Trygge arbeidstakere er produktive arbeidstakere

DEBATT: Stabile rammevilkår gir trygghet for arbeidsplassene, og et forutsigbart grunnlag for nye investeringer og nye bedriftsetableringer i Norge.

«Felleskapet må gi mest støtte til dem som trenger det mest», skriver Morten Larsen.

Debattinnlegg

  • Morten Larsen
    Morten Larsen
    Distriktssekretær i Rogaland, Fellesforbundet
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

11. september 2017 skal vi velge nytt Storting. Stortinget bestemmer svært mye, f.eks. over vår arbeidsmiljølovgivning, sykelønnsordning, ferielov, dagpenger under arbeidsløshet, pensjon, sysselsettingstiltak osv. Slike saker er svært avgjørende for hvordan det er å være i arbeidslivet. Stortinget bestemmer også mye av vilkårene for å drive næringsvirksomhet, og dermed også grunnlaget for å bevare eller etablere arbeidsplasser.

Til tross for betydelig økning i bruk av oljeinntektene over statsbudsjettet for å stimulere økonomien og legge grunnlaget for nye arbeidsplasser, har sysselsettingen stagnert og ledigheten økt.
Les også

Arbeidsledighet på 4,8 prosent i oktober

Arbeid til alle

Det viktigste målet med all økonomisk politikk er å holde folk i arbeid. Høy sysselsetting gir vekst i økonomien og færre blir avhengig av stønader fra det offentlige. Arbeid er verdifullt for den enkelte og for samfunnet.
Arbeidsløsheten har dessverre vokst jevnt og trutt i Norge siden 2014. Sterkt fall i oljeprisene har ført til lavere investeringer og mindre aktivitet. Til tross for betydelig økning i bruk av oljeinntektene over statsbudsjettet for å stimulere økonomien og legge grunnlaget for nye arbeidsplasser, har sysselsettingen stagnert og ledigheten økt.

Les også

SSB mener arbeidsledigheten har nådd toppen

Tryggheten for arbeidsplassene våre er avhengig av at norske bedrifter samlet sett har vilkår som gjør dem i stand til å møte konkurransen og vinne oppdrag og kontrakter. Vi kan ikke konkurrere globalt på timekostnader. Vi skal vinne gjennom høy produktivitet, smartere måter å produsere på og gjennom et stort kunnskapsinnhold i produktene og tjenestene våre som markedet etterspør. Stabile rammevilkår gir trygghet for arbeidsplassene, og et forutsigbart grunnlag for nye investeringer og nye bedriftsetableringer i Norge.

Trygghet i arbeidslivet

Trygghet for en fast jobb, trygghet mot vilkårlige oppsigelser, trygghet for at arbeidet ikke fører til skader og svekket helse, trygghet for å kunne si fra og mulighet for innflytelse på jobben, trygghet for inntekt – alt dette legger grunnlaget for et godt arbeidsliv. Trygge arbeidstakere er produktive arbeidstakere.

Det norske arbeidslivet, bygd på den norske modellen, tilfredsstiller i stor grad disse målene. Vi ser likevel utviklingstrekk som ikke er bra. Direkte to-partsforhold på bedriftene blir utfordret av økt omfang av innleie i flere bransjer. Adgangen til midlertidige ansettelser på generelt grunnlag svekker jobbtryggheten. Problemene med sosial dumping og arbeidslivskriminalitet er fortsatt store. Dette utfordres også av en lettere tilgang på arbeidskraft fra andre land.

Vi lever i et av verdens beste land. Den viktigste grunnen til det, er at godene er rimelig jevnt fordelt.

Trygghet utenfor arbeidslivet

I Norge har vi et sterkt offentlig sikkerhetsnett i forbindelse med tap av arbeid og arbeidsinntekt. Dette er det viktig å slå ring rundt og på noen områder forsterke. Tap av arbeid skal i utgangspunktet ikke måtte bety tap av inntekt. Derfor har vi opp til et bestemt inntektsnivå full lønn under sykdom, vi har dagpenger ved arbeidsledighet, og vi har arbeidsavklaringspenger ved bistand for å komme i arbeid. Alle slike ytelser som gis som erstatning for lønn, skal gis rett til feriepenger. Vi må sikre at sykelønnsordningen blir opprettholdt.

Les også

Ser ikke regiondirektøren i NHO noe sammenheng mellom EØS-avtalen og sosial dumping?

Les også

SAMAK-rapport: Økt sosial dumping i luftfarten

Fellesskap

Vi lever i et av verdens beste land. Den viktigste grunnen til det, er at godene er rimelig jevnt fordelt. Det gir muligheter for oss alle til å leve gode liv. Felleskapet må gi mest støtte til dem som trenger det mest. Slik skal det være i skolen, den som sliter med matematikken skal få mest undervisning. Slik skal det være i eldreomsorgen, den som ikke evner å klare seg sjøl, skal ha nødvendig hjelp av kommunen. Det er på denne måten vi bygger et likeverdig samfunn. Et slikt samfunn trenger sterke fellesskap, med politikere, gode arbeidsgivere og en sterk fagbevegelse. Landsorganisasjonen i Norge stiller ikke til valg, vi er ikke noe politisk parti. Men vi har interesser knyttet til valget, derfor engasjerer vi oss. Vi har våre saker som vi kjemper for, og som vi må ha politisk vedtak bak for å få gjennomført.

Publisert: