Naturen vil tape, barna våre må leve med konsekvensene!

DEBATT: Et ekspertutvalg foreslår som ledd i desentralisering å overføre oppgaver innen naturforvaltning fra Fylkesmannen til fylkeskommunene. Fylkesmannen skal beholde forvaltningen av forurensningsloven.

– Akademikernes erfaring i saker på kommunalt og fylkeskommunalt nivå, når miljøhensyn møter veldig sterke interesser innen vekst og utvikling, er at miljøhensynet ofte nedprioriteres, skriver Maren Skåden, Roman Benz, Anne Beth Hovland, Ørjan Simonsen, Stig Sandring og Kristian Falnes Solberg.

Debattinnlegg

 • Maren Skåden
  Juristforbundet
 • Roman Benz
  Den norske legeforening
 • Anne Beth Hovland
  Samfunnsviterne
 • Ørjan Simonsen
  Naturviterne
 • Stig Sandring
  Tekna
 • Kristian Falnes Solberg
  NITO
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Fagorganisasjonen Akademikerne hos Fylkesmannen i Rogaland advarer mot ekspertutvalgets forslag: Det vil bli økt byråkratisering, naturen vil tape og våre barn må leve med konsekvensene!

Akademikerne hos Fylkesmannen i Rogaland er vanligvis positive til desentralisering av oppgaver. Men, det som beskrives som en spade – er ikke alltid en spade. Både Fylkesmannen og fylkeskommune befinner seg allerede ute i fylkene. Og for Rogaland sin del, i samme by; Stavanger.

Så la oss være helt klare: Vi som ansatte er ikke bekymret for flytting av våre arbeidsplasser noen få hundre meter nærmere Stavanger sentrum til en fylkeskommune som har høyere lønnsnivå enn Fylkesmannen.

Nasjonal miljøpolitikk

Fylkesmannen er statens representant i distriktene. Vi skal se til at regjeringen og Stortingets politikk på miljøområdet ivaretas av både lokale myndigheter og samfunnets øvrige aktører. Fylkesmannen er ikke styrt av lokalpolitikere, men av nasjonal politikk. Rettssikkerhet er en prioritert oppgave. Når ulike næringsinteresser gjør seg gjeldende, skal vi sørge for at også miljøinteressene blir hørt og vurdert. Akademikerne hos Fylkesmannen i Rogaland mener den stille tredjeparten – miljøet, med hele dets mangfold – vil tape på en slik endring.

Vår erfaring i saker på kommunalt og fylkeskommunalt nivå, når miljøhensyn møter veldig sterke interesser innen vekst og utvikling, er at miljøhensynet ofte nedprioriteres. Slik vil naturen med alle sine arter og hele sitt mangfold kunne bli skadelidende ved den foreslåtte overføringen av myndighet.

Splittet fagmiljø

Forslaget fører til splittede fagmiljøer og svekket samordning. Det er viktig at Fylkesmannen kan ivareta helhetlige faglige vurderinger og se til at regjeringen og Stortingets politikk på miljøområdet ivaretas av både lokale myndigheter og samfunnets øvrige aktører. Miljøutfordringene nasjonalt og internasjonalt krever faglig samordnet styrke, og ikke det motsatte.

For å få en god forvaltning ble Miljødirektoratet opprettet i 2013 ved at Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensingsdirektoratet ble samlet i én organisasjon sammen med Statens naturoppsyn. Det som nå skjer med den regionale miljøforvaltningen, er det stikk motsatte. Miljøforvaltningen har mange grenseflater mot folkehelse, landbruksforvaltning og samfunnssikkerhet. Samordning av regjeringens oppdrag innen de ulike fagområdene vil svekkes ved en oppsplitting av miljøoppgavene.

Økt byråkratisering

Forslaget krever også parallelle fagmiljøer hos Fylkesmannen og fylkeskommunen, noe som gir økt byråkratisering og økte kostnader. Fylkesmannen må fortsatt ha en bred miljøforvaltningskompetanse for å behandle klagesaker, gi uttalelser, og behandle saker innen forurensing og landbruk. En deling av Fylkesmannens miljøoppgaver i to fagmiljøer er ikke en desentralisering, men en fragmentering. Samtidig blir forvaltningen av miljøsaker mer kronglete og uforståelig for både kommuner og menigmann.

Lokal innsigelsesmyndighet

Vi mener innsigelsesmyndigheten i plansaker må legges så nært innbyggerne som mulig, men på et så høyt nivå som nødvendig. Innsigelsesmyndigheten må ha lokalkunnskap. Ved å flytte innsigelsesmyndigheten til Miljødirektoratet, slik utvalget foreslår, vil det bli en sentralisering, og ikke en desentralisering slik som intensjonen med hele regionreformen er. Forslaget fra Ekspertutvalget vil gi en svakere og mer fragmentert miljøforvaltning. Av og til ligger det en sannhet i det forslitte uttrykket «Never change a winning team!»

Publisert:
 1. Debatt
 2. Regionreform
 3. Miljødirektoratet
 4. Akademikerne
 5. Statens naturoppsyn

Mest lest akkurat nå

 1. Kristian utlover dusør til den som kan hjelpe ham

 2. Mann funnet med stikkskader i Stavanger

 3. Akkurat nå er strømprisen rekordhøy

 4. Da PST varslet helse­vesenet på Kongs­berg i 2018, var det en helt annen sak som vakte mest be­kymring

 5. Slik spredte smitten seg fra tv-kanalen til Sødal bede­hus

 6. – Utfallet har blitt som det har blitt. Familien har hatt, og har, det tøft