Tilbudet til alvorlige psykosepasienter skal opprettholdes

DEBATT: I Aftenbladet 26. oktober skriver Arnhild G. Ottesen og Anne Lise Øxnevad en bekymring knyttet til døgntilbudet til pasienter med psykoselidelse på Stavanger universitetssjukehus (SUS).

«Vi må finne løsninger som ivaretar alle pasientgruppene våre – både på kort og lang sikt», skriver Bent Horpestad.

Debattinnlegg

  • Bent Horpestad
    Klinikksjef, Klinikk psykisk helse voksne, Helse Stavanger HF
Publisert: Publisert:

Vi deler deres bekymringer: Tilbudet til disse pasientene må opprettholdes. Samtidig må vi sikre at pasienter med alvorlig psykisk lidelse, og der er det er forhøyet risiko for å utøve vold, har et trygt og godt behandlingstilbud.

Det er viktig å understreke at det ikke er tatt en endelig beslutning.

Uønsket situasjon

Erfaringer viser at disse pasientene ikke har hatt det. Helse Vest må styrke sikkerhetspsykiatrien. Pasientene har gjerne vært på døgnopphold på avdelinger som ikke er godt nok rustet til å ivareta dem. Årsaken er ofte at det ikke er kapasitet på de lokale eller regionale sikkerhetsavdelingene. Dette er en uønsket situasjon for både pasientene, de pårørende og vi som jobber her.

Det er denne organiseringen vi nå ser på. Et eget prosjekt skal se på muligheter for å styrke antallet sengeplasser med sikkerhetsprofil i påvente av nytt sykehus på Ullandhaug. Det betyr at vi må finne løsninger innenfor dagens bygningsmasse.

Å bygge en post med en sikkerhetsprofil, og der det i dag er en annen type sengepost, er ingen enkel øvelse. Både i klinikken og i prosjektgruppen er det ulike syn på hvordan dette bør løses – og hvilke forslag prosjektgruppen skal komme med.

Les også

Kan en ny lov om tvang lindre og trøste?

Endelig beslutning ikke tatt

Det er viktig å understreke at det ikke er tatt en endelig beslutning. Slik det er nå, er én post valgt ut til videre prosess (sengepost B2). Det skal gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) knyttet til denne posten. Det er to mulige utfall av analysen: Forslaget kan ikke gjennomføres selv med kompenserende tiltak, eller forslaget kan gjennomføres med gitte forutsetninger og kompenserende tiltak. Det videre arbeidet i prosjektgruppen vil avhenge av denne konklusjonen.

Vi har lagt som premiss at tilbudet til alvorlige psykosepasienter skal opprettholdes eller bedres gjennom prosessen. Det er fordi vi deler bekymringene til Ottesen og Øxnevad.

Vi skal sikre at alle forhold blir belyst på en god måte, slik at vi får et godt faktagrunnlag før vi trekker en konklusjon. Vi må finne løsninger som ivaretar alle pasientgruppene våre – både på kort og lang sikt.

Publisert: