Byvekstavtalen påvirker byutviklingen i Sandnes

DEBATT: Arne Buchholdt Espedal tar i debattinnlegget «Falsk bilde av Sandnes i byutviklingsdebatten» (Aftenbladet 4. juni 2021) opp mange interessante forhold om byutvikling og utviklingen i Sandnes.

– Intervjuene og studiene av høringsuttalelser og meklingsprotokoller viser at byvekstavtalen hadde stor betydning for kommuneplanens arealdel i Sandnes, skriver Einar Leknes.
  • Einar Leknes
    Einar Leknes
    Forskningsleder, NORCE, Norwegian Research Center (tidl. IRIS)
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Jeg er enig i at dette er et viktig tema og at det er mange politisk kontroversielle spørsmål som fortjener oppmerksomhet.

Espedal refererer til NORCE-Rapport 2021-2 Byvekstavtaler og arealplanlegging: Case Nord-Jæren». Denne rapporten er en av tre rapporter fra et samarbeidsprosjekt der Transportøkonomisk Institutt (TØI) har gjort en tilsvarende utredning for Trondheim og By- og regionforskningsinstituttet NIBR (OSLOMET) har dekket Bergen. Prosjektene dreier seg om arealdimensjonen ved byvekstavtalene og er gjennomført parallelt, med identiske problemstillinger og intervjuguider og ved intervju av administrasjonen og politikere på kommunalt og regionalt nivå.

Utfordringen for Sandnes kommune og mange andre bykommuner ligger nettopp i å planlegge for boligutbygging som ikke medfører byspredning.

NORCE-rapporten tar for seg (1) arealdimensjonen i forhandlingene om byvekstavtalen, (2) forankring av byvekstavtalen og regionalplanens rolle og (3) byvekstavtalens påvirkning av kommuneplanen i Sandnes. Vi valgte rulleringen av kommuneplanens arealdel i Sandnes 2015-2019 som case for den siste delen av rapporten, fordi den representerer et empirisk ytterpunkt og er særlig interessant i et sammenliknende perspektiv sett i forhold til tilsvarende prosesser i Sola, Randaberg og Stavanger.

Måtte presses

Intervjuene og studiene av høringsuttalelser og meklingsprotokoller viser at byvekstavtalen hadde stor betydning for kommuneplanens arealdel i Sandnes. Blant rapportens konklusjoner er at miljøvennlig transport og nullvekstmålet er blitt akseptert som premiss for arealplanlegging, samtidig som jordvernets betydning som grunnleggende forutsetning er svekket. Arealdisponeringen er dreid mot fortetting og utbygging i sentrumsnære områder, og utbygging på jomfruelig mark langt fra sentrum er skjøvet ut i tid. Både de skriftlige kildene og intervjuene viser at det politiske flertallet i Sandnes måtte presses til å endre utbyggingsstrategi fra å satse på utvidelse av byområdet til å satse mer på fortetting og utbygging langs bybåndet og nær kollektivknutepunkt, slik den byvekstavtalen Sandnes kommune har signert, legger opp til.

Forløper for det som kan komme

Espedal påpeker at en slik utbyggingspolitikk som byvekstavtalene legger opp til, kan komme i konflikt både med folks boligpreferanser og hensyn til husholdningenes økonomi. Utfordringen for Sandnes kommune og mange andre bykommuner ligger nettopp i å planlegge for boligutbygging som ikke medfører byspredning, men bidrar til nullvekstmålet og som samtidig er attraktive for ulike typer husholdninger. Studien NIBR gjorde i Bergen viste at det var store protester og konflikt da det politiske flertallet tok ut 7000 mål utbyggingsområder fra kommuneplanen blant annet fordi de ikke var i tråd med byvekstavtalen. Når byvekstavtalene nå er utvidet til å omfatte omegnskommunene til Trondheim og Bergen og kommer til å omfatte mellomstore byer, forventer jeg at den type konflikter man erfarte ved rulleringen av kommuneplanen i Sandnes vil komme mye kraftigere på dagsorden. Sandnes-casen representerer dermed en forløper for det som kan komme andre steder i landet.

Involvert på et tidlig stadium

Espedal gjør i sitt innlegg et poeng ut av at NORCE-kollega Andreas Nordang Uhre, som er oppført som medforfatter av rapporten, ble valgt inn i Sandnes kommunestyre for MDG høsten 2019. Uhre var involvert i prosjektet på et tidlig stadium, men trakk seg umiddelbart ut som følge av valgresultatet. Hans medvirkning begrenset seg dermed til å delta på tre intervjuer og transkribere disse sommeren/høsten 2019. Dette framgår også av forordet.

Publisert: