Større opp­merksomhet på fødsels­depresjon hos både mor og far!

KRONIKK: 7–13 prosent av kvinner plages av nedstemthet og depresjon under svangerskapet og i barseltiden. Opptil 10 prosent av fedre får også fødselsdepresjoner.

Det finnes hjelp for både kvinner og menn som sliter med fødselsdepresjoner, understreker Maren Løvås ved KoRus Vest Stavanger
  • Maren Løvås
    Maren Løvås
    Rådgiver, Kompetansesenter rus – Region vest Stavanger (KoRus)
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det har vært mye søkelys på livskvalitet og psykisk helse under pandemien. Folkehelseinstituttets undersøkelse viser at flere generelt sliter med ensomhet og psykiske plager enn før pandemien, og at unge og aleneboende sliter mest. Spesielt har det vært oppmerkomhet om barn og unges psykisk helse og på hvilken måte pandemien har påvirket livet deres.

Foreldrerollen, graviditet, fødsel og spedbarnstid har kanskje ikke fått fullt så mye oppmerksomhet. Einar Furulund og Jeswanthiny Pushparajah Mayooran hadde et debattinnlegg i Aftenbladet 13. mars. om betydningen av åpenhet om at ikke alle mødre er lykkelige etter en fødsel. De viser til at en av ti kvinner opplever symptomer på depresjon under graviditeten og etter fødsel og at mødre kan oppleve skam ved manglende evne til å føle glede over det lille barnet de har fått. Dette er viktig å snakke om ikke bare for mødrene selv, men også for deres partner og for barnet som i den første sårbare fasen i livet har en forelder som ikke alltid klarer å være til stede emosjonelt.

Les også

Furulund/Mayooran: «Vi må snakke om mødre som er ulykkelige etter fødselen»

Menn reagerer annerledes

Mange kjenner til at mellom 7 og 13 prosent av barselkvinner plages av nedstemthet og depresjon. Det som ikke er fullt så kjent er at også fedre kan få fødselsdepresjoner. Den danske psykologen og forskeren Sven Aage Madsen har forsket på menn og fødselsdepresjoner i en årrekke. Tall fra Sverige og Danmark viser at opptil 10 prosent av fedrene sliter psykisk i forbindelse med graviditet og fødsel. I Norge har det vært lite kartlegging av fedre, men det er ingen grunn til å tro at tallene er lavere her. Det er grunn til å tro at menns depresjon rundt fødsel ikke fanges opp fordi det er manglende kunnskap om dette, og fordi depresjon hos fedre kan oppstå senere enn hos mødre og menn sjeldnere søker hjelp.

De danske forskerne fant at fødselsdepresjon hos menn også kan gi seg andre utslag enn hos kvinner. Symptomer som aggresjon, stress, rusmisbruk kan være symptomer på en underliggende depresjon. Også hos kvinner kan dette være symptomer på depresjon. Serien «Krigerhjerte» på NRK gir en god beskrivelse av hvordan flere av de rusavhengige lærte å håndtere vanskelige følelser og depresjon med rusbruk.

Kan påvirke barnet

Fødselsdepresjon hos begge foreldre øker sjansen for psykiske helseplager og utviklingsforstyrrelser hos barn fordi depresjonen påvirker omsorgspersonens sensitivitet og evne til å beskytte barnet. Det er bred enighet om at mødre med fødselsdepresjoner må tilbys behandling, og at det er helt avgjørende for barnets utvikling at mødre får hjelp.

Madsen hevder at fødselsdepresjon hos far vil ha de samme negative følger for barnets utvikling som når mor har en fødselsdepresjon. Særlig vil gutter har større risiko for å utvikle atferdsproblemer. Det er like viktig for barnet at far får hjelp med sin fødselsdepresjon.

Rus

Forskerne fant at depresjon kan gi seg utslag i rusmisbruk. Da er det også viktig å ha fokus på rusproblematikk i graviditet og småbarnsfase. Det er godt dokumentert at rus i graviditet og småbarnsfase er skadelig både for fosteret og for spedbarnet. Alkohol i graviditet er det mest skadelige rusmiddelet. Jo høyere alkoholkonsum under svangerskapet, desto større er risikoen for skader på fosteret. Vi vet i tillegg at 50.000–150.000 barn vokser opp med forelder med risikofylt alkoholkonsum, og 90.000 barn har forelder med alkoholbrukslidelse. Med andre ord kan alkohol ha stor konsekvenser for barn, spesielt når vi også vet at det på befolkningsnivå er en klar sammenheng mellom alkoholbruk og vold.

Koronaepidemien har aktualisert problematikken omkring psykisk helse, rus og vold, og det er behov for kompetanse hos ansatte i kommuner som møter foreldre og barn med disse utfordringene.

Hjelp å få

Helsedirektoratet har utviklet et opplæringsprogram for denne målgruppen. Programmet heter Tidlig Inn. Det er kompetansesentrene for rus (KoRus) som har ansvar for og tilbyr programmet til kommunene, sammen med Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RKBU) og det regionale ressurssenteret om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) som nå tilbys til alle kommuner i Rogaland.

Målet med tidlig-inn-programmet er at ansatte i kommuner som kommer i kontakt med gravide og småbarnsforeldre skal øke kompetansen i identifisering, samtale og oppfølging av gravide, deres partnere og småbarnsfamilier i forhold til psykisk helse, rus og vold i nære relasjoner. Å få hjelp når man strever som småbarnsforeldre er av avgjørende betydning. Det finnes gode hjelpemidler, både når det gjelder kartlegging og samtale-metodikk som kan gjøre de som kommer i kontakt med vanskeligstilte familier, tryggere i rollen sin. I noen situasjoner er støttesamtalene nok, andre blir henvist videre.

Belastningen på unge foreldre kan være stor nå under pandemien. Mange er ensomme og blir mer alene med den utfordringen det er å være nybakte foreldre. Vi har hørt flere historier om par som får barn og partner på grunn av pandemien ikke får være med på fødselen. Det er for tidlig å si noe om følgende av restriksjonene, men det er grunn til økt oppmerksomhet på den vanskelige situasjonen pandemien har medført for gravide og småbarnsfamilier.

Kommunene inviteres med dette til å delta i opplæringsprogrammet Tidlig Inn som KoRus Vest Stavanger tilbyr.

Publisert: