La eksisterende tiltak bestå til beste for de sårbare elevene i stavangerskolen!

KRONIKK: Lendens veiledere frykter at med en innlemming i PPT vil vårt tilbud om bistand og hjelp «forvitre», bli fjernere og mindre tilgjengelige for elever, lærere og skoler. Kanskje det heller er på tide å se på den interne organiseringen og prioriteringen av de oppgaver PPT er satt til å forvalte?

«Lenden har et systemisk blikk på sakene våre, uavhengig om det er enkeltelev, klasse/trinn, SFO eller foreldre. Lenden jobber med kompetanseheving og skreddersøm i hver enkel sak», skriver Møyfrid Oftedal Vea og Inger Kveseth, tillitsvalgte ved Lenden skole og ressurssenter i Stavanger.
  • Møyfrid Oftedal Vea
    Plasstillitsvalgt, Utdanningsforbundet, Lenden skole og ressurssenter
  • Inger Kveseth
    Tillitsvalgt, Skolenes landsforbund, Lenden skole og ressurssenter
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Dette er en tilbakemelding fra Utdanningsforbundet og Skolenes Landsforbund ved Lenden skole og ressurssenter på den konklusjon i saken «Et bedre tilbud til barn og ung: Samarbeid og arbeidsfordeling Lenden skole og ressurssenter – PPT», som skal opp i utvalg for oppvekst og utdanning i Stavanger onsdag 11. august.

De tillitsvalgte ved Lenden synes ikke den foreløpige konklusjon om at Lendens ansatte på eksternavdelingen skal innlemmes i Pedagogisk-psykologiske tjeneste i Stavanger (PPT) er til det beste for de sårbare elevene i stavangerskolen.

Les også

Politikerne vil beholde Lenden: – De dekker et annet behov

Se på PPT

Vi er enige i at PPTs ressurser bør dreies mer i retning av veiledning, men at det bør de gjøre uavhengig av Lendens eksistens, ikke på bekostning av det tilbudet Lenden nå gir til skoler, lærere, foreldre og enkeltelever.

Vi støtter også de tillitsvalgte i PPT om at det er nødvendig å se på hvordan PPT er organisert. I prosessen om samordning mellom Lenden og PPT har søkelyset vært rettet mot organiseringen av Lenden, men ikke mot PPT. Det har i mange år vært et problem at PPT bruker mye av sin tid på sakkyndighetsarbeid og ikke på veiledning. Dette til tross for at de har fått tilført betydelig flere ansatte.

I Stavanger har det vært en egen «regel» om at alle enkeltsaker skulle henvises PPT først, noe som ikke er praksis i andre kommuner. Dette har vi forsøkt å ta opp med administrasjon og PPT i flere år, uten å ha nådd fram. Vi tror ikke dette har vært til det beste for de elevene som hadde behov for direkte og tidlig bistand, og kanskje kunne unngått å bli henvist PPT.

Lenden ble i 2006 etablert for å gi elever med store psykososiale vansker et tilbud. Dersom rektorer gis tillit og kan henvise både enkeltelever og klasser/trinn, vil vi spare PPT-ansatte for den tiden de bruke på å skrive sakkyndige rapporter. Dette ville oppleves mindre byråkratisk for både skole og foreldre. I tillegg vil vi kunne fange opp de elevene som ikke er, og heller ikke bør å komme inn i PPT-systemet. Sårbare elever i stavangerskolen vil dermed blitt fanget opp mye tidligere.

Særegen involvering

Forskningsrapporten «Spesialundervisning i storbyene» viser at alle norske storbyer har kommunale enheter som tilbyr skolene støtte i arbeid med elever med atferdsvansker, og som gir rådgiving i systemarbeid. Både Utenfor­skaps­kommisjonen i Stavanger kommune og Rogaland Revisjons konklusjon er at det er på områdene tidlig innsats og kunnskap og virkemidler til å oppdage barn som strever med psykososiale utfordringer skolene i Stavanger behov for forbedring.

Og det er her Lendens faglige og psykososiale kompetanse kommer inn. Lenden kartlegger klassemiljø og jobber direkte med elever som står i fare for å bli utstøtt fra skolen. Både lærerne, foreldrene, skolen og SFO trenger denne direkte og intensive støtten. Lenden arbeider alltid tett med involverte instanser og har i dag et utstrakt og nært samarbeid med både barnevern, barne- og ungdomspsykiatrien og Møllehagen skolesenter.

I komplekse mobbesaker har vi også samarbeidet med fotballklubber da dette også er en arena i barnas liv hvor de kan møte på utfordringer. Det som skjer på fritiden, tar elevene med seg på skolen, og omvendt. Derfor er det viktig å tenke helhetlig og systemisk når en jobber med elever.

Skolefravær-sakene krever et tett, intensivt arbeid som involverer eleven selv, utvidet foreldresamarbeid, skole og andre samarbeidsinstanser. Det vi ser, og har forskningsbelegg for, er at symptomene (begynnende og økende skolefravær) kan spores tilbake til barnetrinnet, ofte rundt 4. klasse. Høyt skolefravær er ofte kombinert med læringsmessige og sosiale utfordringer tidlig i skoleløpet.

Vi er også bekymret for hva som vil skje med bistand til SFO dersom Lendens veiledere skal innlemmes i PPT. SFO får ikke veiledning fra PPT da dette ikke er en del av skolen, men et frivillig tilbud. Elever som strever i skolen, strever også på SFO. For oss er SFO en viktig arena i elevenes hverdag som også har behov for støtte og veiledning. Lenden har et systemisk blikk på sakene våre, uavhengig om det er enkeltelev, klasse/trinn, SFO eller foreldre. Lenden jobber med kompetanseheving og skreddersøm i hver enkel sak.

Fort gjort å rive ned

Vi tror at det forslaget til organisering som nå er fremmet av kommunaldirektøren – om å innlemme halvparten av Lendens ansatte (19 av 40), Lendens skole og ressurssenter i PPT – er et klart skritt mot økt byråkratisering og vil fjerne oss fra direkte og tidligere hjelp til elever med psykososiale utfordringer i stavangerskolen.
Hvilke arbeidstakere skal overføres? Lenden kommer uansett til å trenge den faglige kompetansen pedagogene har dersom vi fortsatt skal opprettholde forsvarlig endags- og skoletilbud med tilbakeføring og inklusjon på hjemmeskole.

I rapporten «Livskvalitet, psykisk helse og rusmiddelbruk under Covid-19-pandemien» fant regjeringens ekspertutvalg (Kjøs-utvalget) flere svakheter i hjelpesystemene og foreslo at tilgjengelighet og kapasitet i tjenestene burde styrkes og samordnes bedre. Anbefalingene til kommunene var å prioritere eksisterende tjenester framfor å bygge ut og utvikle nye tjenester!

I rapporten fra Utenforskapskommisjonen i Stavanger, januar 2022, anbefales det også å satse på og bygge på og utvikle eksisterende tiltak, framfor å opprette nye tiltak som tar lang tid å etablere, med mye prøving og feiling hvor det kan ta lang tid å få de resultater og effekter en ønsker.

Det har tatt lang tid å bygge opp denne kompetansen, men det er fort å rive den ned. Også spesialister på skolefravær og advarer mot å legge ned eksisterende tilbud. Senest 4. mai kunne vi lese Trude Haviks kronikk i Aftenbladet hvor hun anbefaler å ikke legge ned etablerte tjenestetilbud.

Les også

Trude Havik: «Bekymringsfullt skolefravær i Stavanger – hva skal gjøres?»

Komplisert og tidkrevende

Lendens veiledere frykter at med en innlemming i PPT vil vårt tilbud om bistand og hjelp «forvitre», bli fjernere og mindre tilgjengelige for elever, lærere og skoler.
PPT i Stavanger har fordoblet seg i antall ansatte de siste årene og teller nå over 100 ansatte. Kanskje det er på tide å se på den interne organiseringen og prioriteringen av de oppgaver de er satt til å forvalte?

Les også

Tillitsvalgte ved PPT: «Bedre arbeids­fordeling og sam­arbeid mellom Lenden og PPT vil gi et bedre tilbud for barn og unge i Stavanger»

En sammenslåingsprosess vil være komplisert, tidkrevende og sluke mye ressurser. Erfaring og kompetanse vil forsvinne på veien, noe som lett kan gå på bekostning av de sårbare barna, foreldre og skoler som trenger direkte bistand. Skrekkeksempelet på hvor ille det kan gå, beskrives av hovedtillitsvalgt i Oslo PPT etter omorganisering og sammenslåing av tjenester for barn og unge for tre år siden, og det er fortsatt ingen positive resultater og utvikling.

La oss heller se på hvordan PPT og Lenden kan utfylle og utfordre hverandre, dra nytte av våre ulike tilnærminger og arbeidsmetoder til det beste for elevene i stavangerskolen!

Publisert: