Reiselivet kan bidra med lokale løsninger på globale utfordringer

KRONIKK: FN har definert en rekke utfordringer verden står overfor. Klimaendringer, urbanisering og ungdomsledighet er globale trender som krever lokale løsninger. Reiselivet i Stavanger kan bidra med løsninger lokalt.

Reiselivet kan bidrar – og kan bidra mer – med løsning på flere av dagens utfordringer, som integrering, sysselsetting av unge og kvinner, klimatiltak og digitalisering.

Debattinnlegg

  • Tone Grindland
    Regiondirektør, NHO Rogaland
  • Kristin Krohn Devold
    Adm. direktør, NHO Reiseliv
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Befolkningsvekst og urbanisering er en økende utfordring i verden, også i Norge. Ifølge FN vil så mange som to av tre være bosatt i byer innen 2050. Dette byr på store utfordringer, og vil kreve en storstilt satsing på utvikling av smarte og bærekraftige byer i fremtiden. Vi går mot et kommunevalg, og bærekraftig byutvikling vil være en viktig valgsak. Hvordan kan kommunen, gjennom sin byplanlegging, utvikle en smart og bærekraftig by, som er god å bo i og god å besøke – også i fremtiden?

Stavanger og flere nabokommuner har smart og bærekraftig byutvikling høyt på agendaen. I 2016 vedtok bystyre i Stavanger et smartby-veikart for Stavanger med mål om å gjøre regionen smartere. I det ligger det å gjøre kommunale tjenester og opplevelsen av byen smartere ved hjelp av ny teknologi og digitale løsninger. Dette er en spennende utvikling, og vi vet at reiselivet spiller en viktig rolle i arbeidet med å nå målene. Hoteller, restauranter, kafeer og uteliv skaper de sosiale arenaene som gjør at folk vil bo i og flytte til Stavanger-regionen.

Integrerer og inkluderer

Hotelldirektør Linda Vågen Pedersen ved Scandic Stavanger Airport «har jobbet kontinuerlig med inkluderende arbeid i flere år, og har i dag rundt ti ulike nasjonaliteter ansatt hos seg, inkludert en ung flyktning som akkurat har fått fast jobb i resepsjonen», skriver Tone Grindland og Kristin Krohn Devold.

FN definerer også eldrebølgen og økende ungdomsledighet som to store globale utfordringer. Begge deler utgjør et enormt press på velferdsstaten. De siste fem årene har utgiftene til sosialhjelp i Norge økt med 46 prosent. Utviklingen tvinger oss til å fremme og satse på de næringene som evner å inkludere unge og innvandrere i jobb. Reiselivsnæringen har allerede tatt et stort ansvar:

  • Hver tredje reiselivsansatt er under 24 år.
  • 43 prosent av arbeidsstyrken har utenlandsk bakgrunn.

Scandic Stavanger Airport er et godt eksempel på en viktig integrerings- og inkluderingsmotor i regionen. Hotelldirektøren har jobbet kontinuerlig med inkluderende arbeid i flere år, og har i dag rundt ti ulike nasjonaliteter ansatt hos seg, inkludert en ung flyktning som akkurat har fått fast jobb i resepsjonen. Det er kun utenlandske medarbeidere i kjøkkenavdelingen, og i resepsjonen er halvparten av de ansatte under 24 år.

Kommuner som klarer å skape arbeidsplasser for begge kjønn, vil ha bedre forutsetninger for å tiltrekke seg unge familier.

Jobber for begge kjønn

Manglende likestilling er fortsatt en stor global utfordring. En fersk FN-rapport viser at i 2018 var om lag 60 prosent av de 3,5 milliarder arbeiderne i den globale arbeidsstyrken menn. Selv om Norge regnes som et av verdens mest likestilte land, er det langt færre kvinnelige ledere enn mannlige ledere. Slik er det ikke i reiselivet. I de store hotellkjedene er cirka 50 prosent av lederne kvinner. Hvilke andre næringer kan si det samme?

I de største norske byene er det arbeidsplasser for både kvinner og menn, men ikke nødvendigvis ute i distriktene. Damene flytter fra bygda. Årsaken er at mange kommuner ikke har satset på næringer som tiltrekker seg ambisiøse damer. Kommuner som klarer å skape arbeidsplasser for begge kjønn, vil ha bedre forutsetninger for å tiltrekke seg unge familier.

Kutte utslipp

Klimaendringer står høyt på både FNs og Norges agenda. Det skjer en enorm omstilling i transportbransjen, og det pågår elektrifisering av de aller fleste transportformer. Elbiler, elbusser og elferjer er fremtidens transportmidler, og teknologien finnes allerede. Enkeltpersoner, kommuner og fylkeskommuner benytter seg av ny teknologi.

Grønn omstilling av luftfarten vil ta lengre tid, men EU-kommisjonen slår fast at EUs kvotesystem for luftfart har redusert CO2-utslippene fra luftfarten med i gjennomsnitt 17 millioner tonn per år siden 2013. Mellom 2005 og 2030 vil CO2-utslippene være redusert med 43 prosent fra de næringer som inngår i kvotesystemet. Dette betyr at vi allerede i dag kan kutte CO2-utslipp fra transport drastisk, uten å ty til nedbygging av reiseliv eller fiskeeksport som fremtidsnæringer.

En del av løsningen

Stavanger-regionen er godt i gang med å rigge seg for en bærekraftig reiselivsutvikling. Det jobbes med spredning av turiststrømmer, og populære reisemål som Ryfylke og Lysefjorden har fått Innovasjon Norges «Merket for bærekraftig reisemål».

Videre har Region Stavanger gjennom det internasjonale prosjektet «Smart City Hospitality», ervervet mye kompetanse om hvordan tilrettelegge for en bærekraftig utvikling av reiselivet i urbane områder.

Og det er svært positivt at det nå er vedtatt en felles handlingsplan for Vestlandsfylkene med 14 tiltak som skal gjøre cruisenæringen mer miljøvennlig. Den nye strategien åpner også opp for å innføre begrensninger på maksimalt antall cruisepassasjerer og anløp per dag.

Kan reiselivet løse alle globale problemer? Selvsagt ikke, men som en av verdens raskest voksende næringer vil reiselivet få økt betydning. Politikere over hele verden har et ansvar for å ta tak i de globale utfordringene som FN skisserer. Norske kommuner som satser på reiseliv, vil få god drahjelp i arbeidet. Hvorfor? Fordi reiselivet kan bidra med løsninger lokalt.

Publisert: