• «Når en pasients/brukers liv, helse og verdighet settes i fare som følge av vedkommendes manglende samtykkekompetanse, er det samfunnets plikt å gripe inn for å verne om disse grunnleggende verdiene og rettighetene», skriver Kjell Reidar Jonassen. Her illustrasjon fra Siw-saken til Aftenbladet. Privat/Mariken Steen-Forgaard

Mangel på kunnskap om samtykkekompetanse

DEBATT: Når hjelpeapparatet bagatelliserer betydningen av pasienters/brukeres manglende samtykkekompetanse, forringes kvaliteten på tilbudene til mennesker med problemer knyttet til rus og psykiatri.