Vent med å øke bompengetakstene i Ryfast!

DEBATT: Bompengetakstene i Ryfast er allerede nær smertegrensen og bør ikke økes mer nå. Ha is i magen og se hva som skjer med trafikktallene. Staten bør også øke sitt bidrag og Samferdselsdepartementet bør hjelpe til, slik at bompenger fra utenlandske bilister kan kreves inn.

Vi er allerede på tålegrensen for bompenger som ble prisjustert med 6,15 prosent fra 1. juli 2022. Bompengene bør derfor ikke økes mer nå.
  • Alf Henning Heggheim
    Gruppeleiar, Senterpartiet i Strand
  • Arild Gjerde
    Lokallagsleder Strand Senterparti
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Bompengeselskapet Ferde har bedt om høring på to alternative modeller for økning av bompenge takstene i Ryfast, 10 prosent eller 15 prosent. 10 prosent økning innebærer at elbilenes bidrag økes fra 50 til 70 prosent. 15 prosent økning ved uendret elbil bidrag.

Strand Senterparti diskuterte dette på årsmøtet 24. januar, og ber om å ha litt «is i magen» til trafikktall utviklingen, og ta en ny vurdering om halvannet til to år, slik at vi får noen normalår etter pandemien. Da vil man ha bedre grunnlag får å kunne vurdere hvor mye stengingen av Høgsfjordsambandet og korona- nedstengning har å si for bompengeinntektene. Dette vil også gi Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune som garantister, samt staten og Ryfylke-kommunene, tid til å finne en robust, forutsigbar og framtidsrettet løsning som vil fremme bolyst og næring i Ryfylke og på Nord-Jæren. Noe som er hovedintensjonen for Ryfast- prosjektet.

Faretruende dyrt allerede

Vi er allerede på tålegrensen for bompenger som ble prisjustert med 6,15 prosent fra 1. juli 2022. Trafikktallene ligger langt over det som ligger til grunn for finansieringsplanen. Utfordringen er den store elbilandelen på 34 prosent som er et resultat av statlig villet politikk. Ryfast-prosjektet har en ekstremt høy bompengeandel på 92 prosent. Det er derfor ikke urimelig om statens bidrag økes betraktelig.

Strand Senterparti mener også at usikkerheten rundt åpningstid og frekvens i Høgsfjordsambandet taler for å ha litt «is i magen». Boreal la som kjent ned ferjedriften 22. desember i fjor etter at løyvet ble inndratt, og fylkeskommunen arbeider med å forberede ny konkurranse basert på åpningstid og frekvens.

Forslaget til Ferde legger opp til at det skal koste over 72.000 kroner i bompenger per år, i tillegg til drivstoff og bilkostnader. Dette kommer på toppen av dyrtida vi er inne i på de fleste områder. Ryfylke og Jæren er ett bo- og arbeidsmarked, og må̊ behandles som det. En ytterligere økning av takstene på 10–15 prosent vil ha store negative konsekvenser for pendlere og næringsliv i Ryfylke. Det er også stor sannsynlighet for at trafikktallene vil gå ned på grunn av for høye bompengetakster. Vi savner en vurdering av priselastisitet som grunnlag for beslutning om «veien videre».

Krev inn det utlendinger skylder!

Strand Senterparti ber også om at statens årlige bidrag inn i Ryfast-prosjektet økes til mellom 100–150 millioner kroner, og at Stortinget utreder å utvide nedbetalingsperioden med 5 år, for å holde prisen per passering lavest mulig. Ferde bes også øve påtrykk overfor Samferdselsdepartementet for å sikre at bompengeinntekter fra utenlandske turister blir inndrevet. Per i dag går bompengeselskapet årlig glipp av 6–8 millioner kroner fordi Norge ikke får tilgang til kjøretøyopplysninger fra mange europeiske land på grunn av manglende avtaler.

Strand Senterparti mener derfor at bompengetakstene ikke må økes ytterligere nå.

Publisert: