Å tenke høyt sammen om omsorg og teknologi

KRONIKK: Når velferdsforskning og kunst går sammen – og vil ha innspill og svar om framtidens omsorgstjenester.

Fra videoinstallasjonen «ÆON» av finske Emilia Tikka på kunstutstillingen «Caring Futures» ved Sølvberget galleri.
  • Ingvil Hellstrand
    Førsteamanuensis, Avdeling for omsorg og etikk, UiS; forsker i Caring Futures-prosjektet og medkurator
  • Hege Tapio
    Kurator, leder av i/o/lab ved Senter for framtidskunst; ph.d.-kandidat, Fakultet for teknologi, kunst og design, OsloMet
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I forskningsprosjektet «Caring Futures: Developing care ethics for technology-mediated care practices» ved Universitetet i Stavanger er vi opptatt av omsorg og omsorgs­praksiser i en tid med gjennomgripende digitalisering og økt teknologibruk i omsorgs- og velferdstjenester. Vårt utgangspunkt er at pågående utfordringer knyttet til digitalisering og velferdsteknologi også krever at vi stiller nye spørsmål om hva omsorg er, kan og skal være under nye teknologiske regimer.

I prosjektet undersøker vi spenningsfeltene mellom samfunnets behov for bruk av mer og ny teknologi på den ene siden, og relasjonell og profesjonell omsorg på den andre. Hva står på spill for hvordan vi opplever og forstår omsorg, medmenneskelighet og sårbarhet i møte med teknologiske løsninger? Endrer begreper om velferd og omsorg seg med økende teknologibruk?

Slike spørsmål utgjør en betydelig samfunnsmessig, kulturell og vitenskapelig utfordring, som forskningsprosjektet Caring Futures skal finne svar på. I vår forskning intervjuer vi ulike aktører som er berørt av teknologibruk i omsorg, blant annet helsepersonell, sosialarbeidere, brukere og pasienter og teknologileverandører.

Gjennom utstillingen håper vi derfor å engasjere og stimulere til kollektiv refleksjon, diskusjon og kunnskapsproduksjon.

Et felles anliggende

For å få enda flere perspektiver på og innspill til våre spørsmål, har vi også stilt disse spørsmålene i en åpen utlysning om bidrag til kunstutstillingen «Caring Futures», som inngår i vårt forskningsprosjekt. I samarbeid med Sølvberget galleri har vi invitert åtte kunstnere som på ulikt vis stiller kritiske, kreative og spekulative spørsmål om medmenneskelighet og omsorg i en tid som preges av raske endringer og teknologiske løsninger på samfunnets utfordringer.

Gjennom kunstutstillingen «Caring Futures» vil vi rette søkelyset mot at både omsorg og teknologi er et felles, samfunnsmessig anliggende. Det betyr at vi også stiller spørsmål til deg som besøker utstillingen, om hva som står på spill for våre forståelser av omsorg i en teknologidrevet samtid.

Kunst kan skape nye refleksjonsrom og alternative innganger til å forstå hva som skjer rundt oss. Forskning handler også i stor grad om å stille nye spørsmål, og å utfordre etablerte svar. I så måte bidrar både kunst og forskning til å skape ny kunnskap. Gjennom kunstutstillingen håper vi derfor å engasjere og stimulere til kollektiv refleksjon, diskusjon og kunnskapsproduksjon.

For tida ser vi stort samfunnsengasjement knyttet til spørsmål om levelige og solidariske framtider i vår tidsalder som ofte kalles for antropocen. Ettersom teknologisk utvikling påvirker hvordan vi organiserer samfunnet for framtida, er det særlig interessant å tenke høyt sammen om teknologiens betydninger for hvordan vi som mennesker samhandler, og hva økt bruk av såkalt velferdsteknologi kan bety for spørsmål om omsorg, sårbarhet og medmenneskelighet framover.

Debatt i et allment rom

Med vår kunstutstilling Caring Futures ønsker vi å forene viktige debatter om bærekraftige samfunn og velferdsstatens framtid med debatter om vilkår for deltakelse, sårbarhet, omsorg og solidaritet i vår tid. Vårt overordnede mål er derfor at møtet mellom kunst og forskning – eller er det mellom forskning og kunst? – kan skape et rom for ettertanke og debatt, ikke bare for den enkelte publikummer, men også for byen, regionen og samfunnet som helhet.

Vi har også flere delmål for utstillingen:

  • Å løfte forskningsprosjektets problemstilling ut i offentligheten, med et håp om at publikum vil engasjere seg i disse spørsmålene.

Som en del av utstillingen legger vi til rette for at du kan legge igjen dine refleksjoner og kommentarer knyttet til (velferds)teknologi og omsorg. Disse vil vi ta i bruk i vår videre forskning på spørsmål om hva som står på spill for framtidas omsorg.

  • Å synliggjøre samarbeid mellom kunstfeltet og forskning.

Kan kunst bidra til forskning? I forbindelse med utstillingen må vi også snu problemstillingen: Kan forskning bidra til kunst? Vi håper at utstillingen forener kunstneriske og forskningsmessige perspektiver på spørsmål om teknologi og omsorg som sammen kan bidra inn i arbeidet med å finne svar til denne samfunnsutfordringen.

  • Å skape en tilgjengelig møteplass mellom folk, og mellom kunst, forskning og publikum: et sted for dialog, refleksjon, kunnskapsutveksling og kreativitet.

Kunstutstillingen er gratis og åpen for alle interesserte. Det er et viktig premiss for utstillingen at den arrangeres på et sted som er tilgjengelig for et bredt publikum, noe som sikres gjennom vårt samarbeid med Sølvberget galleri.

Som et ledd i det å ta spørsmål om omsorg som et felles, samfunnsmessig anliggende på alvor, inviterer vi dermed til et allment refleksjonsrom rundt utfordringene som følger i kjølvannet av ny teknologi, og hva slags betydning slike teknologier har eller kan ha for omsorgspraksiser, både i hjemmet og i velferdsstaten, nå og i framtida.

Utstillingen blir vist på Sølvberget galleri fra 17. september til 18. desember.

Publisert: