Aldring og helse: Er tennene en del av kroppen?

KRONIKK: Inntil for få år siden hadde de fleste eldre gebiss. Slik er det ikke nå, og her henger helsetjenestene ikke med. Resultatet er at mange eldre lider unødvendig, blir mer syke og ikke får i seg nok næring.

Manglende hjelp til eldres munn- og tannstell utvikler dårlig munnhelse med bakteriebelegg, karies og såre slimhinner pga. sopp- og bakterieinfeksjoner. Det igjen går ut over ernæring og generell helse.
  • Elisabeth Lind Melbye
    Elisabeth Lind Melbye
    Forsker ved Regionalt odontologisk kompetansesenter i Rogaland, førsteamanuensis ved UiS
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Moderne helsetjenester er i stor grad oppdelt i fagspesifikke enheter, og samarbeidet mellom disse synes ofte å være mangelfullt. I tillegg ser noen fagområder ut til å være mer eller mindre løsrevet fra det vi vanligvis tenker på som «helsevesenet». Tannhelse er et eksempel på dette.

Favner ikke helheten

Man kan jo spørre seg om ikke tennene er en del av kroppen, slik som armer, hjerte og nyrer. Menneskekroppen er et komplekst maskineri, og det er nødvendig med en oppdeling med hensyn til faglig kompetanse. Pasienter er imidlertid ikke oppdelt i fag, men består av en helhet hvor de ulike delene inngår i et samspill som påvirker hele mennesket.

Likevel opplever mange at kun deler av helheten blir ivaretatt i møtet med helsetjenestene. Hjelpetrengende eldre er en sårbar gruppe i så måte.

Mange av de eldre har flere diagnoser og behov for oppfølging fra ulike fagpersoner. Fagpersonene befinner seg ofte på ulike avdelinger, eller til og med på ulike institusjoner tilhørende ulike forvaltningsnivåer. Det kan være utfordrende for hvem som helst å forholde seg til flere diagnoser, behandlingsinstanser og forvaltningsnivåer, – men kanskje særlig for mennesker som er avhengige av hjelp for å holde orden på avtaler og behandlingsregimer, og som trenger transport eller følge for å kunne benytte seg av de ulike tjenestene. Mange hjelpetrengende eldre opplever manglende oppfølging fra ulike områder i helsetjenesten, og man har i økende grad blitt klar over at tannhelse er et slikt område.

Ny situasjon

Inntil for få år siden ble de fleste eldre utstyrt med protese, eller gebiss, som erstattet tennene når den generelle tannstatusen ble dårlig. Renhold av gebiss er enkelt, og eldre som ikke klarer dette selv får hjelp av hjemmesykepleie eller personell på sykehjem til å gjøre det.

I dag er det imidlertid slik at stadig flere eldre har sine egne tenner og ønsker å beholde dem livet ut. Problemet er at tjenesteytere i eldreomsorgen ikke er tilstrekkelig forberedt på dette. Stell av tenner som sitter i pasientens munn, er kvalitativt forskjellig fra rengjøring av gebiss.

En nylig gjennomført undersøkelse om munn- og tannstell i hjemmebaserte tjenester antyder at slikt stell er både neglisjert og tabubelagt, sammenlignet med stell som angår andre deler av kroppen. Resultatet er at mange eldre ikke får tilstrekkelig hjelp til munn- og tannstell, og at de derfor utvikler dårlig munnhelse med økt forekomst av bakteriebelegg, karies og såre slimhinner på grunn av sopp- og bakterieinfeksjoner.

Mer sykdom, redusert appetitt

Slike tilstander kan være svært ubehagelige og smertefulle, og medfører ofte redusert inntak av mat og drikke med underernæring og økt sykdomsrisiko som resultat. Forskning viser at eldre med god munnhygiene har bedre smaksopplevelser enn eldre med dårlig munnhygiene. Vi vet at gode smaksopplevelser er viktig for appetitt og næringsinntak. God munnhelse danner derfor et viktig grunnlag for god ernæringsstatus.

Forskning viser også at dårlig munnhygiene kan medføre aspirasjon av bakterier fra munnhulen til lungene, slik at det oppstår lungebetennelse hos svekkede eldre. Ifølge Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) er det hvert år ca. 12.500 akutte innleggelser av eldre med lungebetennelse som hoveddiagnose. Det sier seg selv at dette koster mye – både i form av lidelser for enkeltpasienter og i form av store innhogg i helsebudsjettene.

Kvalitetskrav og manglende prosedyrer

I henhold til Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene skal kommunen «utarbeide skriftlige nedfelte prosedyrer som søker å sikre at brukere av pleie- og omsorgstjenester får tilfredsstilt grunnleggende behov». Ett av behovene som står beskrevet, er «nødvendig tannbehandling og ivaretatt munnhygiene». På tross av forankring i politiske dokumenter og forskrifter, har om lag 40 prosent av eldre i sykehjem uakseptabel munnhygiene.

Videre viser en fersk studie, publisert i Den norske tannlegeforenings Tidende, at det stadig er utilstrekkelig oppmerksomhet mot prosedyrer for ivaretakelse av en god munnhelse hos eldre i sykehjem. Dette kan skyldes flere faktorer, eksempelvis dårlig tid og manglende kunnskap om viktigheten av god munnhelse blant pleiepersonell.

Stadig flere eldre vil synes det er «flaut å bare kunne tygge graut», og vi vet at munnhelsen påvirker den generelle helsen (og omvendt). Hjelpetrengende eldre må derfor sikres god munnhelse som del av en verdig alderdom. En avgjørende faktor for å få til dette er tverrfaglig samarbeid. Det er helt nødvendig at aktører fra tannhelse, pleie- og omsorgstjenester for eldre, utdannings- og forskningsinstitusjoner går sammen for å utvikle og følge opp gode prosedyrer for ivaretakelse av eldres munnhelse.

Les også

«Feil- og underernærte eldre og syke er ikke bare uverdig og uetisk. Det er også svært kostbart.»

Les også

Helseminister Bent Høie: «Den magiske matens virkning i eldreomsorgen»

Les også

For en plass på Norges første femstjerners eldrehjem må du betale 1,25 mill. kroner i året.


Les også

Kjartan Skjelde: - Jeg likte nesten ingenting som barn

Les også

Forsker mener det ikke er helsemessig problem å være overvektig


  • Tidligere kronikker av Elisabeth Lind Melbye:
Publisert: