Om å være på ballen – den etiske ledelsen i Fotball­forbundet

KRONIKK: Det er van­ske­lig å se at Fot­ball­forbund­ets til­tak vil ha noen som helst be­tydning for arbeiderne som dag­lig dør under umenneske­lige for­hold i Qatar.

Over 6500 utenlandske arbeidere har mistet livet i ulykker eller på grunn av over­opp­heting under bygge­arbeidene for fotball-VM i Qatar, ifølge den engelske avisen The Guardians undersøkelser – og 70 prosent av disse død­sfallene er ikke under­søkt av myndig­hetene.

Debattinnlegg

 • Cecilie Schou Andreassen
  Professor og spesialist i klinisk psykologi, Universitetet i Bergen; professor i organisasjonspsykologi, Handelshøgskolen ved UiS
 • Carl Cato Wadel
  Førsteamanuensis i samfunnsfag, Universitetet i Stavanger
Publisert: Publisert:

Ledere kan ikke unngå å ta stilling til etiske problem­stil­linger. Etisk ledelse handler om hvilke reflek­sjoner og inten­sjoner bak en leders handlinger. For å øke sann­synligheten for både for­måls­tjenlige og etiske handlinger, kreves det eks­plisit­te be­grunnelser og av­veininger som felles­skapet kan diskutere og vurdere.

Etisk ledelse innebærer å bidra til en gjennom­gående etisk be­visst­het om de sam­værs­former og be­slut­ning­er som tas i organi­sasjon­en. Etisk ledelse knyttes ofte til at etiske standarder og normer etter­leves, – men det at ledelsen proklamerer standarder på et seminar, er ikke tilstrekkelig for å øke den etiske refleksjonen.

Disse normene må etterleves og stadig utvikles i konkrete situasjoner. I dette arbeidet har ledere av­gjørende be­tydning.

Ledere må være rolle­modeller og vise i praksis at de ønsker å utvikle en organisasjons­kultur hvor etisk refleksjon er en selv­følgelig og nød­vendig del av be­slutnings­grunn­laget.

Etisk ledelse kan fortone seg enkelt når «lite står på spill». Vi er eksempel­vis alle for det grønne skiftet, men i det øye­blikk vi ser at be­drif­ten eller org­anisa­sjonen kan få økte kost­nader, blir vi straks mer nølende.

Problemet oppstår dersom ledere gjennom­gående definerer organisa­sjonens situasjon som et unn­tak, og tenker seg fri­tatt fra noe felles­skapet synes er riktig og godt, – og der­med eksempel­vis frem­hever enkelt­stående forhold og holder annen informasjon tilbake.

Boikott av fotball-VM?

Før VM-kvalifiseringskampen i fotball mot Gibraltar i mars 2021 fikk de norske spillernes protest mot menneskerettighetsbruddene i Qatar internasjonal oppmerksomhet, og deretter fulgte andre landslag opp. Men hva med Norges Fotballforbund?
President Terje Svendsen i Norges Fotballforbund under det digitale, ekstraordinære forbundstinget 20. juni 2021. Da fikk han og resten av forbundstyret viljen sin – NFF går ikke inn for boikott av VM i Qatar.

Søndag 20. juni vedtok Norges Fotball­forbund (NFF) å ikke boikotte Qatar-VM 2022 på tross av at en rekke rapporter har av­dekket grove menneske­rettighets­brudd i verts­landet.

Norsk Supporter­allianse (NSA), Rafto­stiftelsen og en rekke klubber har tatt til orde for boi­kott, mens styret i NFF har vært imot boikott.

I stedet for boikott, valgte NFF å slutte seg til Uefas Working Group on Workers’ Rights in Qatar, som skal arbeide for «å bygge res­pekt for menneske­rettig­het­ene i tilknytning til VM». Fotball­president Terje Svendsen er medlem av denne gruppen. På NFFs nettside vises det til «26 konkrete tiltak», som eksempel­vis «å reagere om en blir kjent med nye hendelser […] be Fifa arbeide […] utfordre om ytterlig­ere tiltak […] kreve at til­strek­kelige tiltak iverk­settes […] og å arbeide aktivt».

Kronikkforfatterne: Cecilie Schou Andreassen er professor og spesialist i klinisk psykologi ved Universitetet i Bergen og professor i organisasjonspsykologi ved Handelshøgskolen ved UiS. Carl Cato Wadel er førsteamanuensis i samfunnsfag ved Universitetet i Stavanger.
Les også

Viking «ombestemte seg» i boikottsaken

Les også

Massive reaksjoner mot Viking-ledelsen i Qatar-saken: – Skuffet, sint og flau

Utøver fotballpresidenten etisk ledelse?

Vi kan umiddel­bart si at det utøves etisk bevisst­het, – men kommer den som resul­tat av en etisk kultur og ledelse i NFF, eller som et resultat av ytre press fra menneske­rettighets­organisasjoner og det allmenne politiske klima? Fotball­presidenten og ledelsen NFF har blitt tvunget til å kritisere Fifa, noe de i utgangs­punktet ikke synes å ha ønsket. De 26 tiltaks­punktene er uklare og uforpliktende, og de innebærer ingen kon­krete kon­sekvenser der­som menneske­rettighets­bruddene fort­setter. Det er det alle­rede godt doku­mentert at de gjør.

Tiltakene er egnet til å skape inntrykk av at NFF gjør noe, og slik kommuniseres de også av medierådgiverne på NFFs egen nett­side. Fotball­presidenten maner til sam­ling og felles­skap og sier til VG at «vi vil ta et initiativ over­for supporter­gruppen, for å få en dialog, sånn at vi står sammen om det vi skal gjøre fremover».

Det er mulig at «til­takene» virker sam­len­de for Fotball-Norge, – men står de seg for en etisk analyse, og bidrar fotballpresidenten til å videreutvikle etisk refleksjon i organisasjonen? Hans personlige kostnad er at han skal gå på talerstolen å si noe om Fifa og menneskerettigheter på neste kongress, noe som beskrives som et særskilt vågestykke på linje med å tale Roma midt imot.

Arbeiderne som risikerer å miste livet og daglig utsettes for overgrep og kren­kel­ser, i et VM norsk fot­ball støtter, merker nok ingen­ting til dette.

Les også

Svein Tuastad: «Skam­laus sports­kapital­isme i strid med fot­ballens sjel»

Protestene mot fotball-VM i Qatar er ikke nye. I oktober 2013 fikk Fifa «rødt kort» av sveitsiske fagforeningsmedlemmer utenfor Fifa-hovedkvartet i Zürich.

Fotballforbundet og Qatar

 1. Etisk ledelse handler om leders grunn­givning for be­slutninger i situasjoner med etiske dilemmaer.
  Ledelsen i NFF klarte ikke å stå opp for menneske­rettigheter på en slik måte at det med sann­synlig­het får be­tyd­ning for dem det gjelder.
 2. Etisk ledelse handler om leders daglige handlinger hvor leder forventes å fram­stå som et moralsk for­bilde.
  Her handlet fotball­presidenten til­syne­latende først etter ytre press.
 3. Etisk ledelse handler om å la stand­punkter bli gjen­stand for offent­lig diskusjon, hvor kraften i de bedre argumenter vinner fram.
  Det har blitt reist spørsmål ved om prosessen i NFF har hatt en slik karakter, av både klubber og menneske­rettighets­organisa­sjoner.
 4. Etisk ledelse handler om å etablere og vedlikeholde en etisk refleksjon i organisasjonen.
  Qatar-VM har tvunget NFF til å etablere en slik debatt internt. Fremtiden vil vise om dette er noe som vedvarer utover Qatar-VM.
 5. I medisinsk og psykologisk behandling snakker vi etisk om effekter. Det er etisk galt å starte en behandling dersom en ikke kan sannsynliggjøre en effekt.
  Det er vanskelig å se at Norges Fotballforbund kan godtgjøre at noen av deres tiltak vil ha noen som helst betydning for de arbeiderne som daglig dør under umenneskelige forhold i Qatar.

Les også

 1. Fotball-VM annethvert år? Ja, det kan bli tilfelle.

 2. Klæbo sviktes av egne sjefer

Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. Snart er hver fjerde bil i bomringen en elbil – kritisk for Bymiljøpakken

 2. Slik fikk Lars Berland helikopteret sitt hjem fra Guate­mala til Strandgata

 3. Mann og kvinne tatt i stjålet bil med tyvegods

 4. Ut mot Solskjær: – Fullstendig stryk i kamp­forberedelser

 5. Stavanger er beste storby i TV-aksjonen

 6. OL-helten må kanskje droppe fødsel for nytt gull: – Et veldig tøft dilemma