Skal virkelig Stav­anger-om­rådet ikke ha en egen av­rus­nings­avde­ling?

Rogaland A-senter kan bli nedlagt. Det kan gå på helsa løs for mennesker med ruslidelser.

Pasienter på Rogaland A-senter fortviler over at behandlingsinstitusjonen kan bli lagt ned. Bildet ble tatt like etter det ble kjent at A-senteret ikke får ny avtale med Helse-Vest og risikerer å bli lagt ned.

Debattinnlegg

 • Gerd Synnøve Aanestad
  Lege i spesialisering rus- og avhengighetsmedisin
 • Ingrid Berentsen Alvestad
  Lege i spesialisering rus- og avhengighetsmedisin
 • Gunhild Svanes Dahle
  Spesialist i psykiatri og lege i spesialisering rus- og avhengighetsmedisin
Publisert: Publisert:

Den 7. juli ble det kjent at Rogaland A-senter (RAS) ikke får ny avtale med Helse-Vest. Det har i etterkant vært flere saker i Stavanger Aftenblad der det har blitt uttrykt bekymring rundt nedleggelse av RAS.

Som leger innen fagfeltet tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) mener vi dette kan gå på helsa løs for mennesker med ruslidelser. 

Det er spesielt to forhold som bekymrer oss; nedleggelse av avrusningsavdelingen, inkludert akuttilbudet, og tap av fagkompetanse.

Nedleggelse av avrusningsavdelingen

RAS er den eneste institusjonen i Stavanger-området med et avrusningstilbud. De fleste innleggelser er planlagte, men avdelingen tar også imot akutte innleggelser. Ved kortvarige tilbakefall, eskalerende rusmisbruk som kan medføre fare for liv eller alvorlige sosiale konsekvenser, kan tilbud om akuttinnleggelse være livsviktig. I 2021 var det 497 innleggelser på avrusningsavdelingen, hvor 174 av disse var akutte. Det jobber leger, sykepleiere, vernepleiere og sosionom ved avdelingen. Leger ved RAS betjener døgnåpen vakttelefon tilgjengelig for fastleger, sykehusleger og helsearbeidere i kommunen som har behov for å diskutere rusmedisinske problemstillinger og akutthenvendelser.

I bestillingen fra Helse Vest (kravspesifikasjonen) står det: «I døgnbehandling inngår abstinensbehandling som ikke krever medisinsk overvåkning. Tjenestetilbyderne må kunne håndtere behandling i en avrusingsfase, samt vanlige abstinenstilstander som ikke krever medisinsk overvåkning.»

I forrige anbudsrunde (2014) var det anført at behandlingsinstitusjoner kunne tilby døgnplasser for avrusning slik RAS har gjort over lang tid. Nå ber Helse Vest om at hver enkelt institusjon skal håndtere avrusningsfasen selv. Da blir Stavanger-regionen eneste store byområde med desentralisert avrusning (TSB-kartet, OUS). 

Ved innleggelse i avrusningsavdelingen får pasientene profesjonell hjelp til å trappe ned og slutte med rusmidler i skjermede omgivelser. Alkoholavhengighet er en hyppig årsak til innleggelse. I abstinensfasen er det fare for å utvikle kramper og forvirringstilstander som kan være livstruende uten behandling. Ved opiatavhengighet, eksempelvis ved kroniske smertetilstander eller hos mennesker i legemiddelassistert rehabilitering (LAR), kan innleggelse være nødvendig ved nedtrapping eller bytte av medisin. Ved opiatavhengighet må man være obs på overdosefare. Ifølge Folkehelseinstituttet ble det i Norge registrert 241 overdosedødsfall i 2021. Viktigheten av det overdoseforebyggende arbeidet understrekes i pakkeforløp rusbehandling. 

Abstinenstilstander kan i ytterste konsekvens være livstruende, og rusen kan ha tåkelagt tilstander som depresjon, psykose, selvmordstanker, smerter, skader og infeksjoner. For å kunne gi en god abstinensbehandling i døgnavdeling bør det ifølge nasjonal retningslinje for avrusning være tilgang til lege døgnet rundt, mulighet for å rekvirere og fortolke blodprøver, samt utføre og fortolke EKG. RAS har døgnbemannet vaktordning med lege for å ivareta medisinske problemstillinger. 

Vi mener det er viktig med en egen avrusningsavdeling med god legedekning, vaktordning med akuttfunksjon og høyere pleiefaktor enn andre døgnbehandlingsavdelinger i TSB. Vi frykter at en fragmentering av avrusningstilbudet vil medføre større lidelse og dårligere prognose hos en allerede sårbar pasientgruppe. 

Tap av fagkompetansen

RAS har siden 2018 vært godkjent utdanningsinstitusjon for spesialiteten rus- og avhengighetsmedisin. Dette har medvirket til god rekruttering av leger til RAS, til tross for at rusmedisin befinner seg «lavt på rangstigen» sammenlignet med andre legespesialiteter. Ved en nedleggelse av RAS, vil man miste den eneste institusjonen godkjent for utdanning av legespesialister på rusfeltet i Stavanger- området.

For mennesker med rusmiddelavhengighet og/eller alvorlige psykiske lidelser er forventet levealder 15–20 år kortere enn befolkningen ellers. Det er viktig at personer med rusavhengighet som hyppig har tilleggslidelser, møter leger med fagkompetanse og evne til å se hele pasienten.

Vi mener at en avvikling av spesialistutdanningen i rus- og avhengighetsmedisin i vår region vil svekke kvaliteten på helsetjenesten og ha negative konsekvenser for behandlingen av mennesker med ruslidelser. 

Med bakgrunn i dette spør vi: Skal virkelig Stavanger-området ikke ha en egen avrusningsavdeling? Skal fagmiljøet og kompetansen ved RAS oppløses? I så tilfelle vil det etter vår mening gå på helsa løs for en stor og sårbar pasientgruppe.

Publisert:
 1. Rusbehandling

Mest lest akkurat nå

 1. Fratatt fører­kort etter ulykke på E39

 2. Stive strømpriser og høy rente knuser ny Joker-drøm

 3. Birgitte-saken: Siktede la en felle for det som viste seg å være politi­folk

 4. Tina Bru er gravid - ville vente til etter statsrådjobben

 5. Støyende asfalt­arbeid mellom Tjensvoll­krysset og Madla­krossen de to neste nettene

 6. Inge Anda solgte restauranten i 2019, men har fortsatt ikke fått pengene. Nå blir det rettssak