Likestillingssenteret: En plikt å få flere menn inn i barnehagene

KRONIKK: Med stor fortvilelse ser vi at satsingen på menn i barnehager nærmest har stoppet opp. Flere menn i barnehagen må igjen bli et satsingsområde fra myndighetene.

Det er lov å særbehandle menn til stillinger der hovedoppgaven er undervisning av og omsorg for barn i barnehager, skolefritidsordninger, grunnskolen og i barneverninstitusjoner.

Debattinnlegg

  • Nina Johannesen
    Nina Johannesen
    Seniorrådgiver, Likestillingssenteret
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

I det siste har det pågått diskusjoner om menn bør oppfordres til å søke stillinger i barnehagen og om kommuner skal ha som mål at 20 prosent av de ansatte i barnehager skal være menn.

Sist ute er Røyken kommune ved Drammen som ikke ønsker å oppfordre menn til å søke stillinger i barnehagen fordi de oppfatter dette som diskriminerende og mener det er en fare for å miste kvalifiserte kvinner. I Stavanger har kommunalstyret for oppvekst fremmet forslag om at minst 20 prosent av de ansatte i barnehager skal være menn. Fremskrittspartiet støtter imidlertid ikke dette forslaget, som de kaller et tulleforslag.

Les også

Frp imot å øke andelen menn i Stavangers barnehager

Siden 1996 har Norge hatt et nasjonalt mål om at minst 20 prosent av de ansatte i barnehager skal være menn. Handlingsplaner har blitt iverksatt. Den siste gikk ut i 2014. I 2016 var fortsatt kun 9 prosent av de ansatte i barnehager menn. Det er med andre ord en vei å gå for å nå målet. Dessverre har utviklingen så å si stoppet opp, da prosentandelen menn i barnehagene nærmest står på stedet hvil. Det er behov for fornyet innsats og en langsiktig satsing med mange ulike tiltak.

Les også

Bare 7 prosent menn i barnehagane i Stavanger

Les også

I denne barnehagen er dei 50 prosent menn

Mange tror at moderat kvotering betyr at det er adgang til å ansette en søker som er dårligere kvalifisert. Dette er ikke riktig

Lovverket tillater særbehandling

Det er tillatt å særbehandle kjønn for å oppnå likestilling, jf. likestillingslovens paragraf 7 og forskrift til lov. Derfor er det lov å særbehandle menn til stillinger der hovedoppgaven er undervisning av og omsorg for barn, eksempelvis stillinger i barnehager, skolefritidsordninger, grunnskolen og i barneverninstitusjoner. Dette er regulert i Forskrift om særbehandling av menn fra 1998. Positiv særbehandling er å behandle kjønnene ulikt for å fremme likestilling og innebærer blant annet å oppfordre menn til å søke visse stillinger og moderat kvotering.

Mange tror at moderat kvotering betyr at det er adgang til å ansette en søker som er dårligere kvalifisert. Dette er ikke riktig. Moderat kjønnskvotering handler om å være kvalifisert. Et eksempel på moderat kjønnskvotering er å ansette en mann som barnehagelærer når han vurderes å være tilnærmet like godt kvalifisert som en kvinne. Hensikten med forskriften er å fremme kontakt mellom menn og barn.

Arbeidsgivere, offentlige myndigheter og arbeidslivets organisasjoner skal i henhold til likestillingslovens paragraf 12 arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling mellom kjønnene. Å arbeide for å øke andelen menn i barnehager er en oppgave som følger med denne plikten.

Denne oppfordringen kan i praksis gjøre stillingen søkbar for alle og handler ikke om at kvinner ikke skal ansettes.

Å bryte det kjønnsdelte arbeidsmarkedet

Norge har et av de mest kjønnsdelte arbeidsmarkedene i Europa. I barnehager er ca. 90 prosent av de ansatte kvinner. Arbeid i barnehager kan oppfattes av mange menn som fremmed. Ved å oppfordre menn til å søke stilling i barnehager, kan terskelen for menn senkes ved at menn synliggjøres som aktuelle for stillingen. Denne oppfordringen kan i praksis gjøre stillingen søkbar for alle og handler ikke om at kvinner ikke skal ansettes.

Det er altså langt flere kvinner enn menn i barnehager, grunnskoler og barneverninstitusjoner. Dette medfører at barn i liten grad får kontakt med menn gjennom årene i barnehagen og gjennom skoleløpet. Ved samlivsbrudd har flere barn mindre kontakt med far enn med mor, selv om fedre i større grad enn tidligere bidrar i omsorgsoppgaver. Disse forholdene medfører at en del barn har begrenset kontakt med menn. Dette kan bidra til å gi et skjevt bilde av menns rolle i samfunnet og av kjønnsrollemønstrene, noe som kan overføres til kommende generasjoner. Flere menn i omsorgsyrker vil bidra til økt likestilling fordi menn påtar seg omsorgsoppgaver i det offentlige, og bidra til å redusere et svært kjønnsdelt arbeidsmarked.

Det er viktig at barnehager har en høy bevissthet rundt kjønn og stereotypier slik at menn ikke møtes med trange forventninger og begrenset handlingsrom.

Mange menn og forskjellige menn

Det er viktig å ha mange menn og forskjellige typer menn i barnehagen. Når det kun er en eller noen få menn som jobber i barnehagen, kan det ofte være en tendens til at alt denne mannen gjør blir forklart ved at han er en mann. Menn kan møtes av stereotype forventninger ved at de forventes å påta seg ansvaret for det som anses for å være kjønnstypiske aktiviteter.

I tillegg kan menn få negative tilbakemeldinger på yrkesvalget, som kan bli sett på som upassende for en mann. Det er derfor viktig at barnehager har en høy bevissthet rundt kjønn og stereotypier slik at menn ikke møtes med trange forventninger og begrenset handlingsrom.

Flere menn i barnehagen må igjen bli et satsingsområde fra myndighetene.

Behov for fornyet innsats og et systematisk arbeid

Det er altså hindringer for at menn skal velge å utdanne seg og arbeide i barnehagesektoren. Moderat kjønnskvotering og oppfordring om å søke stillinger er måter å kompensere for dette. Mange andre tiltak må også til, og det er nødvendig med et systematisk arbeid for å rekruttere flere menn til utdanninger og arbeid i barnehagen. Barnehagen må gjøres til en attraktiv arbeidsplass for menn og kvinner.

Flere menn i barnehagen må igjen bli et satsingsområde fra myndighetene slik at vi kan rekruttere kvalifisert arbeidskraft fra hele befolkningen, og ikke bare halve, til det beste for barna.

  • Likestillingssenteret, der kronikkforfatteren er seniorrådgiver, er et tverrfaglig kompetansesenter med likestilling som fagområde. Senterets målsetting er å bidra til et inkluderende og rettferdig samfunn med like muligheter for alle.
Publisert: