Psykiske problemer og rus skal prioriteres

DEBATT: Historien til Kai Plener som sto i Aftenbladet 14. august, er ikke den eneste. Altfor mange opplever og har opplevd for dårlig behandling av sine psykiske plager.

«Selvmord er et stort samfunnsproblem som rammer veldig mange. Nullvisjonen skal derfor gjelde for hele samfunnet», skriver Bent Høie.
  • Bent Høie
    Bent Høie
    Helse- og omsorgsminister (H)
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Å prioritere de som sliter med psykiske problemer eller rus, har vært Høyres prioritering fra dag én i regjering. Men jobben er langt fra ferdig.

Vi har alle en psykisk helse. Derfor har Høyre sørget for at psykisk helse er en helt naturlig del av folkehelsearbeidet, på linje med fysisk aktivitet og fem om dagen.

Nullvisjonen er en forpliktelse om å jobbe ut fra at vi ikke har noen å miste. Vi har en nullvisjon for døde i trafikken. Det betyr ikke at vi tror det er realistisk at det aldri igjen skal være en ulykke i trafikken hvor folk dør, men det betyr at når vi hele tiden jobber for å gjøre veier og biler så trygge som mulig. Slik er det i psykiatrien også.

Vi vet at psykiske helseproblemer er en voksende utfordring i samfunnet.

Stort samfunnsproblem

Selvmord er et stort samfunnsproblem som rammer veldig mange. Nullvisjonen skal derfor gjelde for hele samfunnet. Det viktigste forebyggende arbeidet skjer andre steder enn i helsesektoren. Inkluderende lokalsamfunn, trygge arbeidsplasser og barnehager og skoler der alle barn blir sett og hørt, er viktig for at vi skal trives og ha det bra. Nullvisjonen understreker vårt felles ansvar i arbeidet med å forebygge selvmord

Pakkeforløp

Som en del av innsatsen har vi laget pakkeforløp for psykisk helse. Det er fordi mange opplever at behandlingen ikke henger sammen. Pakkeforløp skal bidra til at alle pasienter får rett behandling til rett tid og i tråd med beste praksis på området. Et mål er at pasientene og deres pårørende skal oppleve mer forutsigbarhet og at det er mindre geografisk variasjon mellom helsetilbudene. Behandling etter pakkeforløp skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov. Dette er en stor kvalitetsreform og det gjenstår fortsatt en del. Men jeg har stor tro på at pakkeforløpene på sikt vil gi like gode resultater som det vi har sett at pakkeforløpene har gjort for de som får kreft.

Voksende utfordring

Vi vet at psykiske helseproblemer er en voksende utfordring i samfunnet. Allerede i 2019, før pandemien, ba vi helseregionene i samarbeid med andre instanser vurdere hvor stort behovet for psykisk helsehjelp blir i årene som kommer, og hvor stor kapasiteten på sykehusene bør være. Vi vil få svar på dette snart, og jeg ser frem til å følge det opp. Målet er å sørge for at behandlingskapasiteten for dem som sliter psykisk er god nok.

Vi har jobbet målrettet med å bygge opp bedre tjenester i kommunene ved å sørge for flere psykologer, flere helsesykepleiere, flere lavterskeltilbud og flere oppsøkende team. Det har bidratt til en vekst på 2600 årsverk i kommunalt psykisk helse- og rusarbeid fra 2016 til 2020. Regjeringen har stilt krav om at alle kommuner skal ha psykologkompetanse, og 93,8 prosent av kommunene hadde dette ved inngangen til 2020. Dette er viktig forebyggende arbeid.

Høyre i regjering har også laget en egen opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse, som skal sørge for god hjelp der barn og unge lever sine liv. Hadde det vært sånn at jeg mente at tilbudet innenfor psykisk helse i Norge var godt nok, hadde vi selvfølgelig ikke igangsatt alt dette arbeidet. Til tross for at vi har prioritert psykisk helse fra dag én siden 2013, er det så store utfordringer, og utfordringene har dessverre økt før pandemien, men også som følge av pandemien.

Selv i krevende år har tjenestene jobbet godt med å sikre pasienter og brukere utredning innen anbefalt tid. 70 prosent av pasienter i pakkeforløp for psykisk helse og rus ble utredet innen anbefalt forløpstid i 2020. Dette er under målet om 80 prosent, men et godt resultat. Vi vet at de som er med og påvirker behandlingen sin blir bedre raskere. Brukermedvirkningen i pakkeforløpene må bli bedre, og det forventer jeg at helseforetakene følger opp.

Skal bli bedre

Historien til Plener er ikke den eneste. Altfor mange opplever og har opplevd for dårlig behandling av sine psykiske plager. Det er derfor Høyre investerer i psykologer, pakkeforløp, fritt behandlingsvalg, og derfor vi har satt en nullvisjon for selvmord. Fordi tjenestene må bli bedre, og de skal bli bedre.

Publisert: