Rogaland fylkeskommune tar klimaansvar

DEBATT: «Overgangen til lavutslippssamfunnet utkrystalliserer seg som den største og viktigste oppgaven vi står overfor nå.»

Leder Inghild Vanglo (Ap, t.v.) og medlem Hanne Marte Vatnaland (Sp) i Fylkeskommunens klimaråd svarer her på Ståle Øklands gjestekommentar fra 8. juni om fylkeskommunens klimaplan-arbeid.
  • Inghild Vanglo
    Leder, Klimarådet, Rogaland fylkeskommune (Ap)
  • Hanne Marte Vatnaland
    Medlem, Klimarådet, Rogaland fylkeskommune (Sp)
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Sitatet over er hentet fra Utviklingsplanen for Rogaland. Budskapet er ikke å ta feil av, og det forplikter. Kommuner og fylkeskommune har en viktig oppgave knyttet til å legge til rette for overgangen. Vi må bidra til at folk kan leve mer bærekraftig, og vi må støtte næringslivet i den nødvendige omstillingen de må gjennom.

Samarbeid på tvers

Denne våren har Klimaråd Rogaland hatt de første møtene. Rådet består av fylkespolitikere, lokalpolitikere fra ulike deler av fylket samt en representant fra Ungdommens fylkesråd. Målet vårt er å bidra til at fylkeskommunen sammen med kommunene på politisk nivå arbeider mer systematisk med felles klimautfordringer. Vi håper å kunne engasjere og mobilisere bredt i hele fylket.

Klimaendringene er reelle. I Rogaland vil vi særlig møte utfordringer knyttet til vann, gjennom ekstrem nedbør, økt flomrisiko eller stigende havnivå. Derfor vedtok Fylkestinget i 2020 en egen plan for klimatilpasning.

Vi må ha en bevisst holdning til hvordan vi fører opp bygg og lager veiene våre, slik at vi er rustet til å møte framtiden. Naturen selv har gode mekanismer for å dempe flom og håndtere klimaendringene. Den binder CO₂ fra atmosfæren, og er et stort karbonlager. Derfor må vi bruke arealene våre og planlegge på en klok måte.

Det handler ikke bare om å tilpasse oss, men også om å bidra til å redusere omfanget av klimaendringene. Den siste rapporten fra FNs klimapanel viser at det er mer CO₂ i atmosfæren i dag enn noen gang tidligere de siste to millioner årene.

Som politikere kan vi ha ulike synspunkter på hvilke tiltak som er best, men vi er enige om at verdens klimagassutslipp må ned. Her vil også Rogaland bidra. Vi skal ta vår andel av de nasjonale reduksjoner Norge har forpliktet seg til i Parisavtalen.

Les også

Ståle Økland: «Rogaland fylkeskommune legger klimaplaner, men evaluerer dem ikke og vet lite om måloppnåelsen. Er ikke det å holde innbyggerne for narr?»

Les også

Alexander Rügert-Raustein (MDG): «Ingen er haldene for narr i fylkets klimaarbeid»

Ny klimaplan

Det er på høy tid at Rogaland får en ny regionalplan for klima. Forrige plan for energi og klima er fra 2010. Det har skjedd mye på feltet siden da, både innen forskning, kunnskap, teknologiutvikling og bevissthet hos ulike aktører og på ulike nivå.

Planen vil se på flere aspekter ved hvordan Rogaland kan bli et lavutslippssamfunn. Hvordan kan vi kutte klimagassutslipp? Hvordan skal vi bruke energien vår? Hvordan skal vi jobbe med klimatilpasning? Hvordan kan vi få en mer sirkulær økonomi? Hvordan håndterer vi ulike former for klimarisiko?

Klimaråd Rogaland er opptatt av at vi må få med oss alle i omstillingen. Den handler om at vi i fellesskap bruker ressursene våre smartere.

Regionalplanen for klimaomstilling skal følges opp med konkrete tiltak og aktiv handling. Ett eksempel er at det nå lages et årlig klimagassregnskap for fylkeskommunen. Det gjør at vi vet mer om hva slags utslipp vi selv står for, og hvordan vi kan bidra til å kutte dem.

Klimabudsjett

Høsten 2021 ble Rogaland fylkeskommunes aller første klimabudsjett lagt fram og vedtatt. Dette vil være en integrert del av budsjettprosessen i fylkeskommunen, slik at vi får fram både klima- og økonomiske effekter ved ulike tiltak. Det vil gi oss større muligheter til å bruke fylkeskommunens penger effektivt, slik at vi får mest mulig utslippskutt per krone.

Både klimagassregnskap og klimabudsjett utvikles videre, og dette er grep som vil gjøre det langt enklere å følge med på hvordan vi ligger an med tanke på å nå målene.

Teknologien utvikler seg raskt. Klimaengasjementet øker stadig, og FNs klimapanel er tydelig. Vi trenger handling både i dag og i morgen. Derfor vil vi i Klimarådet se fremover.

Det haster mer enn noen gang med å få ned utslippene og omstille oss til en bedre hverdag. For det er det som er målet. En framtid med trygge jobber, bærekraftige fellesskap og gode liv for folk i hele Rogaland. En fremtid der vi ikke sløser med ressurser, men tar vare på naturen og bruker det vi har på en best mulig måte.

Vi vil gjerne ha innspill til hva som kreves for å lykkes med omstillingen, og vi er avhengige av å samarbeide om klimadugnaden som ligger foran oss. Sammen vil vi lykkes!

Publisert: