Verdikjedene i sentrale eksportnæringer må reddes

KORONAKRISEN: Nå er det kritisk å sikre at verdikjedene i norsk eksportrettet næringsliv består. Særlig er maritim- og offshore-næringene utsatt.

Utenom olje og gass står sjømat, maritim/offshore leverandørindustri, prosessindustri og reiseliv for 70 prosent av verdien av norsk eksport. Økonomiske utfordringer for større selskaper, og i verste fall konkurser, vil forplante seg nedover i verdikjedene til små og mellomstore bedrifter. Mange av disse besitter unik kompetanse og teknologi.
  • Otto Søberg
    Adm. direktør, Eksportkreditt Norge
  • Ivar Slengesol
    Direktør strategi og forretningsutvikling, Eksportkreditt Norge
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er 978 dager gammel

Informasjonen i artikkelen kan være utdatert. Gå til vårt direktestudio for siste nytt om korona-utbruddet.

-> Gå til direktestudio
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Konsekvensene av koronakrisen og oljeprisfallet kan bli alvorlige og varige for eksportindustrien, spesielt for maritim- og offshorenæringene. Det viser en ny rapport som analyseselskapet Menon Economics har utarbeidet for Eksportkreditt Norge.

Opptil 55.000 arbeidsplasser i de viktigste eksportnæringene står i fare for å forsvinne innen utgangen av året. Inntektsfallet kan komme opp i over 1000 milliarder kroner innen 2023, viser Menon-analysen.

Dette er dramatisk ikke bare for eksportbedriftene, eierne og arbeidstakerne som er direkte berørt – men også for mange lokalsamfunn og landet som helhet.

Menon har beregnet effekten av koronakrisen det tilhørende og oljeprisfallet for fire næringer som representerer 70 prosent av norsk eksport utenom olje og gass: prosessindustri, sjømat, reiseliv, og maritim og offshore leverandørindustri.

En kostbar omstilling

Maritim industri og oljeservicenæringen har siden oljeprisfallet i 2014 jobbet hardt for å finne nye kunder og markeder. Men, – omstillingen har kostet. Flere utstyrsleverandører, oljeservicebedrifter, verft og rederier langs kysten har høy gjeld og negative resultater. Inntektsfallet som nå kommer, setter den maritime klyngen og offshore leverandørindustrien i Norge i spill.

Disse bedriftene omsatte for omlag 600 milliarder kroner i 2018. Av dette gikk 200 milliarder til eksport. Til sammenligning eksporterte vi for om lag 30 milliarder kroner innen IKT og 9 milliarder innen fornybar energiteknologi samme år. De havbaserte næringene er svært viktige for Norge.

Mange tusen bedrifter avhenger av hverandre

Menon-rapporten viser at verdikjedene og leverandørindustrien langs kysten kan bli sterkt redusert. Hvis de store bedriftene faller, får det enorme konsekvenser. Større bedrifter er oppdragsgivere og kunder for mange tusen mindre leverandørbedrifter. Økonomiske utfordringer for større selskaper, og i verste fall konkurser, vil forplante seg nedover i verdikjedene til små og mellomstore bedrifter. Mange av disse besitter unik kompetanse og teknologi.

Maritim- og offshore-næringene er ikke bare vår nest største eksportindustri etter olje og gass i dag. De er også avgjørende for utviklingen av nye eksportnæringer og det grønne skiftet gjennom flytende havvind, grønn skipsfart og annen teknologiutvikling.

Verdikjedene må derfor bevares for framtiden. Både av hensyn til norske arbeidsplasser, økonomi og klima.

En negativ eksporttrend må snus

Norge gikk inn i koronakrisen med en betydelig eksportutfordring. Vi har tapt store eksportandeler de siste tjue årene. Norge eksporterer lite sammenliknet med andre land i Nord-Europa. Handelsunderskuddet uten olje og gass har vokst til 12 prosent av fastlands-BNP, før koronakrisen. Og denne krisen kommer på toppen av det faktum at oljeproduksjonen faller fra midten av 2020-tallet.

Et betydelig internasjonalt rettet næringsliv er viktig ikke bare for å generere de inntektene vi trenger for å importere, men også for å sikre høy avkastning på arbeidskraft og kapital. Eksporttrenden må snus.

Vekst i andre næringer

Menon-analysen viser at reiseliv blir hardt men relativt kortvarig rammet av krisen. Sjømatnæringen har generelt god økonomi og er rustet til å møte et mulig etterspørselsfall. Prosessindustrien vil oppleve et fall i inntektene men består i stor grad av finansielt solide selskaper.

Menon har ikke analysert mindre eksportnæringer som IKT, fornybar energi og helse i denne rapporten. Men det er klart at også disse må vokse raskere for å snu eksporttrenden.

Vi i Eksportkreditt Norge kan på vegne av staten tilby lån, men finansiering vil uansett kun utgjøre én del av en bred tiltakspakke som trolig vil måtte justeres og bygges ut over tid.

Sammen må myndighetene, virkemiddelapparatet, bedriftene og partnere i arbeidslivet raskt identifisere og iverksette tiltak for å sikre våre viktigste næringer og tilhørende verdikjeder.

Publisert: