Mangel på kunnskap om samtykkekompetanse

DEBATT: Når hjelpeapparatet bagatelliserer betydningen av pasienters/brukeres manglende samtykkekompetanse, forringes kvaliteten på tilbudene til mennesker med problemer knyttet til rus og psykiatri.

«Når en pasients/brukers liv, helse og verdighet settes i fare som følge av vedkommendes manglende samtykkekompetanse, er det samfunnets plikt å gripe inn for å verne om disse grunnleggende verdiene og rettighetene», skriver Kjell Reidar Jonassen. Her illustrasjon fra Siw-saken til Aftenbladet.

Debattinnlegg

  • Kjell Reidar Jonassen
    Kjell Reidar Jonassen
    Daglig leder, Senter for tilpasset opplæring AS (TPO)
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Det er problematisk når politikere og fagfolk ukritisk og ensidig argumenterer for at pasienter/brukere skal ha mulighet til å foreta irrasjonelle og selvdestruktive valg. Denne misforståtte «beskyttelsen» bidrar til at mennesker med store hjelpebehov fratas mulighetene til å motta hjelp. Den tåkelegger også mangelen på tilbud i rus- og psykiatrifeltet, og den undergraver helse- og omsorgstjenestenes plikt til å sette inn tiltak overfor enkelte som pga. manglende samtykkekompetanse, sier nei til hjelpen de kan få.

Helse- og omsorgstjenestens ansvar

Det er nødvendig å vurdere en persons samtykkekompetanse, før en tar stilling til hvordan en skal vektlegge personens valg og preferanser, når grunnleggende verdier knyttet til vedkommendes liv og helse står på spill. Det er helse- og omsorgstjenestens ansvar at slike vurderinger tas.

For at en person skal være samtykkekompetent, må vedkommende ha evnen og kapasiteten til å ivareta sin valg- og handlingsfrihet (autonomi/selvbestemmelse) på forsvarlig vis. Slike valg kjennetegnes ved at de er fornuftsbaserte, at valgene er frie fra kontrollerende press fra andre, og at den som velger har tilstrekkelig forståelse og informasjon i den aktuelle situasjonen.

Heteronome valg

Motsatsen til autonome valg er heteronome valg, dvs. valg som er styrt av annet enn fornuft og innsikt. Slike valg kan være styrt av press fra andre; av abstinenser og rus-sug; av vrangforestillinger, impulser, lidenskap, frykt; med mer. Her brukes begrepet heteronome valg om valg som er fattet på mangelfullt og feilaktig grunnlag og hvor konsekvensene av valget er til betydelig skade og ulempe for den det gjelder.

I motsetning til samtykkekompetansen, som er en varierende og foranderlig evne, er det humanistiske menneskeverdet en verdi den norske helse- og omsorgstjenesten er forpliktet på. Denne verdien er ifølge FNs verdenserklæring om menneskerettigheter absolutt, betingelsesløs, ugraderbar, konstant, ukrenkbar og lik for alle mennesker. En persons samtykkekompetanse kan, i motsetning til menneskeverdet, variere fra person til person, og fra situasjon til situasjon.

Det er bred forståelse for at både en bevisstløs person og et lite barn har menneskeverd, selv om de i hver sin situasjon mangler samtykkekompetanse. Det burde være like opplagt at også alle andre, herunder personer innen rus og psykiatrifeltet, får oppleve respekt for eget menneskeverd i sin kontakt med helse- og omsorgstjenesten og med samfunnet forøvrig. Virkeligheten er dessverre ofte annerledes. Der ser en at menneskeverdet til mennesker i disse gruppene ofte krenkes, både i/av helse- og omsorgssektoren, og i samfunnet for øvrig.

Samfunnets plikt

Når en pasients/brukers liv, helse og verdighet settes i fare som følge av vedkommendes manglende samtykkekompetanse, er det samfunnets plikt å gripe inn for å verne om disse grunnleggende verdiene og rettighetene. I slike situasjoner kan en måtte krenke en persons heteronome valg (se ovenfor) på kort sikt, for å kunne ivareta vedkommendes liv, helse og verdighet på lengre sikt. Det er da viktig at det er en rimelig forholdsmessighet mellom tiltak som settes inn, hvilke humanistiske verdier disse skal beskytte og hvilke resultater dette gir. Det er også en forutsetning at enhver inngripen er faglig og etisk forsvarlig, og at den gjennomføres med respekt for den aktuelle personens integritet, verdighet og beste interesse.

Det er bred forståelse for at både en bevisstløs person og et lite barn har menneskeverd, selv om de i hver sin situasjon mangler samtykkekompetanse.

Den amerikanske filosofen John Rawls presiserer ansvaret med det å ta avgjørelser for andre slik: Vi må velge for andre som vi har grunn til å tro de ville velge selv hvis de var i stand til å foreta rasjonelle valg og avgjørelser.

Når hjelpeapparatet griper inn mot en persons vilje, bør en bruke det helse-etiske prinsippet som kalles ekte paternalisme. Prinsippet innebærer at helse- og omsorgspersonell i gitte situasjoner bestemmer over en pasient/bruker, selv om vedkommende motsetter seg dette. En slik praksis forutsetter at helse- og omsorgstjenesten har nødvendig kunnskap om når og hvordan det er nødvendig å gripe inn mot pasientens/brukerens vilje, og når dette er uakseptabelt. Det å la være å gripe inn mot en pasients/brukers vilje, kan også være uansvarlig.

Beskytte pasienten

Ekte paternalisme kan forsvares og bør anvendes når det er nødvendig for å beskytte en pasient/bruker mot konsekvensene av egen irrasjonalitet. Det vises da til situasjoner hvor dette er nødvendig for å verne om vedkommendes liv og helse. Som vist ovenfor, forutsetter dette at politikere og fagfolk som styrer tilbudene for rusavhengige og psykisk syke tilegner seg nødvendig kunnskap om menneskerettigheter, helseetikk og om samtykkekompetansens betydning i arbeidet med de som i utgangspunktet ikke ønsker hjelp av helse- og omsorgstjenesten. I motsatt fall vil de ikke kunne ivareta disse gruppenes menneskeverd på forsvarlig vis.

Publisert: