Norge må ha en nullvisjon for voldtekt!

DEBATT: Norge trenger en ny voldtektslovgivning, som slår tydelig fast at et nei er et nei, og at manglende fysisk motstand hos offeret ikke er et ja. En skikkelig samtykkelov vil sikre dette.

Straffelovsrådet anbefaler å fjerne sexkjøpsloven, hindre innføring av en samtykkelov mot voldtekt, og samtidig senke den seksuelle lavalder. Dette åpner for flere overgrep.
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

20 000 personer blir voldtatt i Norge hvert år. De fleste av disse er kvinner, gjerne unge kvinner. Overgrepene gir store fysiske og psykiske skadevirkninger og mange sliter i årevis med å komme seg igjennom de traumene en voldtekt gir. Langtidsvirkninger kan være sykmeldinger, ødelagt skolegang og et liv med angst og fortvilelse.

Dyrt for samfunnet

Helseøkonomer har beregnet at hvert overgrep koster samfunnet 7 millioner kroner. Gang summen med antall voldtekter og vi får et økonomisk anslag om at overgriperne belaster samfunnet med 1,4 milliarder kroner hvert år. Gang 1,4 milliarder med hvor mange år du vil, så framkommer noen svimlende beløp som den enkelte kvinne og samfunnet blir frarøvet. Penger som effektivt kan brukes til å forhindre overgrep og ødelagte kvinneliv.

TV 2 viste den 13. februar dokumentaren «Voldtektsmannen». I dokumentaren intervjuet de en fengselspsykolog. Han sa at disse mennene vet at de krysser en grense når de utøver vold. Det er ikke fylla som har skylda, men holdningen og handlingen til overgriperen. De blir beruset av volden og erotiserer overgrep. Denne dokumentaren bekreftet igjen at det er mulig å stoppe voldtekter. Det kan skje ved nettopp å rette tiltak og søkelys mot de som forårsaker all smerten og lidelsene.

Menns vold er den enkelte manns og samfunnets ansvar. Det er menns holdninger og handlinger som må endres. Innføring av sexkjøpsloven er et godt eksempel på at det nytter å endre holdninger og redusere antall overgrep også ved innføring av lover. Når så Straffelovsrådet nylig anbefalte å fjerne sexkjøpsloven, hindre innføring av en samtykkelov mot voldtekt, og samtidig senke den seksuelle lavalder, så åpner de for at flere blir utsatt for overgrep. Det er stikk motsatt tiltak vi trenger.

Ikke la bøllene styre

Menn og gutter læres opp i strukturer og normer som gir kvinner og jenter mindre verdi. Resultatet blir et makthierarki med dominerende menn som blant annet ser det som sin rett å ha tilgang til kvinners kropper. En aggressiv pornoindustri mater gutter og menn med løgner om seksualitet og kjønnsroller. Vi har som samfunn ikke råd til å la bøller, mobbere og undertrykkere få legge premissene. Fedre må være til stede i sønnenes liv og være gode forbilder med å vise respekt og likeverd overfor kvinner. De må lære sine sønner empati og hvordan løse uenighet uten å undertrykke andre.

Menn voldtar fordi de kan, og fordi de ikke respekterer kvinners integritet og liv. Det er derfor også storsamfunnets ansvar å stanse volden. Overgrep må forebygges gjennom kampanjer og trygghetstiltak. Overgrep må etterforskes mer effektivt, og flere overgripere må dømmes. Ytterst få anmeldelser ender med domfellelse, noe som sender signaler om at det er nesten risikofritt å voldta, og at ofrenes ord og helse ikke har verdi. Etterforskningen hos politiet må effektiviseres og profesjonaliseres. Lang saksbehandlingstid er belastende både for offer og tiltalt. Etterforskere må skoleres, samarbeid med helsevesen må styrkes og bygges ut, slik at flere kvinner og barn oppsøker hjelp og får sikret bevis raskt etter overgrepet.

Kvinnegruppa Ottar krever:

• Nasjonal innsats for å stoppe og forebygge den seksualiserte volden.
• Offensive holdningskampanjer mot voldtekt og overgrep.
Sett norske menn på skolebenken for å lære om respekt og likeverd.
•Innfør nettpornofilter og stans porno og prostitusjonsbransjen
• Vedta en samtykkebasert voldtektslovgivning
• Styrk behandlingstilbud for voldelige menn.

• Bruk lovens rammer til å øke straffene og ha et rettsvesen som tror på kvinners fortellinger om den volden de har blitt utsatt for.
• Kvinner som kommer til Norge på familiegjenforening, eller for å gifte seg med norske menn, må få opphold på selvstendig grunnlag.
• I en familiesituasjon må menn som mishandler umiddelbart fjernes fra hjemmet.
• Økt bruk av fotlenke for menn med besøksforbud.
• Skolen må i større grad undervise om kjønn og maktforhold
• Beholde den seksuelle lavalderen på 16 år for å beskytte barn og ungdom mot grooming og overgrep fra voksne.
• Flere og bedre voldtektsmottak og bedre tilbud til incestofre.

Publisert: