Ikke bygg ned jordbruksarealer

DEBATT: Hele Rogaland sin omdisponering av jordbruksareal ønskes brukt på Rennesøy.

– Min mening er at vi bør legge til rette for en bred prosess med medvirkning og diskusjon om hvordan vi kan legge til rette for utbygging av Green Mountain-anlegget uten at det går på bekostning av gode jordbruksområder, skriver Linda Nilsen Ask. Bildet er fra Gangenes og viser området ved steinbruddet. Dette skal tilbakeføres til jordbruksområde, men ønskes nå omregulert til næring.
  • Linda Nilsen Ask
    Linda Nilsen Ask
    Rennesøy
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Rennesøy kommune har et mål om å bevare jordbruksjord, men legger likevel inn en regulering av 350 dekar landbruksjord til lett industri i arealdelen i kommuneplanen som er lagt frem for 1. gangs behandling i kommunens utvalg. Det er en ambisjon om at Rogaland ikke skal omdisponere mer enn 400 dekar jordbruksareal i året i «Jordvernstrategi for matfylket Rogaland». Dette er 10 prosent av det nasjonale jordvernmålet.

Nær turområde

Dette inngrepet vil legge beslag på store arealer med dyrka mark i et landbruks-, natur- og friluftsområde av høy regional og nasjonal verdi, og ligger nær opp til kulturlandskapet på Hodne-Vikefjell – som er et populært turområde.

Jeg er Høyrepolitiker, men skriver dette innlegget som innbygger på Rennesøy – dei grøne øyane.

Bakgrunnen for denne omreguleringen er å legge til rette for utvidelse av Green Mountain sitt datalagringssenter på Hodne. Vi er alle enig i at vi ønsker å styrke næringslivet og utvikling av bredden i arbeidsmarkedet i Rennesøy, men det synes uforståelig å omdisponere jordbruksareal i et landbruksområde, samtidig som vi har flere næringsområder i kommunen hvor det er ledig areal med god infrastruktur, for eksempel på Hanasand som bare ligger bare et steinkast unna.

Vag og uklar

Denne omreguleringen er ikke drøftet på folkemøter i forbindelse med kommuneplanen, men Rådmannen har tatt dette inn i kommuneplanens arealdel etter grunneieres og Green Mountain sitt ønske om å legge til rette for dette på Gangenes. Argumentasjonen for å ikke benytte eksisterende næringsområder synes for meg vag og uklar.

Rennesøy Kommune – Politiske møter

Rådmannen har konsekvensvurdert disse innspillene og foreslår et annet område lenger nord som er regulert til golfbane for å ta hensyn til jordvernet. Dette området ligger nærmere bebyggelsen på Østhusvik og har variert jordbrukslandskap med åpne marker og beitearealer.

Må ha mulighet til påvirkning

Jeg stiller spørsmål til hvordan prosessen og medvirkningen har vært og understreker at medvirkning er viktig for å sikre demokratiske prosesser, og for å gi innbyggerne mulighet til å påvirke hva som skjer i lokalsamfunnet sitt. For å kunne delta, må deltakerne være kjent med at det foregår en planprosess. Likeledes må de kunne delta så tidlig at løpet ikke er kjørt for endringer/redefinering av planene. Det er også viktig å formidle til politikerne hva innbyggere ønsker, samt å sette politikere inn i hvilke konsekvenser dette plangrepet betyr for landskapet på Rennesøy og for jordvernet, slik at de tar riktige avgjørelser når de gjør sine vedtak i kommuneplanen.

Min mening er at vi bør legge til rette for en bred prosess med medvirkning og diskusjon om hvordan vi kan legge til rette for utbygging av Green Mountain-anlegget uten at det går på bekostning av gode jordbruksområder. Vi ønsker å få til en utbygging av anlegget, men dette flotte landskapet av nasjonal verdi må vi ta vare på! La oss jobbe for visjonen «Det gode liv på dei grøne øyane» og ikke bygge ned jordbruksarealer.

Rennesøy Kommune – Politiske møter
Publisert: