Rådmennenes plan for Forus er ikke konkurransevridende, tvert om retter den opp gammel konkurransevridning

Arbeidet med Forus-planen må baseres på planprinsipper som løfter blikket ut over en noe snever Forus-argumentasjon. Forus er en nøkkel til fremtidig suksess, men regionens samlede attraktivitet er langt viktigere.

Publisert: Publisert:

Forus utvikles raskt, som er bra. Dette bildet fra den nordlige enden av Forus vest, med Solasplitten og Hafrsfjord til venstre og Motorveien og Gandsfjorden til høyre, ble tatt 25. februar 2016. Allerede nå, mindre enn 11 måneder senere, er det kommet flere nye bygg på området. Foto: Lars Idar Waage

Debattinnlegg

  • Jostein Kalsheim
    Eiendomsdirektør, Smedvig Eiendom

Det er med stor interesse, og betydelig undring, jeg leser meninger om den interkommunale planen for Forus som nå er under utarbeidelse. Mitt første inntrykk er at ordbruken i det offentlige rom ikke samsvarer med planens realiteter på flere områder.

Først må det utvetydig fastslås at Forus som næringsområde har vært usedvanlig viktig for den regionale, oljebaserte veksten. Det kanskje viktigste parameter for dette beskrives godt i en kronikk i Aftenblad den 6. september fra professorene Gjelsvik, Dahl Fitjar, Asheim og Tveterås fra UiS/IRIS. Under tittelen «For mange restriksjoner kan svekke regionens aktivitet» beskriver de korrekt verktøyet «stygt, stort, billig» som en suksessformel. Jeg vil også tilføye ordet «raskt».

Kostnadene til infrastruktur i Hinna Park er rundt fem ganger høyere enn på Forus. Foto: Fredrik Refvem

Forus Næringsparks rolle

Fremveksten av Forus er et produkt av en sterkt villet politikk, en fremsynthet gjennom etablering av det interkommunale Forus Næringspark AS, eid av kommunene Stavanger, Sandnes og Sola. Selskapet har utviklet seg parallelt med utviklingen av Forus, og det kommunale selskapets rolle har blant annet vært:

  • Å kjøpe/ekspropriere land for å kunne gi investorer og øvrig næringsliv gratis opsjoner på kjøp av tomt til priser til dels betydelig lavere enn markedspriser.
  • Å ta fullt ansvar og risiko for bygging av infrastruktur, som er en begrenset oppgave all den tid politikernes krav til områdets infrastruktur, som veier, plasser, parker m.m., som eksempel er ca. fem–seks ganger høyere i Hinna Park enn på Forus (ca. 360 kr per kvadratmeter bygg på Forus mot 2000 per kvadratmeter for Hinna Park).
  • Å ta ansvar for utvikling og utforming av planer for området, noe som har medført at det offentlig eide Forus Næringspark har bevilget store beløp til visjons-, utrednings- og planarbeid, samtidig som de samme eierkommuner grunnet økonomiske nedskjæringer har måttet redusere sine tilsvarende budsjetter for andre svært viktige utviklingsområder.
  • Å ta delansvar for tilrettelegging av et politisk vedtak om parkeringspolitikk som har resultert i en unikt høy parkeringsdekning på Forus, faktisk 100 prosent, – i sterk kontrast til overordnede målsettinger, og ikke minst i sterk kontrast til parkeringskravene som gjelder for regionens øvrige næringsområder.

På Forus er det full parkeringsdekning, takket være politisk tilrettelegging i strid med den overordnede målsettingen. Foto: Pål Christensen

Å benytte Forus også som et laboratorium for fremtidige løsninger og regionutvikling er både riktig og viktig.

Ikke konkurransevridende

At de foreliggende forslag til planprinsipper, som de tre rådmennene nå er enige om, påstås å være konkurransevridende, er derfor vanskelig å forstå. Jeg vil heller hevde at rådmennene har vært både frimodige og modige. Med faglige argumenter og utredninger i bakhånd hevder de at de konkurransevridende særrettigheter Forus gjennom alle år har hatt ikke lenger kan vedvare.

Forus kommer til å forbli regionens viktigste næringsområde, både i kraft av sin størrelse, plassering og ikke minst høye verdiskapning. Å benytte Forus også som et laboratorium for fremtidige løsninger og regionutvikling er både riktig og viktig.

Dette er nøkkelen for å bygge regionen fra en temmelig ensidig oljebasert økonomi til en bredere kompetanse.

Balanse i regionen

Jeg kan likevel ikke se for meg at Forus blir regionens identitetsbærer og mest attraktive område. Her må forskjellen mellom attraktiv og viktig noteres, Forus vil forbli det viktigste næringsområdet. Stavanger og Sandnes sentrum må få planer og realiseringsgrunnlag til å utvikles til de mest attraktive områdene, slik utviklingen har vært i alle andre større norske og europeiske byer de siste 20 år.

Derigjennom vil det etableres en balanse i regionen, hvor regionens samlede attraktivitet blir langt viktigere enn bare Forus. I et lengre perspektiv mener jeg dette er nøkkelen for å bygge regionen fra en temmelig ensidig oljebasert økonomi til en bredere kompetanse, bygget på den teknologitunge basen oljeindustrien har gitt oss muligheten til å utvikle.

Det er ikke på noen måte snakk om «nedbygging av Forus».

Uheldig retorikk

Sentrale næringslivsaktører sier de frykter nedbygging av Forus som næringsområde, som f.v. Arild Tvedt i Tvedt Eiendom, Rolf Aarthun i Seabrokers, adm.dir. Harald Minge i Næringsforeningen og Anne Selvig, leder Næringsforeningen ressursgruppe for Forus. Foto: Marie von Krogh

Jeg er svært uenig med de ordvalg og den retorikk som enkelte utsagn og debattinnlegg i det offentlige rom om Forusplanen inneholder (se innlegget «Vi trenger fortsatt vekst på Forus!» på Næringsforeningens nettside og lederartikkelen «Forusplanen på ville veier» samme sted). Det er hverken snakk om «konkurransevridning», slik det påstås fra en av Stavangers politikere, mer om nøytralitet og langsiktige betraktninger fra de tre rådmennene sin side.

Og det er ikke på noen måte snakk om «nedbygging av Forus» som adm. direktør Harald Minge i Næringsforeningen i Stavanger-regionen beskriver i sitt retoriske skrekkscenario i den nevnte lederen, men mer om bevisst, langsiktig bygging av et fremtidig attraktivt Forus med mer enn bare Forus for øyet.

Les også

Frykter nedbygging av Forus som næringsområde

Jeg håper rådmennene får aksept fra regionens politikerne til å fortsette planarbeidet i det gode sporet de har begynt.

Det motsatte av konkurransevridning

Det videre arbeidet må baseres på planprinsipper som løfter blikket ut over den noe snevre Forus-argumentasjon. For meg er Forus en nøkkel til fremtidig suksess, men regionens samlede attraktivitet er langt viktigere når vi skal skape fremtidige vekstmuligheter. Forus-diskusjonen utelukkende på Forus’ egne premisser blir, etter mitt syn, lite fremtidsrettet. Rammene for den videre utvikling av Forus må derfor likestilles med tilsvarende rammer for andre næringsområder. Det er det motsatte av konkurransevridning.

Mitt innspill er ikke, som nok er tilfelle for langt de fleste kommentarene til de foreslåtte planprinsippene, et angrep på det som foreslås, men gjøres for å støtte opp om planprinsipper som omsider setter Forus i et helhetlig perspektiv. Jeg vil derfor gi min fulle støtte til de foreslåtte planprinsipper!

Jeg håper rådmennene får aksept fra regionens politikerne til å fortsette planarbeidet i det gode sporet de har begynt. Stavanger regionen trenger det sårt – både for Forus og regionen!

Publisert: