Kvinnefrigjøring i revers

KRONIKK: Unge menn fra muslimske kulturer som flykter til vestlige land, er i høy grad uforberedt på likestillingen mellom kvinner og menn i vår kultur.

I Köln huskes nyttårsaften 2016 – året etter den store migrantbølgen i Europa – for en rekke tyverier og seksuelt betingede overgrep mot kvinner begått av unge, enslige flyktninger fra land med dominerende muslimsk kultur. Her en slik gruppe omringet av politiet.

Debattinnlegg

  • Andrea Zizanovic
    Master i samfunnssikkerhet
  • Henrik Kvadsheim
    Universitetslektor i samfunnssikkerhet, UiS
Publisert: Publisert:

Krisen i Afghanistan har skapt politisk press for at Norge bør ta imot flere flyktninger. Europeiske erfaringer fra den forrige flyktning- og migrantbølgen i 2015 viser imidlertid at det i stor grad er unge enslige menn fra kulturer med helt andre tenke- og atferdssett i forhold til kvinner, som kommer. Det har bidratt til å skape en ny trusselhverdag for kvinner i europeiske land.

Mest unge menn

Siden 2009 har det illegalt ankommet rundt tre millioner mennesker til Europa, der mesteparten av dem har søkt om asyl. To tredeler av disse var menn, og 80 prosent av asylsøkerne var under 35 år. Bare i 2015 ankom rundt to millioner mennesker til Europa fra land med stor muslimsk befolkning, som Syria, Afghanistan, Irak og Pakistan. En klar majoritet av disse unge mennene kommer altså fra land med et helt annet kulturelt betinget syn på kvinner og kvinners rettigheter enn i Europa.

Den somalisk-fødte forfatteren Ayaan Ali Hirsi har nylig gitt ut boken «Prey» (bytte). Ved hjelp av politistatistikk og annen empiri dokumenterer hun grundig hvordan disse demografiske endringene i Europa sammenfaller med økt grad av seksuelle overgrep og trakassering av kvinner.

Bare i Tyskland ble det rapportert inn 64.000 seksuelle overgrep i 2018. Økningen i seksuelle overgrep og voldtekter mellom 2014 og 2018 var på rundt 40 prosent, ifølge tysk politis kriminalstatistikk.

I Sverige viser politiets kriminalstatistikk en dobling av seksuelle overgrep mellom 2014 og 2016. Og disse statistikkene omfatter kun anmeldte overgrep. I både den tyske og svenske politirapporten antas det at hele 80–90 prosent av alle seksuelle overgrep ikke blir rapportert til politiet.

Hirsi Ali behandler ikke empiri fra Norge, men i 2015 gjorde TV2 et grundig arbeid som viste at hver fjerde dømte voldtektsforbryter hadde innvandrerbakgrunn, med en stor overvekt fra muslimske land.

Vi står overfor oppfatninger forankret i islam om å være overlegne Vestens «dekadente kultur».

Utfordrer systemet

Utover underrapporteringen har det også vært en utfordring at myndigheter og mediene i mange land har underkommunisert forekomsten av slike overgrep. Mest kjent er forsøket på å dekke over den massive seksuelle trakasseringen i Köln nyttårsaften i 2016.

Svensk politi innrømmet senere at de også hadde forsøkt å dekke over en lignende episode der en stor gjeng på rundt 50 asylsøkere hadde begått seksuelle overgrep mot kvinner under «We are Sthlm»-festivalen i 2015.

I Oslo måtte en rettssak som omhandlet en grov gruppevoldtektssak, nylig gå for lukkede dører, uten annen mediedekning enn den «alternativ-nettstedet» Document stod for.

Les også

Massive kvinneoverfall opprører i Tyskland

Den økte forekomsten av seksuelle overgrep på offentlige steder har endret hverdagslivet til mange kvinner i Vesten. I Sverige har det blitt langt vanligere med bruk av overvåkingskameraer og sikkerhetsvakter i f.eks. offentlige svømmeanlegg etter at det har blitt rapportert om flere gruppeovergrep, og det har blitt aksept for å splitte konsertarrangementer og brukstider i svømmeanlegg etter kjønn.

Det er viktig å påpeke at seksualiserte overgrep dessverre skjer i hele verden, uavhengig av kultur og religion. Imidlertid har forekomsten vært mye lavere i Europa, der menn i langt større grad blir oppdratt til å vise respekt for kvinners «fysiske autonomi». Kulturer i land med dominerende muslimsk kultur bygger på helt andre normer og regler for hvordan kvinner bør oppføre seg og skjule kroppen i det offentlige rom. Muslimske menn som kommer til Vesten, er således i høy grad fullstendig uforberedt på vår seksuelt frigjorte kultur.

Oppfatninger forankret i islam om å være overlegne Vestens «dekadente kultur», gjør en også lite mottakelig for å tilpasse seg vertslandenes moralske koder på dette området. Tvert imot er det større tendens til at en ser en ned på land og kulturer som lar kvinner ferdes ubeskyttet. Det er også denne type holdninger som, ifølge Hirsi Ali, gjør kvinner til legitimt «bytte» hos mange unge muslimske menn i Vesten.

Kronikkforfatterne: Henrik Kvadsheim er universitetslektor i samfunnssikkerhet ved UiS, Andrea Zizanovic har en mastergrad i samfunnssikkerhet fra UiS.

Hvordan møte disse utfordringene?

Det mest nærliggende ville være en mer selektiv asylpolitikk, der en i større grad prioriterer å ta imot kvinner og barn fremfor unge menn. Hirsi Ali går selv så langt i sine forslag at hun anbefaler et brudd med Genèvekonvensjonen om hvem som bør få asyl. Hun anbefaler i stedet et system og kriterier som vektlegger migrantenes forutsetninger og vilje til å faktisk kunne assimilere seg til vestlige verdier og samfunn.

Et slikt system vil nok være vanskelig å gjennomføre. Desto viktigere er det at det blir gjort grundige avveininger av hvilke forutsetninger og virkemiddel en har for å kunne å assimilere ulike og større antall immigranter til verdier og friheter som utgjør bærebjelker innenfor vestlig kultur.
Det er lett å glemme at ideen om kvinners likeverd i forhold til menns er en historisk anomali som kun har utviklet seg og blitt realisert i Vesten, og da relativt nylig. Vi snakker således om skjøre rettigheter, med en overbærende risiko for at disse gradvis kan forvitre i lys av nye kulturelle premisser preget av menn som ser på uavhengige kvinner som legitime «bytte».

Veien til Gilead – det religionekstremistiske USA i serien «The Handmaid’s Tale» – kan være kortere enn vi er villige til å innse, og da brolagt med de aller beste hensikter.

Publisert: