Utbygging av Wisting-feltet er en tikkende miljøbombe

DEBATT: Rett før påske var jeg på samling for lokallagsledere i Besteforeldrenes klimaaksjon. Et foredrag av oljegeolog Sigmund Hanslien fikk det til å gå kaldt nedover ryggen på meg og andre.

La polarhelten Oscar Wisting få fred i graven, ikke risiker å detonere en miljøbombe i sårbare Arktis i hans navn. (Bildet er fra Goliat-feltet)

Debattinnlegg

  • Silvia Kriz
    Silvia Kriz
    Leder, Besteforeldrenes Klimaaksjon, Sør-Rogaland
Publisert: Publisert:

Vi fikk vite at taket av bergarter og sedimenter over oljereservoaret i Wistingfeltet, 300 mil nord for Hammerfest, er usedvanlig tynt, med mange forkastninger som gir svake punkter. Ved å studere satellittdata har Oljedirektoratet påvist flere store naturlige utsivinger av olje her, og Equinor har kartlagt over 1000 mulige små oljeutslipp.

La polarhelten Oscar Wisting få fred i graven, ikke risiker å detonere en miljøbombe i sårbare Arktis i hans navn.

Et risikoprosjekt

Hva vil skje når de pumper inn vann og øker trykket for å få ut oljen? Vil de svake punktene gi etter? Det kan ingen gi et svar på, men risikabelt er det. Prøveboringer kan svare på hvor sterkt taket over oljeforekomstene er der det er helt, men ikke hvor mye det tåler i forkastningene. Større utslipp av olje vil ha katastrofale følger i dette sårbare området i Barentshavet. Havområdene nær iskanten er definert som «særlig verdifulle områder» i forvaltningsplanen, med et helt spesielt mangfold av dyr og planter. Det er et livsviktig matfat og yngleområde for både fisk, havpattedyr og fugler. Utrydningstruede arter av sjøfugl kan bli hardt rammet. Og hvordan vil en miljøkatastrofe her virke inn på fiskerinæringen?

Vi undret oss også over at konsekvensutredningen for å bygge ut Wisting, som Equinor har lagt ut på høring, ikke sier noe om virkningen på klima av å brenne oljen som tas opp. Det vil utgjøre om lag 200 millioner tonn CO₂. Sa ikke høyesterett i sin dom i klimarettssaken i 2020, at slike vurderinger ville bli tatt før nye produksjons- og utviklingstillatelser (PUD) ble gitt? Dagen etter møtet kunne vi lese i avisene at Norges Institusjon for Menneskerettigheter (NIM) mener petroleumsloven § 4–2 tolket i lys av Grl. § 112 krever at klimavirkningen av eksporterte forbrenningsutslipp konsekvensutredes på PUD-stadiet.

Vi må stoppe nå

NIM mener, som oss, at oppdatert vitenskap tilsier at det ikke er rom for å godkjenne ny produksjon av olje og gass, hvis vi skal begrense oppvarmingen til 1,5˚C. Nå ligger bevisbyrden på Equinor og departementet. De må konkret påvise at å gi PUD i det enkelte tilfellet faktisk er forenelig med 1,5 graders målet. På Equinors generalforsamling 11. mai vil det komme aksjonærforslag fra medlemmer i Besteforeldrenes Klimaaksjon om å skrinlegge Wistingutbyggingen. Vi kan ikke godta at det tas risiko med våre barnebarns livsgrunnlag. Særlig ikke i de sårbare nordområdene, og med så stor miljørisiko. Hvis vi på død og liv skal eksportere 200 mill. tonn CO₂, kan vi gjøre det med større lønnsomhet og mindre risiko i nærheten av allerede utbygde felt lenger sør på sokkelen. La polarhelten Oscar Wisting få fred i graven, ikke risiker å detonere en miljøbombe i sårbare Arktis i hans navn!

Publisert: