Er KrF på gli i abortspørsmålet?

KRONIKK: Jeg forutsetter at KrF-politikere som velges inn i kommunestyrer og fylkesting, er forpliktet på partiets grunnverdier og politiske program!

KrFU-leder Hadle Rasmus Bjuland fikk flertall på KrFUs landsmøte i september til sitt forslag om å frede dagens abortlov. Det er i strid med KrFs partiprogram, argumenterer Arnfinn Clementsen.
  • Arnfinn Clementsen
    Arnfinn Clementsen
    Pastor og leder av Sola KrF
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Kristelig Folkeparti kjemper mot sperregrensen i de fleste galluper. Det kan være mange grunner til det. Norge behøver etter min mening et verdiparti som KrF. Partiet har stått på barrikadene i høst etter fremleggelsen av et statsbudsjett hvor regjeringen slår bena under mye av det enestående arbeidet som gjøres i ideell og kristen sektor, for ikke å snakke om friskolene.

Bredere og mindre

Jeg har vært tillitsvalgt i KrF de 12 siste årene, og stemt på partiet ved de aller fleste valg gjennom livet. Engasjementet har lært meg mye om forskjellen på kirke og politikk, og om betydningen av et parti tuftet på kristne grunnverdier. Noen stiller urealistiske krav til hva Kristelig Folkeparti kan oppnå, samtidig som det gis altfor liten oppmerksomhet til hva partiet har oppnådd.

Personlig har jeg disse årene inspirert for en modernisering og fornyelse av partiet, og et program som kommuniserer med yngre generasjoner. Likevel har jeg stilt spørsmål ved noe av utviklingen helt fra Strategiutvalgets arbeid i 2010–2011 og videre ved flere endringer og prioriteringer i partiets program de siste ti årene.

Det har vært et ønske i partiledelsen om å gjøre partiet bredere, men i stedet har det blitt mindre! Det er et tankekors!

KrFU-vedtak og uklarhet om abort

Abort har, ikke minst etter fjorårets valgkamp, utviklet seg til en «verkebyll» eller et dilemma i partiet. Argumentasjonen mot utvidelse av dagens abortlov til uke 18 var sterkt og tydelig i valgkampen. Samtidig ble ikke partiets ståsted og program i abortspørsmålet tydelig kommunisert. Dette skapte, etter min mening, unødvendig uro og frustrasjon innad i partiet, og tvil blant velgerne om hva partiet står for.

Når KrFU på sitt landsmøte gikk inn for å «godkjenne» dagens abortlov og på den måten ønske en ny linje i KrFs politikk, har ungdomspartiet rett til å mene det. Men når dette tilsynelatende «glir inn» som moderpartiets syn, uten en avklaring fra partiets ledelse, forsterkes utydeligheten og usikkerheten.

Prinsipprogram og politisk program

KrF har et prinsipprogram og et politisk program. Jeg siterer fra prinsipprogrammet, under «Verdigrunnlag og ideologi, side 76:

«Det kristne menneskesynet innebærer en forståelse av mennesket som skapt i Guds bilde. Det gir alle mennesker en unik verdi som ingen har rett til å krenke. Derfor vil vern av mennesket fra unnfangelse til naturlig død, alltid stå sentralt i vår politikk.»

Dette er kraftige og tydelige ord!

Prinsipprogrammet er på høring og skal opp i landsmøtet neste år, og ikke noe som tyder på at dette punktet blir forandret.

Men prinsippene må få konsekvens for praktisk politikk, og det er her deler av KrF nå ser ut til å gjøre en alvorlig dreining. Det kan virke som om mange tenker at vi må bli kvitt denne «verkebyllen» og godta dagens abortlov fordi vi ikke har et flertall til å forandre den.

Samtidig sies det at en vil forsvare livet og menneskeverdet fra begynnelsen.

Dette henger ikke sammen, etter min mening, verken i innhold eller argumentasjon. En slik endret holdning er i strid med både partiets historie, partiets grunnverdier og det politiske program som er vedtatt for 2021–25, som tydelig sier at partiet vil arbeide for en ny abortlov som det tydelig står i partiets politiske program, kapittel «Et samfunn med plass til alle» (side 32-33):

«Arbeide for å erstatte dagens abortlov med en lov som legger til grunn at fosteret har menneskeverd, som er bedre tilpasset utviklingen innen medisinsk teknologi og som ivaretar hensynet til fosterets verdi og rett til liv, og den nødvendige ivaretakelsen av kvinnens trygghet og helse på en etisk forsvarlig måte

Å godta eller godkjenne
dagens abortlov er det
samme som å «skrote»
KrFs eget program.

En rød linje

Noen bruker som argument for dette at KrF ikke har et ferdig utarbeidet forslag til ny abortlov, og at den uansett ikke ville bli vedtatt. Det er feil resonnement. Dette er både et prinsipielt og et politisk standpunkt, og et tydelig signal til potensielle velgere og til det politiske Norge om hva KrF mener.

En debatt om det ufødte barnets menneskeverd kunne for øvrig bli svært viktig og få abortdebatten inn på «KrFs banehalvdel». Det vil være mange også utenfor KrF som mener at barnet i mors liv har menneskeverd, og at det ikke begynner ved uke 12.

Jeg tenker at her gå det en «rød linje». Når det nå brukes ord som å godta eller godkjenne dagens abortlov, vil det i praksis bety at KrF «skroter» sitt eget program.

I praktisk politikk, f. eks i regjering, må vi finne fellesnevnere og kompromisse på ulike saker, men det er noe helt annet er å oppgi sitt eget program.

KrF utfordres i dag

Det er ingen tvil om at KrF har veldig god politikk på å redusere aborttallene! Det er kjempeviktig, og det er også situasjoner hvor abort dessverre er nødvendig. Dette handler heller ikke om å fordømme mennesker eller enkeltmenneskers valg. Men nå må KrF samle seg og være det verdipartiet som behøves i norsk politikk og samfunn. Tydelighet vil skape trygghet og både bevare og vinne velgere!

KrF må fortsette å være høyt på banen for å hindre utvidelse av abortgrensen til uke 18, men det betyr ikke at KrF forlater vårt eget program ett år etter at det ble vedtatt.

Vi nærmer oss raskt neste års kommune- og fylkestingsvalg. I disse dager forespørres kandidater til listene og det holdes nominasjonsmøter.

Jeg forutsetter at de som velges inn i kommune- og fylkesting er forpliktet på partiets grunnverdier og politiske program!


Publisert: