Når skal politikerne begynne å snakke om kvalitet i SFO?

DEBATT: Og når skal SFO få sin egen profesjons­utdanning også i Norge?

I over 50 år har både Sverige og Danmark hatt en egen profesjonsutdanning for SFO. Når skal Norge følge etter og få opp kvaliteten?

Debattinnlegg

  • Mona Gjøse Skaaren, Renate Barka, Anne Mette H. Hansen, Therese Sørbø
    Nettverket for SFO-ledere i Stavanger kommune
Publisert: Publisert:

Diskusjonene i Aftenbladet de siste dagene har handlet om gratis heltidsplass i SFO for første skoletrinn, samtidig som det pekes på de store prisforskjellene for SFO mellom kommuner.

Bakgrunnen for gratis SFO for 1 trinn kommer blant annet fra Nasjonal evaluering av SFO, som ble bestilt av Solberg-regjeringen. To punkter pekte seg ut – pris og kompetanse.

Evalueringen viste at kostnaden for en SFO-plass var blitt så høy at SFO var blitt en ekskluderingsarena, og at kompetansen blant de ansatte i SFO var svært lav. Kun 9 prosent av de ansatte hadde universitets- og høyskoleutdanning, mens 27 prosent hadde fagbrev.

Stortingsmelding 6: Tett på, tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO, som kom i november 2019, løfter frem de store variasjonene som mellom kommunene i pris og kvalitet. Med dette som bakteppe ville Solberg-regjeringen innføre nasjonal rammeplan for SFO, og den ble vedtatt som en forskrift til opplæringslovens paragraf 13-7, med virkning fra og1. august 2021.

12 timers gratis SFO

Den 1. august 2022 ble det innført 12 timers gratis kjernetid for SFO nasjonalt. I Stavanger er det gratis SFO for første trinn, uavhengig av timetall. Målet er å bygge inkluderende fellesskap hvor alle kan delta i tråd med rammeplanen intensjoner for SFO. 

Med redusert foreldrebetaling for andre til fjerde trinn på SFO kan flere barn få delta på SFO. Slik bygger vi fellesskap hvor alle kan oppleve å være inkludert og være en del av et fellesskap, i tråd med samfunnsmandatet som SFO er gitt i rammeplanen.

A- og B-lag

I debatten i Aftenbladet settes barns oppvekstarenaer i skole og SFO opp imot hverandre. Det er et skritt i feil retning. Må skolerammen og inkluderende fellesskap i SFO gjennom gratis SFO for første trinn være motsetninger, eller kan vi tenke helhet og sammenheng i skole og SFO? Dersom vi ikke prioriterer kvalitet i SFO, risikerer vi å skape et A- og B-lag i skole og SFO, istedenfor å tenke hele laget rundt barnet hele dagen.

Dersom rammene, bemanningen og kompetansen er til stede, kan SFO være en unik arena for lek og læring i et helsefremmende, inkluderende fellesskap. Eller skal SFO bare være en oppbevaringsplass?

Politikere og ledere må prioriterer ressursene og rammer hvis vi skal få kvalitet også på denne del av barnas dag. Barna, foreldrene og de ansatte fortjener at SFO nå skal prioriteres til å få et kvalitetsløft. Det er gått 25 år siden reform 97 og skolestart for 6-åringer.

Forvaltningsrevisjonen

Oppvekstpolitikerne i Stavanger bestilte forvaltningsrevisjon av kvalitet i SFO våren 2022. Rogaland revisjon løfter frem følgende: SFO kan ikke bli stående igjen som en sterkt desentralisert tjeneste, mens det både på skolesiden og i barnehagene stilles klare krav til kompetanse og bemanning. Det vil sannsynligvis bli stadig mer utfordrende å forsvare forskjellene mellom SFO-ene, mens variasjonsbredden fra skole til skole og fra barnehage til barnehage skal være relativt små (Forvaltningsrevisjon, 2022).

Foreldre- og barneperspektivet på SFO skiller i liten grad mellom SFO og skole, men ser det som to arenaer som sammen utgjør en helhet. Utfordringen med å utvikle og opprettholde SFOs egenart i dette spenningsfeltet er et viktig område som må ta utgangspunkt i SFOs samfunnsmandat, – og da må vi snakke om kvalitet i SFO. Kvalitet i SFO innebærer også at rammen for SFO styrkes.

Les også

Aftenbladet mener: «SFO er ennå ikke bra nok»

Egen profesjonsutdanning

Kvalitet henger sammen med kompetanse, og nå haster det med å få på plass en egen profesjonsutdanning i SFO. Sverige og Danmark har hatt egen profesjonsutdanning for denne sektoren i over 50 år. UiS er i gang med å utvikle Norges første nasjonale bachelor. Kjære politikere, kan vi snakke om hvordan vi skal muliggjøre dette?

SFO er den delen av barns liv og utdanning som per i dag ikke er kvalitetssikret. Vi har fått en nasjonal rammeplan for SFO, men den mangler krav om pedagogiske kompetanse, den definerer heller ikke SFO som en pedagogisk arena på linje med barnehagen og skolen.

Det manglende kravet om pedagogiske kompetanse gjør det utfordrende for utdanningssektoren å etablere profesjonsutdanning, og den manglende profesjonsutdanningen gjør det vanskelig å kreve pedagogisk kompetanse i SFO. Altså en klassisk høna-og-egget-situasjon.

I all utvikling kreves det fremsynte ledere og politikere som staker ut nye og bedre veier. Så la oss slippe debatter hvor politikere krangler om knapper og glansbilder og heller spør: Hvordan ser en bra dag ut på skole og SFO for barna? Og for foreldrene? Og for de ansatte?

Svaret vil være: Kvalitet i både skole og SFO.

Publisert: