Bevar Hetlandskogen

DEBATT: Forslag til reguleringsplan for Hetlandskogen ligger ute til offentlig høring. Jeg håper mange tar utfordringen og gir svar på høringen til kommunen, fristen er 12.05.2021.

– I reguleringsforslaget for Hetlandskogen omtales avbøtende tiltak, men de forslåtte avbøtende tiltakene kan på ingen måte regnes som en form for erstatning for det vi vil tape, skriver Mette Ruby Mellegaard. Foto: North Sea Energy Park

Debattinnlegg

 • Mette Ruby Mellegaard
  Egersund
Publisert: Publisert:

Det svært omfattende planforslaget og saksframlegget kan kort oppsummeres slik: Mange av fagrapportene som omhandler naturverdiene og sårbare arter, konkluderer med at de vil bli negativt berørt i stor grad. Man forslår likevel utbygging i tråd med alternativ 2, med et industriareal på 17.000 kvadratmeter, fordi det gir store samfunnsmessige gevinster og positive ringvirkninger. Disse handler i hovedsak om arbeidsplasser og skatteinntekter.

Kampen står om uerstattelige naturverdier mot økonomiske kortsiktige verdier.

Planforslaget har 16 ulike fagrapporter som vedlegg. Jeg vil referere til tre av dem, fagrapport om naturmangfold, fagrapport om friluftsliv og fagrapport om utslipp til vann og luft.

Etter min mening at det samlet sett er få argumenter som taler for en utbygging av Hetlandskogen.

Trist lesing

Det som skrives om naturmangfold og verdivurderingene av naturmangfoldet i Hetlandskogen, er et grundig arbeid, men likevel trist lesning. Man bruker en tabell fra Statens vegvesen for vurdering av verdien av ulike arter (2018), som har grader fra uten betydning til svært stor verdi. Man lister opp ulike arter som finnes i området, dyreslag, fugler, planter, liv i vann, osv. Det meste av dette er vurdert til å ha middels verdi. Et par unntak er hubro, klokkesøte og elvemusling som er vurdert å ha svært stor verdi. Dette er fordi disse artene er rødlistet og utrydningstruet i alvorlig grad.

Man har også helt sett bort fra artenes samspill og avhengighet av hverandre. Så konkluderer man med hvilken konsekvenser utbygging vil ha for artsmangfoldet. For hubro, klokkesøte og elvemusling er konklusjonen at bestandene i Hetlandskogen vil bli ødelagt. I sum vil artsmangfoldet bli forringet i stor grad.

Opplevelsesverdi og glede

Den andre fagrapporten jeg vil kommentere er fagrapport for friluftsliv. I fagrapporten for naturmangfold har fokuset kun vært på viktige forekomster. Friluftsliv handler om mer enn det. Det finnes et enda større mangfold av arter i Hetlandskogen, som gir opplevelsesverdi og glede for oss som ferdes i området i vår fritid. Jeg har gått mange fine turer i dette området, uten å se hverken hubro, klokkesøte eller elvemusling, men for meg er det en berikelse bare å vite at de er der. Og jeg har sett mye annet av «middels verdi», og det som er gitt verdien «uten betydning» i denne reguelringsplanen.

Verdisystemet i fagrapportene om ulike sider ved naturen er ikke i takt med vanlige menneskers verdsetting av naturopplevelser. I planforslaget viser man til rapportens konklusjon, man vurderer «konsekvensene av tiltaket til å være av stor negativ konsekvens for friluftslivet i Hetlandskogen» (s. 84 i planforslaget).

I Norge er vi så heldige at allmenheten har tilgang til grønne arealer. De tilhører ikke bare grunneierne. Allemannsretten i Friluftsloven sikrer at fellesskapet har rett til å gå turer i naturområdene, vi har rett til å plukke bær, sopp og blomster. Vi kan raste og overnatte der, bade, leke og trene. Når områdene blir bygget ned, mister vi denne retten, uten at vi som fellesskap får noen form for erstatning. I reguleringsforslaget omtales avbøtende tiltak, men de forslåtte avbøtende tiltakene kan på ingen måte regnes som en form for erstatning for det vi vil tape.

Fordoblet CO₂-utslipp

I fagrapporten om utslipp til vann og luft finner man oppsiktsvekkende tall for CO₂-utslipp (s. 34). Ved utbygging etter alternativ 2 vil CO₂-utslippene i Bjerkreim kommune bli mer enn fordoblet. For industriområdet er utslippene beregnet til samlet å utgjøre 68.338, 6 tonn. Dette står klart i konflikt med nasjonale mål for å redusere utslipp av klimagasser. Man kan undre seg over hvilke mål kommunen selv har for å redusere klimagassutslipp.

Mye annet kunne vært kommentert. Kort sagt er det er min mening at det samlet sett er få argumenter som taler for en utbygging av Hetlandskogen. Vi har ikke råd til så store naturtap som den foreslåtte utbyggingen vil resultere i. Bevar Hetlandskogen.

Les også

 1. Hetlandskogen i Bjerkreim vil bli hoved­sete for et industri­eventyr

Publisert:
 1. Debatt
 2. Bjerkreim kommune
 3. Statens vegvesen
 4. Bjerkreim

Mest lest akkurat nå

 1. I ly av motstand mot korona­restriksjonane nytta ytre høgre 17. mai til å samle folk

 2. Andersen kalte kolleger «jævla idioter»

 3. Vaulen: Politiet måtte bortvise fulle 12-åringer

 4. Fire nye smitte­tilfeller på Nord-Jæren

 5. Person­kulten rundt eks­presi­dent Donald Trump har nå tatt Det republi­kanske partiet inn i en demo­kratisk døds­spiral

 6. Mye 17. mai-bråk i hele landet – her måtte politiet hente inn heli­kopter