Nei til utvidelse av industriområdet i Harestadvika

UTBYGGING: Torsdag 2. september skal Kommuneplanutvalget (KPU) behandle den kontroversielle utvidelse av nærings -og havneområdet i Harestadvika.

Randaberg Industries her representert ved dagleg leiar Eirik Bugge Simonsen er blant dei som ønsker ei utviding av industriområdet i Harestadvika, som innsenderen er sterkt imot.

Debattinnlegg

 • Lars Petter Tvedt
  Sandnes
Publisert: Publisert:

Utvalget skal førstegangsbehandle detaljregulering av et prosjekt som har møtt stor motstand av berørte parter i området og i kommunen for øvrig.

Fem velforeninger på Grødem og Harestad har i over ett år jobbet sammen for å forstå hvordan en slik utvidelse kunne bli vedtatt uten at berørte parter fikk anledning til å komme med innspill, før kommunestyret ble bedt om å vedta kommuneplanen i juni 2019. Utvidelsen av industrien ble kun sendt på 10 dagers begrenset høring, hvor berørte parter som naboer og velforeninger ikke ble varslet.

Statsforvalteren ble bedt om innspill og sa blant annet følgende: « Ut fra informasjons- og medvirkningskravet overfor innbyggere og andre berørte, er det ikke heldig at kommunen vedtar store endringer helt i sluttfasen av kommuneplanrevisjonen. Dette legger begrensninger for den reelle medvirkningen en planprosess etter plan- og bygningsloven skal bygge på»

Vær kloke på møtet

Nå ligger det en reguleringsplan for området klar til behandling, og vi har lest gjennom saksfremlegget og vedleggene. Vi har nok brukt et par tusen timer til sammen og har samlet over 100 dokumenter i saken. Med dette som utgangspunkt har vi sendt et omfattende dokument til politikerne, og vi håper dette kan bidra til en klok avgjørelse for det sårbare området i Harestadvika.

Dokumentet vårt har tre hovedmomenter. Det første er mangelfull konsekvensutredning av fremtidig støyforurensing. Støyrapporten som Randaberg havnelager har bestilt, viser at det ikke er lagt opp til endringer i støybildet etter utvidelsen. Dette mener vi er en meget lettvint konklusjon. I konsekvensutredningen er også støy fra metallgjenvinning, pukkdepot og sandblåsing utelatt. Konklusjonen vår er at det må lages en langt grundigere rapport om framtidig støy før en kan gå videre med denne reguleringsplanen.

Det andre hovedpunktet i skrivet vårt er at konsekvensanalysen mangler en utredning som forklarer hvorfor Randaberg Industries ikke vurderer Mekjarvik sør (Rogfast-utfyllingen) som en løsning, men heller foreslår en forlengelse av området mot bebyggelse, med de konsekvenser dette vil få for nærmiljøet.

Mangelfull utredning

Det tredje hovedpunktet vårt handler om havbunnen i området. Kartlegging avdekker en svært forurenset havbunn, men konsekvensutredningen er mangelfull. Det utredes ikke hvordan industrien forholder seg til dagens utslipp til sjø, samt hvilke ytterligere tiltak som legges til grunn for å redusere utslipp ved en utvidelse av anlegget. Ved en utvidelse er det naturlig å anta økende forurensing, Det er derfor svært betenkelig at dette ikke utredes.

Vi har gjort enda flere observasjoner fra saksfremlegget, men disse tre mener vi er de mest sentrale for politikere å sette seg inn i før møtet i KPU. Vår totalvurdering er at saksfremleggelsen og konsekvensanalyser slik den fremstår er svært mangelfull. Viktig informasjon er utelatt eller ikke utredet, og upresise antagelser er brukt for å utarbeide støysonekart. Dette bekrefter, etter vår mening, at det ikke er forenelig å utvide et industriområde så nær Randabergs største boligområde. Reguleringsplanen slik den fremstår nå bør derfor skrinlegges i KPU- møtet 2. september.

Publisert:
 1. Industri
 2. Randaberg

Mest lest akkurat nå

 1. – Julebordsesongen er nå avlyst

 2. Falske eposter utgir seg for å være fra Helsenorge

 3. Bensinstasjonssjefen på Ålgård tjente over 15 millioner i fjor

 4. Politiet fant over 15 kilo amfetamin på to adresser i Stavanger

 5. Da julebordet ble avlyst, fikk Morten en idé

 6. Slik ble Rogalands 20 rikeste gode for 15 milliarder