Formidabel jobb, men det er mulig å nå klimamålene

DEBATT: Olje- og gassindustrien skal redusere utslippene med 50 prosent innen 2030 og ned mot null i 2050.

«Usikkerheten knyttet til hvor stor satsingene blir og hvor raskt de kommer på plass, vil avhenge av geopolitiske forhold, og om myndighetene greier å overholde tidsfrister og sikre areal og rammebetingelser», skriver Hildegunn T. Blindheim.
  • Hildegunn T. Blindheim
    Adm. dir. i Offshore Norge
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I tillegg til det jobber industrien med å utvikle en fremtidsrettet energinæring på norsk sokkel gjennom CO₂-fangst og -lagring, havvind og hydrogen.

Offshore Norge har bedt Menon Economics se på Norge og norske aktørers aktivitet og ambisjonsnivå innen havvind, hydrogen og CO₂-fangst og -lagring. Konklusjonen er klar, vi er i gang, men vi har fortsatt en lang vei å gå dersom vi skal greie å gå fra enkeltprosjekter til nye næringer. I 2021 var omsetningen for disse næringene på 46 milliarder kroner og sysselsettingen i de samme næringene var på 5600 arbeidsplasser.

Offshorenæringens vekst i grønn omsetning har frem til nå i hovedsak vært drevet av aktivitet i havvindmarkedet globalt, og 90 prosent av inntektene i 2021 kom fra eksport og salg fra norske selskaper i utlandet. Frem mot 2030 forventes det en betydelig vekst i både omsetning og sysselsetting i de nye grønne næringene. I 2030 har Menon Economics kartlagt at aktørene i sum forventer en omsetning på nærmere 250 milliarder kroner og en sysselsetting på omkring 30.000.

Mulighetene Norge har innen CCS, hydrogen og havvind hadde ikke vært mulig uten erfaringen og kompetansen til petroleumsnæringen.

Industrien er godt i gang

Det samsvarer godt med de ambisjonene vi har satt om at vi skal skape en framtidsrettet energinæring på norsk sokkel. Industrien er godt i gang. Hvem som får tildelt områder for å bygge ut de første havvindparkene får vi vite i løpet av året, og vi er allerede utålmodig i påvente av neste utlysning av areal. Flere lisenser for CO₂-lagring har blitt tildelt til mange ulike aktører, og det er planer om å lagre betydelige volumer på sokkelen. Det er inngått industrielle avtaler mellom norske og tyske myndigheter og industri, og målet er å bygge en rørledning som skal levere hydrogen produsert fra naturgass fra Norge til Tyskland.

Men det som vil være avgjørende for om vi greier å gripe mulighetene i Norge innen hydrogen, havvind og CCS er at vi får på plass konsesjonsprosesser, tilgang på areal, rammevilkår og at ambisjonen i klimaomstillingen opprettholdes. Og det haster, skal vi nå klimamålene våre. Tidligere har noen hevdet at de midlertidige skatteendringene har blokkert for grønn industriutvikling. I denne analysen ser vi ingen trend til at våre medlemmer velger vekk fornybarprosjekter som følge av ressursmangel. Tvert imot er det ingen selskaper som oppgir at de har valgt bort fornybarprosjekter grunnet ressursmangel eller konkurranse fra tradisjonell offshorevirksomhet.

Samtidig så ser vi at tilgang til relevant kompetanse er avgjørende framover. Derfor er det viktig at vi forsterker realfagskompetanse på skolene. På universitetsnivå må studieretningene til offshorenæringene styrkes, vi kommer til å ha behov for veldig mange ingeniører, geologer og fagarbeidere også for de nye grønne næringene offshore i tiårene fremover. Vi er i en periode som er preget av krigen i Ukraina, energikrise, og det er tiltakende regionalisering og proteksjonisme.

Ettertraktet kompetanse

Usikkerheten knyttet til hvor stor satsingene blir og hvor raskt de kommer på plass, vil avhenge av geopolitiske forhold, og om myndighetene greier å overholde tidsfrister og sikre areal og rammebetingelser. I en usikker verden er stabilitet på hjemmebane enda viktigere. Mulighetene Norge har innen CCS, hydrogen og havvind hadde ikke vært mulig uten erfaringen og kompetansen til petroleumsnæringen. Næringen har opparbeidet seg en ettertraktet kompetanse som vil gi norske aktører et fortrinn i konkurranse med internasjonale aktører, forutsatt at vi holder tempo oppe og ikke mister konkurransefortrinnet vi har til å bli ledende i energiomstillingen.

Publisert: