Det blir ingen ny storkommune på Nord-Jæren

KOMMUNEGRENSER: Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nylig utarbeidet en rapport om utfordringer i flerkommunale byområder. Ikke uventet konkluderer departementet med at byområdet på Nord-Jæren bidrar til betydelige utfordringer og Aftenbladet tiltrer konklusjonen.

Innsenderen tror blant annet at en storkommune på Nord-Jæren ville ført til flere heltidspolitikere, flere utvalg og mer nedbygging av matjord.
  • Martin S. Håland
    Gruppeleder (Sp) Kommunestyret Sandnes, Leder kommuneplanutvalget
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Aftenbladets Hilde Øvrebekk beskriver en betydelig utfordring med at saker må behandles i alle de fire kommunene og det er så vanskelig å bli enige. Vedtak burde etter det vi forstår bli fattet i en ny storkommune der avisen ser Stavanger som det naturlige hovedsetet og der flertallet av de folkevalgte naturlig nok ville komme fra denne byen. Her ligger ingen nødvendig forhåpning i bedre og mer reflekterte vedtak, ei heller i vesentlig raskere saksbehandling.

Mer arbeid, flere utvalg

Det er heller tvilsomt om de folkevalgtes ressursbruk ville blitt redusert da flertallet av de folkevalgte ville fått en betydelig økt arbeidsbelastning med flere heltidspolitikere, noe som trolig ville føre til nye underutvalg.

Øvrebekk fremhever Interkommunal kommunedelplan for Forus som et slikt krevende eksempel på en plan der de tre kommunene foreløpig ikke er helt i mål. Avisen peker på at Stavanger godkjente forelagt planforslag der Sandnes valgte å sende planen ut på nytt. Sandnes valgte med bakgrunn i tydelige signaler fra næringslivet å ta en runde til for å få frem en plan de aller fleste kunne enes om. Politikk er som kjent å prioritere og i Sandnes ser vi på denne ekstra runden som demokratisk samspill.

Det er ingen tvil om at planprosessen har tatt lang tid. Sandnes ser allikevel resultatet og den demokratiske prosessen som det viktigste. Departementets rapport trekker frem areal -og transportutfordringene som en av de store utfordringene i vår region. Det planlegges visstnok også for mer utbygging enn nødvendig, noe som igjen betyr løsninger som ikke er gode for byområdet under ett, samt at jordvernet blir svekket.

Vellykket boligsatsing

Kommunene på Nord- Jæren har hatt ulike strategier for sin boligproduksjon i en del tid. Det har sannsynlig bidratt til den store tilflytning denne regionen har hatt, der folk som vurderte å flytte hit, har kunnet velge bolig etter eget ønske. Valg av langsiktige utviklingsretninger for boliger er krevende og blir i regional sammenheng ikke alltid fulgt opp med basis i utførte faglige vurderinger og langsiktige jordvernmål. I Plan for langsiktig byutvikling på Jæren fra år 2001 er det beskrevet flere ulike utviklingsretninger. Stavangers retning er beskrevet slik: Områdene vest for Stavanger er Stavangers eneste reelle alternativ for ytterligere ekspansjon. Totalt sett er dette det mest konfliktfylte og mest kostbare av alternativene på Jæren med tanke på landbruks-miljø og kulturvurderinger.

En slik utviklingsretning kan bygge ned tusenvis av dekar av våre beste landbruksarealer. Tror virkelig Aftenbladet og Øvrebekk at holdningen til jordvern og ikke minst til hvor en fremtidig bebyggelse skulle etableres, ville endres med en ny storkommune?

Stavanger Aftenblad har skrevet mange og gode artikler og ledere om bekymring og viktigheten av jordvern i kommunene på Jæren, med ett unntak. Vi har ikke funnet slike bekymringsomtaler om Stavanger. Ei heller har avisen, selv etter mye påtrykk, kommentert regionens viktigste arealplan, Regionplan 2050, før den nylig ble vedtatt.

Nærhet før storhet

Planen legger til rette for å bygge ned ca. 20 000 da jordbruksarealer av beste kvalitet, der Stavanger ifølge Regionplanen er stor bidragsyter. I tillegg til fortetting i bybåndet flyttes nå boligveksten bort fra faglig anbefalte områder, til de beste matjordområdene på Nord -Jæren. Hvorfor har Aftenbladet valgt å se borte fra dette faktum?

Hilde Øvrebekk har et viktig poeng når hun nevner det er lett å bli lokalpatriotisk når vi snakker om kommunesammenslåinger. Kanskje vi alle skal erkjenne det og heller bruke det nye året til konstruktivt samarbeid mellom kommunene der Aftenbladet er heiagjeng.

Senterpartiet mener den jærske gründerånden og den konkurransen som kommunen på hele Jæren over lang tid har stått i, har gitt et resultat som hele vår livskraftige region drar stor nytte av. Byene er helt avhengige av sitt rike omland og ville vært betydelig fattigere uten.
Sandnes Senterparti ser i dag ingen grunn til å arbeide for ny storkommune på Jæren. Regionens innbyggere har i folkeavstemningen i 2016 med stort flertall valgt nærhet fremfor storhet.

Publisert: