mentale modeller for sosial atferd, blir ikke stimulert ved bruk av disiplinære systemløsninger.

Å beholde karakterene i orden og oppførsel er ikke i tråd med den overordnede delen av det nye læreplanverket. I Europa er det bare Norge som holder på disse pussige karakterene.
 • Leif Gunnar Wikene
  Leif Gunnar Wikene
  Tidligere rektor ved Bergeland videregående skole
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Fylkeskommunen fikk nylig avslag på sin søknad til Utdanningsdirektoratet om å få fortsette og utvide sitt forsøk uten karakterer i orden og oppførsel/atferd til å gjelde 17 av fylkets videregående skoler fra høsten av.

Søknaden var basert på meget positive erfaringer fra de seks skolene som har deltatt i forsøket de siste årene, men også som et tiltak for å ta den forestående fagfornyelsen og den nye overordnede delen av læreplanverket på alvor.

Erfaringene

Lærerne:

 • Mindre arbeid, tilfeldigheter og byråkrati knyttet til vurdering og karaktersetting.
 • Større fokus på tilrettelegging for sosial læring / kompetanse.
 • Større vektlegging av elevenes medbestemmelse og autonomi.
 • Bedre lærer-elev-relasjoner.
 • Bedre trivsel blant elevene.

Elevene:

 • Mer rettferdige reaksjoner.
 • Mindre opposisjon overfor lærerne.
 • Bedre relasjoner til lærerne.

Lite troverdig prosess

Direktoratet skriver i sitt avslag at de har samlet nok erfaringer til å vurdere om ordningen med vurdering i orden og oppførsel skal endres, basert på forsøk. Dette altså på grunnlag av seks skoler i Rogaland av til sammen ca. 400 skoler på landsbasis. Det virker lite troverdig at direktoratet på et så tynt grunnlag sier at man kan ta en faglig og seriøs beslutning i et så gjennomgripende og historisk endringsforslag. Det kan nesten virke som man allerede har bestemt seg for å fortsette den nåværende ordningen med karakterer.

Direktoratet burde isteden invitert alle landets fylkeskommuner til et mer omfattende og landsdekkende forsøk. Skal en endring vedtas, bør dette skje på grunnlag av et bredt og representativt materiale. Forsøket innebærer en viktig og tidkrevende prosess knyttet til den enkelte skoles holdninger og elevsyn – ikke bare om å utvikle overlevelsesstrategier. Skolen skal gå fra en hverdag ofte preget av disiplinær overflatelæring og anmerkninger til en trygg og god lærer/elev relasjon basert på sosial dybdelæring og dannelse.

Dette helt i tråd med den overordnede delen av det nye læreplanverket hvor det blant annet står:

 • «Grunnopplæringen er en viktig del av en livslang danningsprosess som har enkeltmenneskets frihet, selvstendighet, ansvarlighet og medmenneskelighet som mål.»
 • «Den overordnede delen beskriver det grunnsynet som skal prege pedagogisk praksis i hele grunnopplæringen. Alle som arbeider i grunnopplæringen, må̊ la dette grunnsynet prege planleggingen, gjennomføringen og utviklingen av opplæringen.»

Sanksjoner kamuflert som vurdering

Hvorfor er det så viktig at dette forsøket ikke bare settes på vent, men feies under teppet?

For det første er Norge det eneste landet i Europa som har en slik ordning med karakterer i orden og atferd. Disse to karakterene skiller seg ut fra all annen vurderingspraksis i skolen, hvor veiledning og vurdering for læring er hovedingrediensene. De kan bare bli dårligere og fungerer dermed som sanksjoner i vurderingsklær og skaper avstand istedenfor nærhet mellom lærer og elev.

Ellers er det forskningsmessig godt belegg for at elevens evne og vilje til danning og til å utvikle kognitive mentale modeller for sosial atferd ikke blir stimulert ved bruk av slike disiplinære systemløsninger som disse karakterene representerer. Praktiseringen av disse er og blir høyst subjektiv, og er forskjellig i utforming fra skole til skole og fra lærer til lærer.

Sist men ikke minst gir de to karakterene i liten eller ingen grad et korrekt bilde av elevens menneskelige kvaliteter, personlighet, grunnleggende sosiale egenskaper og fremtidige utvikling, men gir isteden en klassifisering som forfølger dem «resten av livet».

Etter hvert som synet på læring og vurdering nå definitivt har endret seg, hvor sosial læring har fått en likeverdig plass med den faglige læringen, ser nå stadig flere skoler/lærere at disse karakterene, inkludert anmerkninger, er til hinder for en ønsket og nødvendig danningsprosess og en god relasjon mellom lærer og elev.

Her må det med andre ord utvidet antall deltakende forsøksskoler til, og som i Rogaland – overvåket og evaluert i samarbeid med et forskningsmiljø ved et universitet eller en høyskole.

Publisert: