Kleppeloen blir ikke større når du tar bort noe

DEBATT: Ordføreren i Klepp tar feil. Utbygging med høyblokker gjør ikke friluftsområdet Kleppeloen større – den blir mindre.

Kleppeloen (Kleppelunden) er et populært turområde for innbyggerne i Klepp og betydelige deler av Jæren. Foto: Geir Sveen

Debattinnlegg

 • Marie Storhaug
  Kleppe
 • Arne Sæbø
  Kleppe
 • Helge Hundeide
  Kleppe
Publisert: Publisert:

Ordfører Sigmund Rolfsen sier til Aftenbladet 30. september at at reguleringsplanen for høyblokkene (2019016) vil «utvide» Kleppeloen med 18 mål. Dette er svært villedende informasjon som ikke lar seg forene med plankartet for reguleringsområdet.

Utbyggingsområdet i og ved Kleppeloen har blitt regulert stykkevis og delt, istedenfor samlet og helhetlig. Konsekvensen av dette er at viktige beslutninger er tatt uten at hele bildet var kjent.

Merket med «særlig verdi»

Totalt inngår omtrent 50 mål, noe som tilsvarer over sju fotballbaner, i de tre reguleringsplanene (1860, 2019016 og 1770). Her skal det bygges tre blokker, 13 eneboliger, en tomannsbolig, skole, parkering og annen infrastruktur. Dette er et område som per i dag, med unntak av bygningene på gårdstunet, kun består av grøntareal (se luftfoto).

Luftfoto av den nordøstlige delen av Kleppeloen og de omdiskuterte planområdene.

For det første er det ikke snakk om 18 mål som skal legges til Kleppeloen. De 18 målene inngår allerede i Kleppeloen. Forskjellen er at området går over fra privat til offentlig eie. Dette skjer ikke gjennom reguleringsplanen, men gjennom en separat utbyggingsavtale. Også andre områder av Kleppeloen eies i dag av private, men de er like fullt en del av Kleppeloen. Det er positivt at Klepp kommune kjøper området rundt gårdstunet, men dette gjør ikke Kleppeloen større, og kjøp kan gjøres uavhengig av en reguleringsplan.

Arealene som inngår i planen for blokkene (2019016) har vært sikret for allmennheten i mange tiår gjennom kommuneplanene. I kommuneplanen for 1990–2001 var hele planområdet avmerket som landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF). For 2002–2013 var hele området, bortsatt fra bygningene på gårdstunet, navngitt Kleppelunden og merket «LNF med særlig verdi for friluft». For 2006–2017 var det samme arealet navngitt Kleppelunden og avmerket som «friområde i offentlig eie eller sikret på annen måte». For 2014–2025 er samme arealet navngitt Kleppelunden og definert som «grøntstruktur med omsyn friluftsliv».

Høyhus et fremmedelement

For det andre er det ikke 18 mål grøntareal igjen i reguleringsplanen for blokkene etter utbygging. Dette fordi det skal bygges mer enn blokker. Av det totale arealet på 21,5 mål legger plan 2019016 opp til å beholde omtrent 9 mål som friområde/LNF med særlige landskapshensyn. Det resterende området på omtrent 12,5 mål er utbyggingsareal for høyblokkene (3,6 mål), en stor dam som skal håndtere overvann fra skolen og byggefeltet (4,4 mål) samt infrastruktur til skolen. Her vil vi spesielt trekke fram at det skal lages ny tilkomst til skolen med snuplass for buss, kjøreveier og gang- og sykkelveier som skal være dimensjonert for lastebil.

For det tredje vil høyblokkene på 17 og 20 meter bryte sterkt med omgivelsene og være et fremmedelement i friluftsområdet, noe Fylkesmannen i Rogaland også har påpekt. Vi minner også om at blokkene ved inngangen til Kleppeloen blir høyere (5 og 6 etasjer) enn det som er standarden i Klepp sentrum (3+1 etasje), til tross for viktigheten av friluftsområdet som ikke er en del av sentrum.

Helhetlig konsekvensutredning

Kleppeloen er viktig for mange i og utenfor Klepp og fremmer fysisk og psykisk folkehelse. Det framgår av kommunens egne planer at tilgangen til rekreasjon- og nærturterreng er begrenset, og Loen løftes fram som det viktigste nær- og friluftsområdet for over 9000 innbyggere i Kleppe/Verdalen. Kleppeloen inngår også i den regionale grøntstrukturen. Vi minner om at Regionalplan Jæren 2013–2040 sier at en viktig retningslinje for bevaring av grøntstruktur er: «Det skal ikke planlegges tyngre infrastrukturtiltak som reduserer omfanget av eller opplevelsesverdiene i regional grønnstruktur.» Kleppeloen må tas vare på.

Derfor er det svært positivt at arbeidet om fremtidig vern av Kleppeloen allerede er satt i gang. Takk til et samlet kommunestyre som enstemmig vedtok utredning for å sikre varig vern av Kleppeloen 11. mai, og som fulgte opp med følgende enstemmige vedtak 7. september: «Sikring av Kleppeloen etter plan- og bygningslova som eiga omsynssone med bestemmelsar som sikrar mot utbygging, blir innarbeidd i kommuneplanen.»

Hele bildet

Den samme tankegangen må også legges til grunn i forbindelse med den planlagte utbyggingen. Kleppeloen trenger det vernet som ligger i at det blir gjennomført en helhetlig konsekvensutredning som kartlegger totalbelastningen som en samlet utbygging vil ha. Dette må gjøres før utbyggingen starter. Først da vil vi kunne se hele bildet.

Målet må være å finne de beste løsningene slik at en i sum bygger ut og belaster Kleppeloen mindre. En mulighet som bør vurderes, er å bytte blokkene ut med skolen. Selve skolebygningene vil ikke ta mer plass enn gårdstunet på 4,3 mål. En slik løsning vil spare det urørte området nedenfor ruggesteinen på 21 mål. Dette arealet var helt tilbake til kommuneplanen 1990–2001 lagt inn som et område med særlig verdi for friluft. Dersom blokkene utgår, vil en i sum bygge mindre. Det er bra for Kleppeloen.

Les også

 1. Fylkes­mannen opp­hevet sin egen stopp­ordre for ut­byggingen ved Kleppe­loen

 2. Etter vedtak om omstridt utbygging, skal Kleppeloen sikrast og kanskje bli større

 3. Marie Storhaug gikk på nytt tap i kampen for Kleppeloen

Publisert:
 1. Klepp
 2. Friluftsliv
 3. Utbygging

Mest lest akkurat nå

 1. Banksjef ble hytteutbygger på heltid i Sirdal

 2. Mange kommuner i Rogaland må gi fra seg vaksinedoser. Sola-ordføreren mener regjeringen er på villspor.

 3. Erna Solberg: – Jeg beklager

 4. Bruker 400.000 kroner per dag i jakten på «et lite oljefond» i Dalane

 5. Her planlegges det 50 nye hytter i havgapet - men ingen eiendomsskatt

 6. Leiligheten er bare 33 kvm. Slik fikk de den til å føles dobbelt så stor.