Kommunen raserer tilbud til sårbare barn

DEBATT: Utvalg for oppvekst og utdanning skal 27. januar stemme over et forslag om nedlegging av Ressurssenter for styrket barnehagetilbud.

«Besparelsen man på kort sikt oppnår ved nedlegging av Ressurssenteret, vil på lang sikt bli mer enn spist opp av de negative ringvirkningene omleggingen medfører», skriver Marit Kristin Lima Vigre.
  • Marit Kristin Lima Vigre
    Marit Kristin Lima Vigre
    Tillitsvalgt for FO, på vegne av spesialpedagogene på Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Kommunedirektøren har utarbeidet et forslag for fremtidig organisering av spesialpedagogisk hjelp i barnehagene. Forslaget har store svakheter. Hvis det går gjennom, vil det på kort sikt medføre en svekkelse av tilbudet til barn med særskilte behov. På lang sikt vil det skade fagmiljøet som skal yte denne hjelpen. Vi mener at dagens gode tjenestetilbud vil bli vesentlig dårligere.

Ressurssenteret har ansvar for spesialpedagogisk hjelp til barn med særskilte behov i barnehagene i Stavanger. I gruppen av barn med behov for spesialpedagogisk hjelp, finner man barn med svært forskjellige diagnoser og vansker. Med dagens ordning blir hjelpen tilpasset hver enkelt, av spesialpedagoger og utføres med kompetanse på nettopp de utfordringene som gjelder for det enkelte barnet. Denne fleksibiliteten øker kvaliteten på hjelpen, og vil forsvinne ved den foreslåtte modellen.

Til tross for gode intensjoner, vitner forslaget om liten innsikt i fagfeltet.

Nedbygging av kompetanse

I Ressurssenteret drar spesialpedagoger og utførere nytte av kollegers kompetanse og erfaringer. Det har tatt mange år å bygge opp kompetansen som er nødvendig for å yte så spesialisert og kompleks hjelp som mange av disse barna trenger. Forslaget innebærer en rasering av dette fagmiljøet. I stedet er det foreslått at generell kompetanse legges til barnehagen mens spisskompetansen legges under PPT. En slik splittelse gir på langt nær den samme mulighet til å opprettholde den faglige kvaliteten som man har i dag.

Spesialpedagogens oppgave blir å gi direkte støtte til barn og veiledning til utførere i virksomheten. Dessuten foreldreveiledning, og veiledning/støtte i planarbeid. Spesialpedagogen vil også få ansvar for tilrettelegging av tilbudet for barn med særlige behov på systemnivå i virksomheten. En virksomhet i Stavanger kommune består av inntil syv barnehager, med til sammen mer enn 300 barn. Hver spesialpedagog tillegges i den foreslåtte modellen et ansvarsområde og en arbeidsmengde som er urealistisk å ivareta. Særlig i lys av det spesialiserte behovet mange av disse barna har.

Vi er bekymret

Besparelsen man på kort sikt oppnår ved nedlegging av Ressurssenteret, vil på lang sikt bli mer enn spist opp av de negative ringvirkningene omleggingen medfører. I tillegg betyr forslaget at de private barnehagene vil stå uten tilbud om spesialpedagogisk hjelp fra 2022. Året 2020 har vært krevende for barnehagene. Organisering av tilbud har i stor grad dreid seg om smittevern. I denne perioden har man parallelt innført en ny virksomhetsstruktur med betydelig omlegging av barnehagenes organisering. Denne modellen har ikke fått anledning til å sette seg med de begrensninger som har vært det siste året. I lys av dette fremstår det uforsvarlig å tvinge gjennom enda en omfattende endring. Virksomhetene skal nå ivareta arbeidsgiveransvar for spesialpedagoger og utførere, utføre saksbehandling og samtidig ivareta det overordnede ansvaret for å sikre kvaliteten på den spesialpedagogiske hjelpen. Vi er bekymret for at de ikke kan klare dette på en god måte.

Liten innsikt

Til tross for gode intensjoner, vitner dette forslaget om liten innsikt i fagfeltet. Det signaliserer manglende forståelse av hva spesialpedagogisk hjelp består i og hva som kreves for å opprettholde kvaliteten på et fagmiljø over tid. Vi håper at våre folkevalgte viser en bedre evne til langsiktig tenking, går en runde til, og kommer tilbake med et forslag som ivaretar interessene til de aller svakeste på en bedre måte.

Publisert: